Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3805
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CR5

СЪДЪРЖАНИЕ

Закон

Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 

 

Облагане

С данък върху добавената стойност се облагат (част първа от ЗДДС):

 • възмездните облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната;
 • вносът на стоки;
 • възмездните вътреобщностни придобивания на стоки в страната, включително нови превозни средства и акцизни стоки.

Облагаемият оборот за задължителна регистрация по ДДС е 100 000 лeва или повече (чл. 96 от ЗДДС, изм. - ДВ, бр. 58 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.). Той се формира от:

 • доставки облагаеми с нулева ставка;
 • доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС;
 • доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС;
 • получени авансови плащания по доставки, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по ВОД;
 • в случаите на чл. 107, ал. 3 от ЗДДС, оборотът,  формиран от дейността като едноличен търговец до заличаването му от търговския регистър (чл. 73, ал. 4).

В облагаемия оборот се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато същият е регистрирано лице на основание, различно от този член96 или чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, или е нерегистрирано по този законЗДДС лице, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди преобразуването или прехвърлянето в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон, както и по т. 3 само при непарична вноска на предприятие или обособена част от него. При отделяне или разделяне, както и при непарична вноска на обособена част от предприятие, се взема предвид оборотът, реализиран при осъществяване на прехвърлените дейности от преобразуващия се или отчуждителя, а при невъзможност същият да бъде определен в зависимост от дейностите - пропорционално на прехвърлените активи.
При последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите. Не се приема, че е налице последователно извършване от две лица на еднородна дейност, ако е налице прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността от предходното лице и датата на започване на дейността от лицето, определящо си оборота по този ред.
 

Не се формират облагаем оборот доставките:

 • на финансови и застрахователни услуги, когато не са свързани с основната ви дейност;
 • на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността ви;
 • за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3 от ЗДДС.

 

Регистрация

Регистрацията по Закона за ДДС в България може да бъде по избор или задължителна. Регистрирацията става задължителна при достигане на облагаем оборот от 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, като лицето е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат този оборот. Заявлението за регистрация се подава в НАП на място или по електронен път. Вижте Регистрация по ЗДДС.

Вижте също Прекратяване на регистрация по ДДС.

 

Данъчна основа

Данъчна основа е стойността, върху която се начислява данък (чл. 26 от ЗДДС). Определя се в левове и стотинки. Не включва данъка по този закон. Включва:

 • възнаграждението;
 • всички други данъци, такси и акцизи;
 • всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката;
 • съпътстващите разходи на доставчика (комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други) пряко свързани с доставката;
 • обичайните опаковъчни материали и контейнери, ако не подлежат на връщане или ако получателят не е данъчно задължено лице (ако опаковъчните материали или контейнери бъдат върнати от получателя, данъчната основа се намалява със стойността им при връщането).

Данъчната основа при внос е митническата стойност увеличена със съответните данъци, мита, налози, такси и разходи (чл. 55 от ЗДДС).

 

Размер на данъка

Приложимата ставка на данъка е определена в глава шеста "Данъчни ставки" от ЗДДС, както следва:

 1. Стандартна ставка на данъка - 20 % (по чл. 66 от ЗДДС) се прилага за облагаеми доставки в страната, внос на стоки и вътреобщностни придобивания (освен изрично посочените като облагаеми с нулева или намалена ставка);
 2. Намалена ставка на данъка - 9 % (по чл. 66а от ЗДДС (изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) се прилага за:
 • услуга по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, с място на изпълнение на територията на страната;
 • доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), периодични печатни произведения - вестници и списания, на физически носители или извършвана по електронен път или и двете, различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание;  
 • доставки на храни, подходящи за бебета или за малки деца, бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение № 4 към ЗДДС;

Намалената ставка на данъка от 9% се прилага:

до 31 декември 2024 г. за доставките с място на изпълнение на територията на страната на:

 • ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128 от ЗДДС (§ 15д, ал. 1, т. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗДДС, ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.).;

до 30 юни 2024 г. за следните доставки с място на изпълнение на територията на страната:

 • доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136 от ЗДДС, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници (§ 15д, ал. 1, т. 5 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗДДС, ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.);
 • доставка на услуга за използване на спортни съоръжения (§ 15д, ал. 1, т. 6 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗДДС, ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.).

 

        3. Нулева ставка на данъка (по чл. 66б от ЗДДС) (ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) се прилага за:

 • извършване на доставки с място на изпълнение на територията на страната, посочени в глава трета, чл. 53, 64а, 140, 146 и 173 от ЗДДС.

Нулевата ставка на данъка се прилага от 09.07.2022 г. до 30 юни 2024 г. включително за доставка на хляб и брашно с място на изпълнение на територията на страната, при вноса им с място на изпълнение на територията на страната и при вътреобщностните им придобивания (§ 15д, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗДДС, ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., изм. ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.). С § 25 от ЗИД на Закона за хазарта (изм. - ДВ, бр. 42 от 2024 г., в сила от 01.07.2024 г.) е изменен § 15д, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДДС, като е удължен срокът за прилагане на нулевата ставка на данъка за доставка на хляб и брашно с място на изпълнение на територията на страната, при вноса им с място на изпълнение на територията на страната и при вътреобщностните им придобивания до 31 декември 2024 г. включително.

 

Деклариране

Като регистрирано по ЗДДС лице, за всеки данъчен период подавате справка-декларация с обобщена информация за извършените и получените доставки и с резултата за месеца:

 • ДДС за внасяне - сумата на начисления ДДС за извършените доставки е по-голяма от сумата на ползвания данъчен кредит. Внасяте данъка в срока за подаване на справка-декларацията. За последния данъчен период срокът е до края на календарния месец, следващ календарния месец, , през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период.
 • ДДС за възстановяване - сумата на ползвания данъчен кредит е по-голяма от сумата на начисления ДДС по извършени доставки. Вижте Възстановяване на ДДС.

Справка-декларация подавате и когато за данъчния период нямате извършени покупки и продажби.

Данъчният период е едномесечен и съвпада с календарния месец. Ако сте новорегистрирани, първият ви данъчен период обхваща времето от датата на връчването на акта за регистрация, включително датата на връчване, до края на данъчния период, освен в случаите по глава осемнадесета. В случаите по чл. 132 от ЗДДС първият данъчен период обхваща времето от датата на вписването на обстоятелството по чл. 10 в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или вписване в регистър БУЛСТАТ, включително датата на вписването на обстоятелството, до края на данъчния период.

Когато се дерегистрирате по ЗДДС, последният ви данъчен период е от първия ден на календарния месец до датата на дерегистрацията включително.

Заедно със справка-декларацията подавате и отчетните регистри, които използвате за попълването на справка-декларацията: Образец на дневник за продажбите и Образец на дневник за покупките или приложения №10 и № 11 към Правилника за прилагане на Закона за ДДС (ППЗДДС). Справка-декларацията за данък върху добавената стойност се подава по образец приложение № 14 към ППЗДДС. 

Ако през данъчния период сте извършили вътреобщностни доставки на стоки, или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, включително получените авансови плащания с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно задължени, регистрирани за целите на ДДС, лица в друга държава членка, или доставки като посредник в тристранна операция, заедно със справка-декларацията подавате и VIES-декларация по образец (приложение № 134 към ППЗДДС).

Информацията предоставяте по електронен път като параметрите, структурата и изискванията към файла, съдържащ VIES-декларацията, са определени в приложение №15 към ППЗДДС. Ако през данъчния период сте прехвърлили стоки, представляващи част от стопанските Ви активи, от територията на страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване, заедно със справка-декларацията подавате и VIES-декларация. Също така за данъчните периоди на настъпване на промяна, свързана с прехвърляне на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване, през 12-месечния период от пристигането или завършването на превоза, включително при замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС заедно със справка-декларацията подавате и VIES-декларация. 

Справка-декларацията, ведно с отчетните регистри подавате по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП. 
Информацията предоставяте по параметри и съгласно изискванията към структурата на файловете, определени в приложение №12 към ППЗДДС. 
Може да ползвате програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС.

В случаите на дерегистрация, без последваща регистрация в рамките на един данъчен период, справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри (дневник за продажбите и дневник за покупките) се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или по електронен път по параметрите и изискванията към структурата на файловете, определени в приложение № 12 към ППЗДДС.

Поправка на грешки

Ако в подадена справка-декларация или VIES-декларация е допусната грешка, тя може да бъде коригирана (чл.126 от ЗДДС).

За справка-декларации
Ако установите грешката преди изтичане на срока за подаване, подайте нова справка-декларация и отчетни регистри.

Ако установите грешката след изтичане на срока за подаване:

 • при неотразени в отчетните регистри документи, включете неотразения документ в съответния отчетен регистър за данъчния периода, през който е открита грешката;
 • при неправилно отразени в отчетните регистри документи, уведомете писмено компетентния орган по приходите.

За VIES-декларации

Вижте ДДС при сделки в ЕС и VIES-декларации.

Ако установите грешката преди изтичане на срока за подаване, подайте нова VIES декларация.

Ако установите грешката (неотразени в отчетните регистри по чл. 124 от ЗДДС документи) след изтичане на срока за подаване, извършете необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включете неотразения документ в дневника за продажбите за същия данъчен период, съответно подайте VIES-декларация, като в колона 6 на същата посочите/впишете данъчния период, през който данъкът е станал изискуем. 

Срокове

Подава се справка-декларация и всички съпътстващи документи (отчетни регистри (дневник за продажбите и дневник за покупките) и/или VIES-декларация), ежемесечно, до 14 число на месеца, следващ месеца (данъчния период) за който се отнася декларацията. Не е предвидена възможност за удължаване на срока за подаване.

При смърт на физическо лице или на физическо лице - едноличен търговец, справка-декларацията и VIES-декларацията и отчетните регистри за последния данъчен период се подават от наследниците или заветниците в срок 2 месеца от приемане на наследството, но не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя. Допълнително узнати обстоятелства се декларират, като в едномесечен срок от узнаването наследниците подадат нови декларации и отчетни регистри. Подадена декларация от един наследник ползва и другите наследници.

 

Плащане

Данъкът се плаща по сметка на компетентната териториална дирекция на НАП, която за физическите лица е тази по постоянния им адрес. Данъкът се смята за внесен, на датата, на която сумата е постъпила по сметката на НАП. За невнесен в срок дължим данък дължите лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Вижте Лихвен калкулатор.

Вижте Плащане.

 

Санкции

При неподаване на справка-декларация, VIES-декларация, отчетни регистри (дневник за продажбите и дневник за покупките) в законоустановения срок се налага глоба, - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв.
При неподаване на заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в законоустановените срокове се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5 000 лв.
Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. 

ДДС в България

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!