Z6_PPGAHG8001UC40Q3OHL1K62G16
Z7_PPGAHG8001UC40Q3OHL1K62GH0

СЪДЪРЖАНИЕ

Промени, свързани с Brexit

С оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз те са трета страна от 1 януари 2021 г. /съгласно чл. 168а, ал. 1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2021 г.).    В тази връзка, считано от 01.01.2021 г.,  когато данъчно задължено лице е установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания, която вече е трета страна, следва да се регистрира по ЗДДС чрез акредитиран представител /на основание чл. 133, ал. 1 и 2 от ЗДДС).
Когато обект на доставка са стоки, които се изпращат или транспортират от или до Северна Ирландия, за целите на ЗДДС Северна Ирландия се смята за територия на държава членка. В тази връзка, когато данъчно задължено лице е установено по седалище и адрес на управление в Северна Ирландия, то може да се регистрира по ЗДДС без да определя/да се представлява от акредитиран представител (ал. 2 на чл. 168а от ЗДДС).

 

По отношение на лицата, които към момента на оттеглянето на Великобритания и Северна Ирландия са регистрирани по ЗДДС, са предвидени следните преходните правила: 

 

За Великобритания:

  • данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС (чл. 96, 97, 99 или чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС), установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания или в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, се счита за регистрирано по закона, ако определи акредитиран представител (чл. 133 от ЗДДС) и уведоми писмено компетентната териториална дирекция на НАП в срок до 31 март 2021 г. включително. Компетентната териториална дирекция се определя в според седалището на местните юридически лица или адреса на търговското представителство на чуждестранното лице.
  • ако данъчно задълженото лице не определи акредитиран представител до 31 март 2021 г., регистрацията му се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация (§ 67, ал. 9 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС). Актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича посоченият срок;
  • данъчно задължено лице, регистрирано като извършващо дистанционни продажби (регистрирано по реда на чл. 98 от ЗДДС), установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания, се счита за регистрирано по ЗДДС (чл. 96, ал. 9 от ЗДДС), ако определи акредитиран представител до 15 януари 2021 г. включително (ал. 5 на § 67 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС (изм. ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.). Регистрацията се извършва по реда на чл. 101 от ЗДДС в териториалната дирекция на НАП според седалището на местните юридически лица или адреса на търговското представителство на чуждестранното лице.
  • ако данъчно задълженото лице не определи акредитиран представител до 15 януари 2021 г. включително, регистрацията му се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация.
     

За Северна Ирландия:

  • данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС (чл. 96, 97, 99 или чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС), установено по седалище и адрес на управление в Северна Ирландия, може да не определя акредитиран представител ( по чл. 133 от ЗДДС).
  • данъчно задължено лице, извършващо дистанционни продажби (регистрирано по реда на чл. 98 от ЗДДС), установено по седалище и адрес на управление в Северна Ирландия, може да не определя акредитиран представител.

 

За Великобритания и Северна Ирландия: 

  • данъчно задължено лице, регистрирано по реда на  97б от ЗДДС за извършнате на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, установено по седалище и адрес на управление в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, се смята за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 от ЗДДС, ако определи акредитиран представител до 15 януари 2021 г. включително. Изключение правят случаите, когато в този срок лицето е в процес на специална регистрация по чл. 154 от ЗДДС или в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза и уведоми за това до 15 януари 2021 г. включително териториалната дирекция на НАП- София. Регистрацията (извършва се по реда на чл. 101 от ЗДДС) в ТД на НАП - София;
  • ако данъчно задължено лице не определи акредитиран представител (по чл. 133 от ЗДДС) или не се регистрира по чл. 154 от от ЗДДС за режим извън Съюза до 15 януари 2021 г. включително, регистрацията му се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация.
ДДС при сделки в ЕС,Закон за ДДС,ДДС в България

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!