Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN38M0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CR7

СЪДЪРЖАНИЕ

Действащото законодателство на ЕС за ДДС е разяснено в Директива 2006/112/EО на Съвета - общата система на данъка върху добавената стойност на ЕС

 

Кой и кога дължи ДДС от сделки в ЕС

 

С данък върху добавената стойност (ДДС) се облагат всички сделки, извършвани от данъчно задължено лице в ЕС срещу възнаграждение, т.е от всяко лице или субект, което доставя стоки или услуги в процеса на стопанска дейност. Вносът, извършван от такова лице, също подлежи на облагане с ДДС.

 

Деклариране

 

Повече информация за декларирането може да прочетете в Подаване на VIES декларация

 

Кои сделки в ЕС се облагат с ДДС

Облагат се доставките на стоки или услуги в ЕС, вътреобщностните придобивания на стоки – доставки на стоки, изпратени или транспортирани от територията на една държава от ЕС до територията на друга, както и вноса на стоки в ЕС от държави, извън него.

 

Място на облагане

В зависимост от естеството на доставката,  вида на стоката или услугата, от това дали стоките се транспортират и др,  се прилагат различни правила за определяне на мястото на данъчното облагане.

  • доставка на стоки – мястото, на което стоката се намира при прехвърляне на собствеността, когато не се изпраща. А когато се изпраща, то мястото на облагане е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва в момента на изпращане на пратката или започва превозът й към получателя.

Например: ако български търговец е наел стока от немска фирма, а след това реши да я купи, то ДДС-то се дължи в България, а не в Германия, тъй като мястото за доставка е именно България.

  • вътреобщностно придобиване – където стоките пристигат и няма да бъдат превозвани другаде, т.е. държавата от ЕС, където стоките се намират накрая след превоза им от друга държава от ЕС;
  • внос на стоки – обичайно държавата от ЕС, в която пристигат стоките;
  • доставки на услуги – мястото на облагане зависи не само от естеството на доставената услуга, но и от статута на клиента, получаващ услугата. Когато получател е данъчно незадължено лице мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност.

Когато получателят е данъчно задължено лице мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. За да се гарантира облагането на услугата на мястото, където тя се ползва действително, има някои изключения от тези общи правила, като например:

  • услуги, свързани с недвижима собственост (недвижими имоти);
  • превоз на пътници;
  • дейности, свързани с култура, спорт, образование и развлечения;
  • ресторантьорски услуги;
  • доставки на нематериални и интелектуални услуги, когато получателят е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Общността
  • доставки на услуги по краткосрочно отдаване под наем/краткосрочно предоставяне за ползване на всички видове превозни средства и др.

ДДС се начислява, когато стоките или услугите са доставени (датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена, съответно датата, на която  услугата е извършена). ДДС може да се начисли за вътреобщностна покупка, когато доставката на стоки до съответната държава от ЕС е завършена. При внос в ЕС ДДС се начислява, когато стоките са пристигнали в държава от ЕС.

 

Данъчна основа

Данъчната основа за доставка на стоки и услуги и вътреобщностно придобиване на стоки се определя на базата на възнаграждението за доставката – насрещната престация – получена или дължима за доставката. При внос на стоки данъчната основа е стойността им за митнически цели. Митата, данъците и другите такси са включени в данъчната основа, с изключение на самия данък върху добавената стойност.

 

Данъчна ставка

 

Стандартната ставка на ДДС, приложима от всички държави от ЕС за стоки и услуги, е най-малко 15 %. Държавите от ЕС могат да прилагат една или две намалени ставки в размер най-малко 5 %, към конкретни стоки или услуги, посочени в приложение III към Директивата. При определени условия се прилагат и редица изключения от тези правила (по-ниски ставки, намалени ставки за други стоки или услуги и др.).

 

Освобождаване от ДДС

 

Директивата позволява случаи на освобождаване от ДДС. Повечето от тях са освобождаване без право на приспадане, например финансови и застрахователни услуги, медицински или социални услуги. Съществува обаче и освобождаване с право на приспадане, например вътреобщностни доставки на стоки или износ на стоки за държава извън ЕС. По-голямата част от освобождаванията са задължителни за държавите от ЕС, но някои от тях не са задължителни.

 

Приспадане

 

Данъчно задълженото лице има правото на приспадане на размера на ДДС, платен върху придобитите стоки или услуги в държавата от ЕС, където са извършени тези доставки. ДДС върху входящите ресурси може да бъде приспаднат от дължимия ДДС за облагаеми доставки, например местни доставки на стоки или услуги. По принцип правото на приспадане не е налице в случай на освободена икономическа дейност или ако данъчно задълженото лице прилага определени специални режими (доставки на общи туристически услуги, специален ред на облагане на маржа на цената). В някои случаи приспаданията може да бъдат ограничавани или коригирани.

 

Особени случаи на облагане с ДДС

 

Директивата предвижда задължения на данъчно задължените лица и на някои данъчно незадължени лица. По принцип ДДС е платим от всяко данъчно задължено лице, извършващо облагаеми доставки на стоки и услуги. Изключенията включват конкретни доставки, при които клиентът плаща ДДС, например при доставки на природен газ, и доставки, при които държава  от ЕС може да определи клиентът да плаща ДДС, както е с някои поддаващи се на измама доставки.

Директивата допуска промени, известни като дерогации, за държавите от ЕС от стандартните правила за ДДС, например с цел предотвратяване на определени типове неплащане на данъци. Има и специални режими на ДДС, чиято цел е намаляването на документацията, например за малки предприятия и фермери.

Освен това тя позволява на държавите от ЕС, които са най-сериозно засегнати от измами с ДДС, да прилагат временно общо отменяне на задължението за ДДС. Това включва прехвърляне на отговорността за плащане на ДДС от доставчика на клиента. Държавите от ЕС могат да използват тази мярка само за вътрешни доставки на стоки и услуги над праг от 17 500 EUR за доставка и само до 30 юни 2022 г., и то при много строги условия.

 

Нови правила за доставчиците на платежни услуги

 

От 1 януари 2024 г. влизат в сила новите правила за събиране и отчитане на данни за трансгранични плащания свързани с електронната търговия и въвеждането на някои изисквания за доставчиците на платежни услуги 

Вижте повече информация в страницата Нови правила за доставчиците на платежни услуги

VIES,ДДС при сделки в ЕС,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!