Z6_PPGAHG800PH880Q36HUI0S1DN3
Z7_PPGAHG800PH880Q36HUI0S1TG2

СЪДЪРЖАНИЕ

Електронната система за обслужване на едно гише „Внос” (IOSS) е електронен портал/електронна услуга, който/която може да се използва от данъчно задължени лица (търговци) за изпълнение на техните задължения за данък върху добавената стойност (ДДС), свързани с дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, считано от 1-ви юли 2021 година.
Съгласно приложимите правила за данък върху добавената стойност до 1-ви юли 2021 година не трябва да се заплаща данък върху добавената стойност за внос на стоки с търговски характер на стойност до 22 EUR.
Новите правила за данък върху добавената стойност за електронната търговия отменят тези правила, считано от 1-ви юли 2021 година. От 1-ви юли 2021 година всички стоки, внесени в Европейския съюз от трета страна или територия, ще бъдат облагани с данък върху добавената стойност, независимо от тяхната стойност.
 

Какво е режим "Внос"?

Какво представлява режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии (специален режим „Внос”), за прилагането на който се използва електронната система за обслужване на едно гише „Внос” (IOSS)?
Специален режим „Внос” позволява на данъчно задължени лица (по специално онлайн търговците и търговците, които управляват електронните интерфейси), които извършват дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, за крайни клиенти/потребители в ЕС да събират, декларират и плащат ДДС на данъчните администрации, вместо клиента, който при действието на предходните разпоредби, се задължаваше да заплати ДДС в момента, в който стоките се внасят в ЕС (за стоки на стойност над 22 EUR до 1-ви юли 2021 година).

Какви са предимствата на режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии (специален режим „Внос”), за прилагането на който се използва електронната система за обслужване на едно гише „Внос” (IOSS)?
Специален режим „Внос” улеснява събирането, декларирането и плащането на ДДС за търговци, които извършват дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, на крайни клиенти/потребители в ЕС. Специален режим „Внос” също така улеснява процеса за клиента/купувача, който не трябва да плаща неочаквани разходи (ДДС и обичайно допълнителна такса за митническо оформяне), дължими при вноса на стоките. Ако доставчикът не е регистриран за прилагане на специален режим „Внос”, клиентът трябва да плати ДДСи обичайно такса за митническо оформяне, начислена от превозвача/митническия агент.

Доставки на стоки, които са обхванати от специален режим „Внос”, за прилагането на който се използва електронната система за обслужване на едно гише „Внос” - import one-stop shop (IOSS)?:

 •  дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, с място на изпълнение на територията на държава членка, включително България
 • стоките се изпращат/превозват от трета територия или трета държава към момента на доставката; и 
 • тези стоки се изпращат под формата на пратка със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR; и 
 • стоките се превозват или изпращат от доставчика или от негово име, включително когато доставчикът се намесва непряко в изпращането или превоза на стоките, от трета държава или трета територия до получателя в държава членка; и 
 • стоките не са  нови превозни средства, или стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или стоки, които са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети; и
 • стоките не подлежат на облагане с хармонизирани акцизи в Европейския съюз (обичайно алкохол или тютюневи изделия в съответствие с чл. 2, пар. 3 от Директивата за ДДС). Следва да се има предвид, че специален режим „Внос“ не може да бъде използван, когато стоките с ниска стойност се купуват и/или изпращат заедно с акцизни стоки, независимо дали стойността на пратката надвишава 150 EUR или не.

Дистанционната продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии, трябва да се извършва за клиент в държава членка, който е:

 • данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което няма задължение да начислява данък върху добавената стойност при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва, или 
 • всяко друго данъчно незадължено лице.

 

В зависимост дали Вие сте онлайн търговец (данъчно задължено лице) или търговец, който управлява електронен интерфейс (данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс):

Какви са промените от 1-ви юли 2021 година?

 

За онлайн търговци

За търговци, които управляват електронен интерфейс

От 1-ви юли 2021 г. освобождаването от данък върху добавената стойност (ДДС) за внос на стоки, които не надвишават 22 EUR, ще бъде премахнато. В резултат на това всички стоки, внасяни в ЕС, ще бъдат облагани с ДДС.

Режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии (специален режим „Внос“) е създаден, за да улесни и опрости декларирането и плащането на ДДС за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, от онлайн търговци от ЕС или от държава или територия извън ЕС. Освен това този начин на плащане на ДДС е приложим само за покупки, направени от клиент в рамките на ЕС, и за стоки на стойност под 150 EUR (стоки с ниска стойност).

От 1-ви юли 2021 г. освобождаването от данък върху добавената стойност за внос на стоки, които не надвишават 22 EUR, ще бъде премахнато. В резултат на това всички стоки, внасяни в ЕС, ще бъдат облагани с ДДС.

Ако продажбата на стоките на крайни клиенти/потребители в ЕС е улеснена чрез електронен интерфейс, ще се счита, че търговецът, което управлява електронният интерфейс е извършил продажбата и по принцип носи отговорност за плащането на ДДС.

Специален режим „Внос“ е създаден, за да улесни и опрости декларирането и плащането на ДДС за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, от търговци, които управляват електронен интерфейс от ЕС или от държава или територия извън ЕС. Освен това плащането на ДДС е приложимо само за покупки, направени от клиент в рамките на ЕС, и за стоки на стойност под 150 EUR (стоки с ниска стойност).

Кои доставки на стоки обхваща специален режим „Внос”?

За онлайн търговци

За търговци, които управляват електронен интерфейс

Специален режим „Внос“ обхваща дистанционни продажби на стоки, които са:

 • изпратени или транспортирани от държава или територия извън ЕС в момента на продажбата им; изпратени или транспортирани под формата на пратки на стойност не по-голяма от 150 EUR, дори ако поръчката съдържа повече от един артикул;
 • не подлежат на облагане с акциз (обикновено се прилагат за алкохол или тютюневи изделия).
Когато търговци, които управляват електронен интерфейс улесняват продажбите на вносни стоки от доставчик и стоките са:изпратени или транспортирани от държава или територия извън ЕС в момента на продажбата им;изпратени или транспортирани под формата на пратки на стойност не по-голяма от 150 EUR;не подлежат на облагане с акциз (обикновено се прилагат за алкохол или тютюневи изделия).Счита се, че търговецът, който управлява електронният интерфейс, е улеснило продажбата на вносни стоки, когато позволява на купувача/клиента и продавача да осъществят контакт чрез този електронен интерфейс и когато крайният резултат е продажбата на стоки на този купувач/клиент.

Как работи специален режим „Внос“?

За онлайн търговци

За търговци, които управляват електронен интерфейс

Търговците, регистрирани за специален режим „Внос“, трябва да начислят и съберат ДДС, когато продават стоки, предназначени за краен клиент/потребител в държава членка на ЕС.

Ставката на ДДС е тази, която е приложима в държавата членка на ЕС, където стоките трябва да бъдат доставени.

Информация за приложимите ставки за ДДС в ЕС е достъпна както на уебсайта на Европейската комисия, така и на уебсайтовете на националните данъчни администрации.

Ставките за ДДС на всички държави членки на ЕС са интегрирани в електронната услуга на НАП за подаване на справки-декларации, с които се декларират доставките, обхванати от специалния режим „Внос“ .

Търговци, които управляват електронните интерфейси, регистрирани за специален режим „Внос“, ще плащат дължимия ДДС при продажба на краен клиент/потребител вместо действителния/основния доставчик в държава членка на ЕС.

Ставката на ДДС е тази, която е приложима в държавата членка на ЕС, където стоките трябва да бъдат доставени.

Информация за приложимите ставки за ДДС в ЕС е достъпна както на уебсайта на Европейската комисия, така и на уебсайтовете на националните данъчни администрации.

Ставките за ДДС на всички държави членки на ЕС са интегрирани в електронната услуга на НАП за подаване на справки-декларации, с които се декларират доставките, обхванати от специалния режим „Внос“.

Как да се регистрирате за специален режим „Внос“?

За онлайн търговци

За търговци, които управляват електронен интерфейс

От 1-ви април 2021 година, търговците могат да се регистрират онлайн, чрез IOSS портал във всяка държава членка на ЕС. Ако търговецът не е установен в ЕС, ще трябва да определи установен от ЕС представител, който да изпълнява задълженията му за ДДС за специален режим „Внос“.

Регистрацията за прилагане на специален режим „Внос“ е възможна за всички дистанционни продажби на стоки, внесени от трети страни или територии, на купувачи/крайни клиенти в ЕС.

Търговците могат да започнат да използват специален режим „Внос“  само за стоките, продадени след 1 юли 2021 г.

За България регистрацията за специален режим „Внос“ и регистрациите на представителите за специален режим „Внос“ са интегрирани в Портала за електронни услуги на НАП.

От 1-ви април 2021 година търговците, които управляват електронен интерфейс може да се регистрират онлайн, чрез IOSS портал във всяка държава членка на ЕС. Ако търговецът, който управлява електронен интерфейс, не е установено в ЕС, ще трябва да определи установен от ЕС представител, който да изпълнява задълженията му за ДДС за специален режим „Внос“.

Регистрацията за прилагане на специален режим „Внос“ е възможна за всички дистанционни продажби на стоки, внесени от трети страни или територии на купувачи/крайни клиенти в ЕС.

Търговецът, който управлява електронен интерфейс, може да започне да използва специален режим „Внос“ само за стоките, продадени след 1 юли 2021 г.

За България регистрацията за специален режим „Внос“ и регистрациите на представителите за специален режим „Внос“ са интегрирани в Портала за електронни услуги на НАП.

Какви са задълженията Ви, ако се регистрирате за специален режим  „Внос“ и използвате електронната системата за обслужване на едно гише „Внос“ (IOSS)?

За онлайн търговци

За търговци, които управляват електронен интерфейс

 • да предоставите информацията, необходима за митническото освобождаване в ЕС, включително идентификационния номер по ДДС по режим „Внос“ на лицето, което декларира стоките на границата на ЕС;
 • да определите и да посочите сумата на ДДС, която трябва да плати клиентът/купувачът в ЕС, най-късно към момента на финализиране на процеса на подаването на поръчката;
 • да осигурите събирането на ДДС от купувача при доставката на всички допустими стоки, чиято крайна дестинация е държава членка на ЕС;
 • да се уверите, че допустимите стоки се изпращат на пратки, които не надвишават прага от 150 EUR;
 • следва да посочите във фактурата цената (данъчната основа и дължимия ДДС за доставката), платена от купувача в евро;
 • да подавате електронна месечна декларация за ДДС чрез портала за режим „Внос“ на държавата членка, където сте идентифицирани за режим „Внос“;
 • да извършвате ежемесечно плащане на ДДС, деклариран във справка-декларация за ДДС за режим „Внос“, до държавата членка, където сте идентифицирани за режим „Внос“;
 • да съхранявате записите за всички допустими продажби и/или улеснени продажби в продължение на 10 години.

За България подаването на справка-декларация за ДДС по специален режим „Внос“ е интегрирано в Портала за електронни услуги на НАП.

 • да си сътрудничите с действителния продавач на стоката (ите), за да гарантирате, че информацията, необходима за митническо освобождаване в ЕС, включително идентификационния номер по ДДС по режим „Внос“, достига до митницата на ЕС, където ще бъдат внесени стоките.да определите и да посочите сумата на ДДС, която трябва да плати клиентът/купувачът в ЕС, най-късно към момента на финализиране на процеса на подаването на поръчката;
 • да осигурите събирането на ДДС от купувача при доставката на всички допустими стоки, чиято крайна дестинация е държава членка на ЕС;
 • да се уверите, че допустимите стоки се изпращат на пратки, които не надвишават прага от 150 EUR;
 • следва да посочите във фактурата цената (данъчната основа и дължимия ДДС за доставката), платена от купувача в евро;да подавате електронна месечна декларация за ДДС чрез портала за режим „Внос“ на държавата членка, където сте идентифицирани за режим „Внос“;
 • да извършвате ежемесечно плащане на ДДС, деклариран във справка-декларация за ДДС за режим „Внос“, до държавата членка, където сте идентифицирани за режим „Внос“;
 • да съхранявате записите за всички допустими продажби и/или улеснени продажби в продължение на 10 години.За България подаването на справка-декларация за ДДС по специален режим „Внос“ е интегрирано в Портала за електронни услуги на НАП.

Изключения:

За онлайн търговци

За търговци, които управляват електронен интерфейс

Не е необходимо да начислявате ДДС върху продажбите на стоки при следните обстоятелства:

 • Когато продавате няколко артикула стоки на един и същ купувач и тези стоки се изпращат в пакет на стойност над 150 EUR. Тези стоки ще бъдат обложени при вноса в държавата членка на ЕС;
 • Вашите дистанционни продажби на стоки, внесени от трети страни или територии, се улесняват от електронен интерфейс като пазар или платформа.

В тази ситуация търговецът, който управлява електронният интерфейс, отговаря за дължимия ДДС.

Търговец, който управлява електронен интерфейс, не трябва да събира и/или отчита ДДС върху продажбите на внесени стоки при следните обстоятелства:

Действителният продавач продава няколко артикула стоки на един и същ купувач и тези стоки се изпращат в пакет на стойност над 150 EUR. Тези стоки ще бъдат обложени при вноса в държавата членка на ЕС.

Важно:  За регистрация в страната (като държава членка по идентификация) за прилагане на специален режим „Внос” неустановените търговци, които следва да бъдат идентифицирани чрез служебен номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, следва първо да подадат заявление за издаване на такъв служебен номер и да уведомят НАП за определения от тях представител. Определеният представител следва да заяви достъп до електронните услуги на НАП в качеството му на представител на неустановения търговец и да подаде заявление за регистрация на търговеца за прилагане на специален режим „Внос”.

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!