Z6_PPGAHG800HJ800QLJQ6E1S10J2
Z7_PPGAHG800HJ800QLJQ6E1S1G05

СЪДЪРЖАНИЕ

Правна регламентация

Закон за данък върху добавената стойност – чл. 81, ал. 1, т. 3; 
Наредба № Н-12 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Европейския съюз. Наредбата определя редът и документите за възстановяване на начисления и платен данък върху добавената стойност на чуждестранни физически лица за закупени и изнесени от тях стоки в личния им багаж за лично потребление в непроменен вид от територията на страната.

Условия за упражняване на правото на възстановяване и необходими документи

Ако сте данъчно незадължено физическо лице, което има постоянно местожителство извън Европейския съюз (чуждестранни физически лица), имате право да ви бъде възстановен данък върху добавената стойност за закупени стоки на територията на България. Необходимо е да бъдат изпълнени следните условия:

  • Да изнесете стоките извън територията на Европейския съюз, в непроменен вид, не по-късно от последния ден на третия месец, следващ месеца, през който е издадена фактурата за получената доставка. Стоки в непроменен вид са моторните превозни средства, както и всяка друга стока, която до момента на изнасянето ѝ не е била използвана по предназначение, с изключение на изпробването ѝ.
  • Стоките да не са алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия или течни горива.
  • Доставчикът на стоките да е лице, което към датата на издаване на фактурата има право да извършва продажби на стоки с право на възстановяване на данък върху добавената стойност.
  • Размерът на данъка, или левовата му равностойност в евро, по една фактура да е 50 лв. или повече.
  • Да упражните правото си за възстановяване на данъка не по-късно от 6 месеца от издаване на фактурата за получената доставка.

 

Възстановяване и необходими документи

Данъкът върху добавената стойност се възстановява чрез лице, наречено „агент”, който действа от ваше име и за ваша сметка. За услугата по възстановяването заплащате комисиона на агента, която договаряте с него.
Необходимо е да предоставите на агента следните документи, заверени от митническите органи:

  • Първи и втори екземпляр от искане за възстановяване на платен данък върху добавената стойност по образец, подписан лично от вас - чуждестранното лице. Искането попълвате в три екземпляра на български език, като на латиница попълвате и вашите име, фамилия, номер на паспорта и адрес. За всяка фактура, по която се иска възстановяване на данък върху добавената стойност попълвате отделно искане, в което се описват само стоките от съответната фактура, които се изнасят.
  • Оригинал на фактура за получените стоки, които се изнасят извън Европейския съюз и за които се иска възстановяване на платения данък върху добавената стойност.

Заверката на документите се извършва от митническите органи по ваше искане.

С предаването на посочените по-горе документи на агента, последният се счита за упълномощен от вас да реализира вашето право на възстановяване на данъка върху добавената стойност.

 

Изплащане

След като получи заверените документи и извърши проверка за наличие на всички условия, даващи право на възстановяване на данъка, агентът ви изплаща подлежащия на възстановяване данък в български левове. Изплащането се извършва в момента на представяне от вас на документите или в друг договорен срок, но не по-късно от края на месеца следващ месеца, през който изтича шест месечният срок от датата на издаване на фактурата.

Ако агентът откаже да ви изплати данъка върху добавената стойност, незабавно следва да ви върне получените документи и да ви уведоми за причините, поради които отказва изплащането на данъка.

След като е изплатил данъка върху добавената стойност, агентът задържа оригинала на фактурата и първия и втория екземпляр от искането, по които е изплатил данъка върху добавената стойност, и ги прави негодни за повторна употреба чрез щамповане върху тях на текста „ДДС изплатен“, следван от наименованието на агента.

Агентът е длъжен да съхранява в счетоводството си втория екземпляр от завереното искане за възстановяване на платен данък върху добавената стойност от чуждестранно физическо лице.

Списък на агенти за възстановяване на ДДС

На регистрирани агенти по реда на чл.9,ал.1 от Наредба №Н-12/24.08.2006г. издадена от Министерство на финансите за възстановяване на начисления и платен данък върху добавената стойност на чуждестранни физически лица за закупени и изнесени от тях стоки в личния им багаж за лично потребление в непроменен вид от територията на страната.

 

 

 

Списък на агенти за възстановяване на ДДС

Списък на Агенти за възстановяване на начисления и платен данък върху добавената стойност на чуждестранни физически лица за закупени и изнесени от тях стоки в личния им багаж за лично потребление в непроменен вид от територията на страната по смисъла на Наредба № Н-12/24.08.2006г.
08.09.2020

ДДС при сделки в ЕС,Закон за ДДС,ДДС в България

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!