Z6_PPGAHG8001KP00QJ3I7VOU2C64
Z7_PPGAHG8001KP00QJ3I7VOU2CM1

СЪДЪРЖАНИЕ

Какво се променя от 1 юли 2021 г.?


Има две основни области на промяна за онлайн продавачите, а именно:

1. Нов праг за целия ЕС

Съществуващите прагове за дистанционни продажби на стоки на купувачи в други държави  членки на ЕС (35 000 евро или 100 000 евро, в зависимост от държавата членка) ще бъдат премахнати и заменени с нов праг за целия ЕС от 10 000 евро.
Под този праг онлайн продавачите могат да продължат да прилагат националните правила за ДДС (включително схемата за освобождаване за МСП) по отношение на трансгранични продажби. Ако продажбите са над този праг, то те подлежите на облагане с ДДС в държавата членка, в която се намират купувачите им. В този случай ще може лесно да се извърши регистрация за режима за обслужване на едно гише (OSS), където може да се декларира и плащате ДДС, дължим в други държави членки.

2. Прекратяване на освобождаването от ДДС при внос

Освобождаването от ДДС при внос на стоки на стойност, ненадвишаваща 22 евро, ще бъде премахнато. В резултат на това всички стоки, внасяни в ЕС, ще подлежат на облагане с ДДС.


Режимът за обслужване на едно гише „Внос“ (IOSS) е създаден, за да улесни и опрости декларирането и плащането на ДДС за дистанционните продажби на стоки, внасяни в ЕС на стойност, ненадвишаваща 150 евро. Ако онлайн продавачите се регистрират за IOSS, то клиентите им ще заплатят цена, която ще бъде крайна, с включен ДДС, без скрити такси и начисления. Ако не се регистрират по режима IOSS, клиенти ще плащат ДДС при внос на стоки в ЕС. Пощенските оператори или куриерите могат да начисляват на клиентите допълнителна такса за освобождаване на пратката, за да събират този ДДС и да извършват необходимите формалности при вноса на стоки. 


Тъй като клиентите в ЕС са свикнали с цени с включен ДДС, плащането на допълнителни такси в момента на вноса може да доведе до отказ на клиента от получаване на въпросната пратка. 


Както режимът за обслужване на едно гише (One Stop Shop/OSS), така и режимът за обслужване на едно гише „Внос“ (Import One Stop Shop/IOSS) ще бъдат отворени за регистрация от 1 април 2021 г., и готови за използване от 1 юли 2021 г.


Вашият бизнес засегнат ли е от тези промени?


Ако това е така, вижте какви са особеностите на двата режима и какво трябва да направите, когато започнете да ги използвате в рубриката „Специални режими за облагане с ДДС – OSS“ и рубрика „Специален режим за обслужване на едно гише "Внос"- IOSS.

Какви са ползите?


Новите правила ще:

  • Гарантират, че се плаща ДДС, там, където се извършва потреблението на стоки и услуги; 
  • Създадат единна и прозрачна система за ДДС за трансгранични доставки на стоки и услуги;
  • Възстановят лоялната конкуренция между европейските и чуждестранните участници на пазара на електронната търговия, както и между електронната търговия и традиционните магазини;
  • Предложат на бизнеса проста и единна система за деклариране и плащане на ДДС в ЕС чрез режима за обслужване на едно гише (One Stop Shop, OSS) и режима за обслужване на едно гише „Внос“ (Import One Stop Shop, IOSS).

Ако имате нужда от повече информация вижте брошурата за електронни интерфейси за OSS и IOSS.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!