Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN38E5
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SU7

СЪДЪРЖАНИЕ

Специална схема за облагане с ДДС – съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

Какво е MOSS?

От 1 януари 2015 г. влезе в сила съществена промяна на правилата за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път между различни държави членки.
Считано от тази дата, регистрираните по ДДС лица предоставящи такива услуги на нерегистрирани за целите на ДДС крайни потребители в други държави членки, следва да начисляват ДДС според правилата и ставките в съответната държава членка, където са установени тези потребители (държава членка на потребление). С цел намаляване на административната тежест на европейските доставчици на далекосъобщителни услуги, услуги по радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица по отношение задълженията им за деклариране и внасяне на данъка е предвиден специален режим за облагане на ДДС (режим в Съюза). Ползването на специалният режим не е задължително, но дава възможност на  данъчно задължените лица да се регистрират, да отчитат и заплащат данъка само в една държава членка – там където са установени и са регистрирани за целите на ДДС, наречена държава членка по идентификация. 


Също така считано от тази дата, установените извън Европейския съюз лица, които извършват доставки на такива услуги към нерегистрирани за целите на ДДС крайни потребители в държави членки на ЕС, следва да начисляват ДДС според правилата и ставките в съответната държава членка, където са установени потребителите (държава членка на потребление). Доставките се облагат с данък върху добавената стойност в държавата членка на ЕС, в която получателите на тези услуги са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават. С цел намаляване на административната тежест за неустановените на територията на ЕС лица е въведен специален режим на облагане с ДДС на доставки  на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица (юридически или физически лица), установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията  на ЕС – режим извън Съюза. За да няма нужда доставчиците, установени извън ЕС да се регистрират във всяка държава членка на ЕС, в която доставят въпросните услуги на клиенти, режимът им позволява да се регистрират еднократно и да подават справки-декларации по ДДС само в една държава членка на ЕС по свой избор. Специалната регистрация по ДДС за режим извън Съюза е приложима само за неустановени и нерегистрирани за целите на ДДС на територията на ЕС лица.


Регистрацията на желаещите да ползват съответният режим (режим в Съюза или режим извън Съюза) лица, подаването на декларации, отчитането на данъка и обменът на информация между приходните администрации на държите членки се осъществява чрез специализираната информационна система MOSS („mini-One-Stop-Shop“ или съкратено обслужване на едно гише). MOSS може да се използва от данъчно задължени лица, които са установени в ЕС (режим в Съюза), както и от данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС (режим извън Съюза). Без регистрация по MOSS и ползване на режим в Съюза или режим извън Съюза доставчикът на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път трябва да се регистрира за целите на ДДС във всяка държава членка, в която доставя услуги на клиенти - данъчно незадължени лица.
 

Промени в специалния режим в сила от 1 януари 2019 г.

Въвежда се незадължителен праг от EUR 10 000 за доставките на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получател е данъчно незадължено лице, което е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, в която лицето – доставчик не е установено, под който тези доставки са облагаеми в държавата-членка на доставчика. Когато доставчикът избере да не прилага прага от EUR 10 000, то тогава мястото на изпълнение на тези доставки е държавата членка, в която получателят по съответната доставка - данъчно незадължено лице е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване.  


Въвежда се незадължителен праг от EUR 100 000 за доставките на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, при прилагане на презумпцията за местонахождение на получателя по доставка - се предоставя възможност на доставчика да определи местоположението на получателя въз основа само на едно доказателство. Прагът се определя за текущата и предходната календарна година.


Фактуриране: прилагат се действащите правила на държавата членка по идентификация.


Доставчик на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, който не е установен на територията на ЕС, но има регистрация по ДДС в ЕС може – считано от 2019 – да използва специалния режим извън Съюза.
Повече информация за промените в сила от 01.01.2019 г. относно специалните режими може да намерите на сайта на Европейската комисия.

 

Заявление за регистрация по специалния режим

От 1-ви април 2021 година се спира възможността за подаване нови заявления за регистрация за ползване на MOSS режими в Съюза (или извън Съюза) за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги по електронен път. 


Данъчно задължените лица ще имат достъп до електронните услуги на НАП за  регистрация за специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Внос“.


Регистрационните данни на лицата, регистрирани в MOSS за режим „в Съюза“, ще бъдат мигрирани автоматично за целите на OSS режим „в Съюза“.


Регистрационните данни на лицата, регистрирани в MOSS за режим „извън Съюза“, ще бъдат мигрирани автоматично за целите на OSS режим „извън Съюза“. Регистрираните лица ще трябва да определят акредитивен представител и да актуализират своята регистрационна информация, чрез портала за електронни услуги на НАП в периода 01.04. – 30.06.2021 г. Достъпът до новите електронни услуги ще може да се осъществява само с квалифициран електронен подпис.


Считано от 01.07.2021 година лицата, актуализирали своите данни, ще имат достъп до електроните услуги, свързани със съответния OSS специален режим.


За повече информация вижте рубриката за обслужване на едно гише - One Stop Shop (OSS)

Изискванията за деклариране по MOSS

Данъчно задължено лице, което е регистрирано за MOSS има задължението всяко тримесечие да представя по електронен път специална справка-декларация по режим в Съюза, в която се описват доставките на услуги към данъчно незадължени лица в други държави членки (държава(и) членка(и) по потребление), заедно с дължимия ДДС. Така подадените справки-декларации, заедно с информация за платения ДДС, се предоставят от държавата членка по идентификация на съответните държави членки по потребление посредством MOSS. Справките-декларации по специалния режим се подават отделно от регулярните справки-декларации по ЗДДС, които данъчно задълженото лице представя на своята държава членка съгласно националните изисквания.


В допълнение, регистрирано по MOSS лице е длъжно да води електронен регистър за извършените продажби, който съдържа информация за получателя, негов адрес, вид на доставената услуга, размер на данъчна основа, начисления данък, и др. Електронният регистър за извършените продажби се предоставя на орган по приходите на НАП при поискване. Изискванията към формата и съдържанието на електронния регистър са публикувани в раздел „Електронен регистър по MOSS“.


Какъв размер на ДДС трябва да начислявам за държавите членки на потребление, в които доставям услуги по специален режим в Съюза (или извън Съюза) и как трябва да фактурирам тези доставки?


Данъчно задължено лице, което е регистрирано за прилагане на специален режим в Съюза (или извън Съюза) за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги по радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път с получатели данъчно незадължени лица, установени, които имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в друга държава членка, могат да получат актуална информация относно изискванията за фактуриране и ставките по ДДС на държавите-членки на ЕС от портала на Европейската комисия.

Как се достъпва MOSS – режим в Съюза?

Само за установени на територията на Р. България лица

От 01.08.2021 г. информационна система MOSS престава да функционира. Клиентите на НАП ще имат достъп само до подадените справки-декларации по MOSS режим в Съюза за корекциии за данъчни периоди от 01.01.2019 – 30.06.2021 през актуализирана услуга от 01.10.2021 г. 
 

Как се достъпва MOSS – режим извън Съюза?

Само за неустановени на територията на ЕС лица

От 01.08.2021 г. информационна система MOSS престава да функционира. Клиентите на НАП ще имат достъп само до подадените справки-декларации по MOSS режим извън Съюза за корекциии за данъчни периоди от 01.01.2019 – 30.06.2021 през актуализирана услуга от 01.10.2021 г. 
 

Къде мога да намеря повече информация за специалните режими за облагане с ДДС на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път?

Повече информация за специалните режими може да намерите на сайта на Европейската комисия.

Списък на услугите, извършвани по електронен път може да видите тук.

За промени и уведомления от държавите членки, моля вижте Съобщения от ДЧ на ЕС по-долу в страницата.

След края на преходния период съгласно Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство и Протокола за Северна Ирландия /т.е. за данъчни периоди след 01.01.2021 доставчиците регистрирани в България и другите държави членки от Европейският съюз за режими “в Съюза” или “извън Съюза” които продължават да доставят далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път на клиенти от Обединеното Кралство няма да могат да използват информационна система MOSS за отчитане и плащане на ДДС, който може да се дължи в Обединеното кралство. Те ще трябва да спазват правилата, приложими в Обединеното кралство.

За повече подробности моля вижте рубриката “Бъдещо партньорство между ЕС и ОК

Съобщения от държави членки на ЕС

Е-регистър и справки-декларации

Европейска нормативна уредба и Европейски ръководства за специалните режими – MOSS

Ръководство за деклариране на ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише в сила до 31.12.2018 г.
20.01.2021

Директива 2008/8/ЕО за мястото на доставка на услуги
20.01.2021

Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки
20.01.2021

Обяснителни бележки за промените на ДДС в ЕС по отношение на мястото на доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги, които влизат в сила през 2015 г.
20.01.2021

Разяснения за микропредприятия на основните правила на ЕС по отношение на ДДС за услуги, предоставяни по електронен път
20.01.2021

Регламент 1042/2013 за определяне вида и мястото на доставката на услуги
20.01.2021

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2459 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
20.01.2021

Регламент 967/2012 за специалните режими за неустановели лица, предоставящи телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или електронни услуги на данъчно незадължени лица
20.01.2021

Ръководство за съкратеното обслужване на едно гише за ДДС в сила от 01.01.2019 г.
20.01.2021

Указания на ДДС Комитет по въпроси, свързани с облагане с данък върху добавената стойност на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път
20.01.2021

ДДС при сделки в ЕС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!