Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3816
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S14

СЪДЪРЖАНИЕ

Възстановяването на данък добавена стойност на данъчно задължени лица, установени в страната и регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, за закупени от тях стоки, получени услуги или осъществен внос на територията на друга държава членка на Европейския съюз (ЕС)  се регламентира от Закона за данък върху добавената стойност, Директива 2008/9/ЕО на Съвета за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка и Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка на Европейския съюз  Наредба № Н-9.

Кога се възстановява ДДС от ЕС?

Данъчно задължено лице, установено на територията на страната и регистрирано по ЗДДС, което иска да му бъде възстановен данък върху добавената стойност от друга държава членка на Европейския съюз, за начислен му за закупени от него стоки, получени услуги или осъществен внос на територията на същата, следва да отговаря на условията, предвидени в държавата членка по възстановяване. 
Правата и задълженията на данъчно задължените лица, както и периодите за упражняване на правото за възстановяване са съгласно законодателството на държавата членка по възстановяване.
 

За да възстанови ДДС от държава в ЕС на дружеството, установено в България, например, то трябва да отговаря на следните условия:

  • Да е регистрирана по Закона за ДДС в България.
  • Да имате фактури, издадени от фирми в ЕС, в които е начислено ДДС.
  • Данъкът за възстановяване да е за стоки и/или услуги, за които фирмата би имала право на данъчен кредит, ако са закупени в България.

Как се възстановява ДДС?

За да бъде възстановен ДДС е необходимо да бъде подадено искане за възстановяване до съответната данъчна администрация на държавата, която е начислила данъка. Това трябва да стане не по-късно от 30 септември на годината, следваща годината, през която е възникнало правото за възстановяване.

Когато лицето установи нeправилно отразени фактури или документи за внос в подадено от него искане за възстановяване, може да подаде корекционно искане за възстановяване. Корекционното искане може да бъде подадено до края на календарната година, следваща периода на възстановяване.
Ако след подаването на искането за възстановяване на данъка има промяна в посочения от лицето коефициент за право на частичен данъчен кредит, лицето има право да  коригира  посочената в предходно искане сума за възстановяване или вече възстановена сума. Корекцията се извършва през календарната година, следваща съответния период на възстановяване с представяне на декларация, подадена чрез електронния портал на държавата членка в срок до 30 септември на същата.

Къде се подава искане за възстановяване?

Искането, подписано с квалифициран електронен подпис, се подава по електронен път до компетентния орган за възстановяването в държавата членка по възстановяване, в портала за Е-услуги на Националната агенция за приходите, чрез въвеждане на данните или подаване на предварително създаден файл с формат и структура съгласно приложение № 1 на Наредба № Н-9. Искането се подава от лицето или от упълномощено от него лице. Ако данъчно задълженото лице има право на възстановяване, Национална агенция за приходите препраща подаденото към приходната агенция искане до държавата членка по възстановяване.

Достъпът  до електронната услуга на НАП  “Подаване на искания за възстановяване на ДДС от търговци, установени в страната, към държави-членки на ЕС” се осъществява чрез портала за Е-услуги на НАП

Услугата е реализирана в съответствие с разпоредбите на Наредба №Н-9 от 16.12.2009 г., чрез която Директива 2008/9/ЕО на Съвета е пренесена в българското законодателство.

За да ползвате услугата е необходимо да притежавате сертификат за квалифициран електронен подпис (КЕП)  и  да подадете Заявление за ползване на електронните услуги на НАП (ако досега не сте ползвали електронните услуги на НАП или сте ги ползвали с КЕП на упълномощено лице).

При внасяне на заявление за подаване на документи с КЕП на упълномощено лице, трябва да изберете опцията  “Подаване на искания за възстановяване на ДДС от търговци, установени в страната, към държавите-членки на ЕС”.

Срок за обработване на искането

Ако не е поискана допълнителна информация, максималният срок е 4 месеца.
Ако е поискана допълнителна информация, максималният срок е 8 месеца.
Ако е поискана нова допълнителна информация, максималният срок е 8 месеца.
 

Период на възстановяване

Периодът, за който се извършва възстановяване на данъка, е календарно тримесечие и/или календарна година (максимум едно лице може да подаде пет искания за възстановяване, четири за четирите календарни тримесечия и едно за календарната година).
Искането за възстановяване на ДДС, може да се отнася за период по-кратък от календарно тримесечие, само когато този период е остатък от календарната година. 

Когато искането за възстановяване е за срок от календарно тримесечие, сумата на данъка за възстановяване не може да бъде по-малка от 800 лв. (400 евро).
Когато искането е за срок от една календарна година или за остатъка от същата, възстановяване на данък се допуска само ако сумата на данъка, за който е възникнало право на възстановяване, е равна или надвишава 100 лв. (50 евро).

В случаи на правоприемство, правоприемникът може да подаде искане за възстановяване на ДДС, начислен за закупените от праводателя стоки, получени услуги или осъществен внос на територията на други държави членки, по реда, предвиден за праводателя в Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. Преди да подаде искането за възстановяване, правоприемникът следва да се обрърне за съдействие към Информационния център на НАП с цел удостоверяване на правоприемството и получаване на потвърждение на възможността за подаване на искането за възстановяване. То се подава чрез Портала за електронни услуги на НАП. 
В тези случаи преценката относно наличието на основание за възстановяване и размерът на подлежащата на възстановяване сума е предоставена на компетентните органи от възстановяващата държава членка.

За повече информация вижте:Наръчник за възстановяване на данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка на Европейския съюз

 

ДДС при сделки в ЕС,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!