Z6_PPGAHG8001KP00QJ3I7VOU2K03
Z7_PPGAHG8001KP00QJ3I7VOU2AM5

СЪДЪРЖАНИЕ

Кой е засегнат?


Засегнати са всички участници във веригата на доставките в електронната търговия – от онлайн продавачи и пазари/платформи (както в рамките на ЕС, така и извън ЕС) до пощенски оператори и куриери, митнически, данъчни администрации и потребителите. 

 

                                                 

     Онлайн продавачи                                  Онлайн електронни интерфейси   

 

 

                                    

      Потребители от ЕС                     Пощенски оператори и куриери

 


Какво се променя?


От 1 юли 2021 г. правилата за ДДС относно трансграничните дейности на потребителския пазар (B2C) в електронната търговия ще се променят. Обосновката за тези промени е преодоляване на пречките пред трансграничните продажби онлайн и справяне с предизвикателствата, произтичащи от режимите на ДДС при дистанционните продажби на стоки и за вноса на пратки с ниска стойност.


Основните промени са следните:

 • Онлайн продавачите, включително онлайн пазарите/платформите, могат да се регистрират в една държава членка на ЕС, и това ще бъде валидно за декларирането и плащането на ДДС за всички дистанционни продажби на стоки и трансгранични доставки на услуги за клиенти в рамките на ЕС.
 • Те ще се възползват от намаляване на бюрокрацията с до 95 %, чрез регистрация в новия режим за обслужване на едно гише (One Stop Shop/OSS).
 • Съществуващите прагове за дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС ще бъдат премахнати и заменени с нов праг за целия ЕС от 10 000 евро. Под този праг от 10 000 евро доставките на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия, и електронни услуги (TBE) и дистанционните продажби на стоки в рамките на ЕС могат да продължат да подлежат на облагане с ДДС в държавата членка, в която е установено данъчнозадълженото лице. 
 • Въвеждат се специални разпоредби, съгласно които за онлайн пазарите/платформите, улесняващи доставките на стоки, ще се счита, за целите на ДДС, че самите те са получили и доставили стоките („считан за доставчик субект“).
 • Освен това се въвеждат нови изисквания за съхраняване на документация за онлайн пазарите/платформите, улесняващи доставките на стоки и услуги, включително когато тези онлайн пазари/платформи не са считан за доставчик субект. 
 • Освобождаването от ДДС при внос на малки пратки със стойност до 22 евро ще бъде премахнато. Това означава, че всички стоки, внасяни в ЕС, вече ще бъдат облагани с ДДС.
 • Ще бъде създаден нов специален режим за дистанционни продажби на стоки с ниска стойност, внасяни от трети територии или трети държави. Режимът за обслужване на едно гише „Внос“ (Import One Stop Shop/IOSS) е създаден, за да опрости декларирането и плащането на ДДС.
 • Ще бъдат въведени мерки за опростяване на дистанционните продажби на стоки, внесени в пратки, чиято стойност не надвишава 150 евро, в случай че не се използва режимът за обслужване на едно гише „Внос“ (IOSS) (специални договорености).


Кои са сделките, обхванати от новите промени?

 

 • дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС, извършвани от доставчици или считани за доставчици субекти;
 • продажби на стоки на вътрешния пазар от считани за доставчици субекти;
 • доставки на услуги от продавачи от ЕС и от държави извън ЕС на потребители в ЕС;
 • дистанционни продажби на стоки, внесени от трети територии или трети държави, извършвани от доставчици и считани за доставчици субекти, с изключение на стоки, подлежащи на облагане с акцизи.

Какви са ползите?

 

 • Потребителите ще оценят това, че при закупуване на стоки онлайн от ЕС или от държави извън ЕС, прилаганата ставка на ДДС е същата като за стоки, придобити в родната им страна – новите правила гарантират, че ДДС се заплаща там, където се извършва потреблението на стоките;
 • Предприятията от ЕС ще могат да се развиват в по-опростена, по-справедлива среда, и да преодоляват пречките пред трансграничните продажби онлайн –  европейският цифров единен пазар има за цел да направи така, че технологиите да работят за хората в справедлива и конкурентна цифрова икономика;
 • Гражданите на ЕС ще видят прираст на публичните приходи – благодарение на нарасналите плащания по ДДС и по-малкото измами с ДДС, всички държави членки ще имат полза.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!