Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN38E4
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SU5

СЪДЪРЖАНИЕ

Системата за обмен на информация за ДДС (VAT Information Exchange System – VIES) е създадена, за да отговори на възникналите нови условия на търговия със стоки и услуги, след като през 1993 г. се въвежда единния пазар на Европейската общност, отпада граничния митнически контрол върху търговията със стоки, въвежда се принцип за облагане на доставките с данък върху добавената стойност там, където е установен или регистриран получателят. Всяка държава членка на Европейския съюз разработва, поддържа и актуализира своя собствена информационна система VIES, свързана с VIES системите на останалите страни.

Чрез системата VIES се осъществява електронен обмен на два типа данни:

  • данни за декларирани доставки на стоки и услуги, извършени между данъчно задължени лица, установени или регистрирани за целите на ДДС в държава членка на Европейския съюз. Източникът на данни за тях е информацията, съдържаща се във VIES-декларациите, които търговците подават. Считано от 01.01.2020 г. обхватът на данните в системата е допълнен с информация за декларираните операции по специалния режим складиране на стоки до поискване;
  • идентификационни номера по ДДС, издадени от държавите членки на ЕС и свързани с тях допълнителни данни за наименование и адрес на лицето.

Кой подава VIES - декларации

VIES-декларация се подава от регистрирано по ЗДДС лице, което извършва:

  • вътреобщностни доставки;
  • доставки като посредник в тристранна операция;
  • доставки на услуги, чийто получател е данъчно задължено лице, установено извън територията на страната. При тези случаи мястото на изпълнение на посредническата услуга е там, където получателят е установил своята независима икономическа дейност /чл.21, ал.2 от ЗДДС/

Как се подават VIES - декларации

Декларацията може да бъде подадена чрез електронната услуга на НАП - Подаване на VIES декларация.

Кога се подават VIES - декларации

VIES-декларацията се подава до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася.

Проверки на валидност на идентификационни номера по ДДС 

Системата VIES гарантира правото на задължените лица, извършващи вътреобщностни доставки на стоки или на услуги, да получат потвърждение по електронен път на валидността на идентификационния номер за целите на ДДС на своите контрагенти, както и потвърждение на техните имена и адрес. Електронното средство за осигуряване на това право на търговците е уебсайтът на Европейската комисия за потвърждение на валидност на идентификационен номер по ДДС – http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.

Важно е да се отбележи, че VIES не поддържа своя собствена база данни на всички издадени в ЕС идентификационни номера по ДДС. Регистрационните данни при валидирането се предоставят в реално време от VIES системата на държавата членка, издала съответния идентификационен номер. Уебсайтът на Комисията предоставя и възможност на търговците да получат уникален идентификационен код, за да удостоверят пред националната приходна администрация извършеното действие за валидиране на конкретен идентификационен номер по ДДС. Условието за получаване на уникален код е търговецът да въведе своя собствен номер по ДДС в момента на валидирането.

Важно! Валидиране на ДДС номера след оттеглянето от ЕС на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Brexit)

След 31.12.2020 г., датата на изтичането на преходния период по чл.126 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, идентификационните номера по ДДС на търговците от Обединеното Кралство, започващи с префикс “GB”, няма да са валидни за целите на вътреобщностната търговия и няма да бъде възможно извършване на проверка за тяхната валидност чрез сайта на Европейската комисия за проверка на номер по ДДС https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=bg.

От 01.01.2021 г. на търговците от Северна Ирландия, които извършват сделки със стоки на територията на ЕС съгласно Протокола за Ирландия/Северна Ирландия, ще им бъдат издадени идентификационни номера по ДДС, започващи с префикс “XI”. Валидността на тези номера ще може да бъде проверявана на сайта на Европейската комисия.

ДДС при сделки в ЕС,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!