Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3O84
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SH7

СЪДЪРЖАНИЕ

Организаторите на хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга

Данъкът се удържа и внася от оператора на телефонната или друга електронна съобщителна услуга в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите.

Операторът на телефонната или друга електронна съобщителна услуга е длъжен да се увери, че организаторът на хазартната игра е получил разрешение от Държавната комисия по хазарта и да представи пред ТД на НАП договора, въз основа на който приема залозите, с вписана клауза за увеличението на цената на телефонната или друга електронна съобщителна услуга.

Хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино

Данъкът се внася в сроковете за декларирането му - до 15-о число на месеца, следващ тримесечието. 

Данък върху помощни и спомагателни дейности

Вижте Данък за организаторите на хазартни игри

Данък за организаторите на хазартни игри

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!