Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3OG2
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SH5

СЪДЪРЖАНИЕ

Организаторите на хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга

Деклариране на направените залози и данъка 

Организаторът на хазартната игра декларира направените залози и данъка в ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец. Декларацията се подава по електронен път с електронен подпис .

Операторът на телефонната или друга електронна съобщителна услуга декларира направените залози и данъка в ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец. Декларацията се подава по електронен път с електронен подпис.

Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. 

Хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино

Организаторът на хазартна игра декларира данъка в ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието. Декларацията се подава по електронен път с електронен подпис.

Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, включително организирани от разстояние. 

 

Указания за подаване на декларация за дължимата еднократна част от таксите

Предвид измененията в Закона за хазарта (ЗХ), обнародвани в Държавен вестник, брой 108 от 30.12.2023 г., и съобразявайки разпоредбите на §19, §20, § 21 и § 22 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за Държавния бюджет на Република България, ви информираме, че:

  • организаторите на хазартни игри, с издаден  лиценз преди 1 януари 2024 г. са задължени да подадат декларация за дължимата еднократна част от таксите по чл. 30, ал. 3, 4, 5 и ал. 6 от ЗХ
  • декларацията може да се подаде лично, чрез упълномощено лице, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис в Централно управление на Националната агенция за приходите  в срок до 28 февруари 2024 г. 
  • дължимата еднократна част от таксите по чл. 30, ал. 3, 4, 5 и ал. 6 от ЗХ се внася по банкова сметка на Националната агенция за приходите в срок до 28 февруари 2024 г. Декларирането, установяването и събирането на дължимите такси се осъществява при условията и по реда на чл. 92 от ЗХ.
  • при заличаване, съответно прекратяване на лице по чл. 4 от ЗХ, декларирането на таксата за периода, през който е извършено заличаването, съответно прекратяването, се извършва в 30-дневен срок от датата на заличаването, съответно прекратяването.
  • в случай на предсрочно прекратяване на лиценз дължимата еднократна част от таксите по чл. 30, ал. 3, 4, 5 и ал. 6 от ЗХ се изчислява по посочените формули в § 19, 20, 21 и § 22 в зависимост от вида на хазартната игра, за която е издаден лиценза до момента, в който съответното административното производство по подаденото искане за предсрочно прекратяване на лиценза е приключило с влязло в сила решение на изпълнителния директор на НАП.
  • при необходимост от извършване на корекции във вече подадена декларация, следва да бъде подадена нова, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези, които ще бъдат променени. Корекции в декларацията могат да бъдат правени в срока за подаването ѝ.
  • корекции във вече подадена декларация се извършват чрез подаване на нова декларация в срока до 28.02.2024 г., в която се отразяват всички посочени в образеца данни. 

Важно! За неподадени в срок декларации за дължимата еднократна част от таксите по чл. 30, ал. 3, 4, 5 и ал. 6 от ЗХ се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

 

Указание към организаторите на хазартни игри за предоставянето на информация за доходи по чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ и чл. 47е от ЗХ

Вижте още: Указание към организаторите на хазартни игри във връзка с предоставянето на информация за доходи по чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ и нововъведената разпоредба 47е от Закона за хазарта

 

 

Данък за организаторите на хазартни игри

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!