Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN38I1
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SE7

СЪДЪРЖАНИЕ

Регистрацията по ДДС може да се прекрати при наличие на основание за дерегистрация по ваша инициатива или по инициатива на НАП. След прекратяване на регистрацията (дерегистрация) нямате право да начислявате данък и да приспадате данъчен кредит освен в случаите, когато законът предвижда друго (чл. 106 от ЗДДС).

Вижте: Подаване на заявление за дерегистрация по ЗДДС

За регистрация, вижте Регистрация по ЗДДС.

 

Дерегистрация по ваша инициатива

Дерегистрацията може да бъде задължителна и по избор.

Основания за задължителна дерегистрация са:

1. Смъртта на физическото лице (чл. 107, т. 1 от ЗДДС); 

2. Смъртта на физическото лице - едноличен търговец, със или без заличаване от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (чл. 107, т. 2 от ЗДДС); 

3.  Заличаване на едноличния търговец от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, освен ако:

 • лицето подлежи на задължителна регистрация за облагаемия оборот за извършените от него доставки, представляващи независима икономическа дейност, или лицето е регистрирано по избор и от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията му не са изтекли 12 месеца (чл. 107, т. 3, б. „а“ от ЗДДС). При определяне на облагаемия оборот се включва и оборотът на лицето, формиран от дейността му в качеството на едноличен търговец до заличаването му от търговския регистър регистъра на юридическите лица с нестопанска  (чл. 73, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС);
 • не са налице условията по буква „а“ на чл. 107, т. 3 от ЗДД и лицето в 7-дневен срок от вписване на заличаването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел подаде в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация, в което заявява продължаване на регистрацията при условията на регистрация по избор (чл. 107, т. 3, б. „б“ от ЗДДС);

4. При прекратяване на:

 • юридическо лице (чл. 107, т. 4, буква „а“ от ЗДДС):

           - без ликвидация;

         - с ликвидация, освен ако юридическото лице не избере да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; правото на избор се упражнява чрез подаване на декларация в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството; в този случай ликвидаторът (ликвидаторите) отговаря солидарно за дължимия данък през периода на ликвидацията;

 

5. Прекратяване на неперсонифицираното лице или осигурителната каса (чл. 107, т. 6 от ЗДДС, нова - ДВ, бр. 14 от 2022 г., в сила от 18.02.2022 г.

6. Заличаване на клонове на чуждестранни юридически лица (чл. 107, т. 7 от ЗДДС, нова - ДВ, бр. 14 от 2022 г., в сила от 18.02.2022 г.).

 

Основания за дерегистрация по избор (чл. 108 от ЗДДС):

 

1. Когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация, а именно:

 • за лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС - данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец или с достигнат оборот за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия (доп. в чл. 108, ал. 1, т. 1 от ЗДДС); 
 • за лице, регистрирано на основание чл. 97 от ЗДДС – лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка и получателят по доставката не е регистрирано по закона лице (чл. 108, ал. 1, т. 1 от ЗДДС);
 • за лице, регистрирано на основание по чл. 100, ал. 1 от ЗДДС – всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС (чл. 108, ал. 1, т. 1 от ЗДДС). Лица, регистрирани по избор съгласно чл. 100 от ЗДДС, нямат право да прекратят регистрацията си по-рано от, когато са изтекли 12 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията им по този закон (чл. 108, ал. 2 от ЗДДС).

 

2. За лице, регистрирано на основание чл. 99, ал. 3 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС, когато:

 • за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лв., и
 • към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация (чл. 108, ал. 1, т. 3 от ЗДДС);

3. За лице, регистрирано на основание чл. 97а от ЗДДС, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация (чл. 108, ал. 1, т. 4 от ЗДДС);

4. За лице,  регистрирано на основание чл. 96, ал. 9 от ЗДДС, когато за последните 12 месеца преди текущия месец не е извършвало облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 от същия законЗДДС (чл. 108, ал. 1, т. 5 от ЗДДС);

5. За лице, регистрирано на основание чл. 99, ал. 7 от ЗДДС, когато за последните 12 месеца преди текущия месец не е извършвало облагаеми вътреобщностни придобивания, и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация (чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗДДС).

Освен в горепосочените случаи (случаите по чл. 108, ал. 1 от ЗДДС), основание за дерегистрация по избор възниква и когато данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 9 от закона, се регистрира:

 • в друга държава членка - за прилагане на някой от специалните режими (режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии) , когато започне даи извършва само доставки, за които се прилагат тези специални режими режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии;
 • в страната - по чл. 154 за прилагане на режим извън Съюза или по чл. 156 от ЗДДС за прилагане на режим в Съюза , когато започне да и извършва само доставки, за които се прилагат тези режими режим извън Съюза или режим в Съюза (чл. 108, ал. 4 от ЗДДС, нова - ДВ, бр. 14 от 2022 г., в сила от 18.02.2022 г.).

Лице, регистрирано на основание чл. 132 и 132а от ЗДДС, може да подаде заявление за дерегистрация, когато към датата на подаване на заявлението не е налице основание за задължителна регистрация (чл. 108, ал. 3 от ЗДДС).

Няма право да прекрати регистрацията си лице, регистрирано на основание чл. 132, ал. 5 от закона, докато някой от съдружниците е регистриран по закона (чл. 77, ал. 6 от ППЗДДС).

 

Процедура за дерегистрация по ваша инициатива (чл. 109 от ЗДДС)

При настъпване на обстоятелство за задължителна дерегистрация, подавате заявление в компетентната ТД на НАП в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство. В случаите по чл. 108, ал. 4 от ЗДДС регистрираното лицезаявлението се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство заявление за дерегистрация.

При дерегистрация по избор, сами избирате кога да подадете заявление.

Заявление за дерегистрация по ЗДДС не се подава при прекратяване на юридическо лице с ликвидация, когато в срока за подаване на заявлението лицето подаде декларация (свободен текст) в компетентната ТД на НАП, че желае да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел  (ал. 7 на чл. 77 от ППЗДДС).

Заявлението по образец - Приложение № 8 към чл. 44, ал. 1 от  Правилник за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) трябва да съдържа основанието за дерегистрация, както и следните документи:

 • справка за облагаемия оборот по месеци – за последните 12 месеца преди текущия - в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е подадено заявление по чл. 109 от закона (чл. 77, ал. 2, т. 1 от ППЗДДС);
 • справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата години, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки -  за лица, регистрирани на основание чл. 99, ал. 3 от закона (чл. 77, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ППЗДДС);
 • справка за извършените облагаеми вътреобщностни придобивания за последните 12 месеца преди текущия месец - за лица, регистрирани на основание чл. 99, ал. 7 от закона (чл. 77, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ППЗДДС);
 • удостоверението(ята) за регистрация по чл. 104 ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС в случаите, когато са издадени (чл. 77, ал. 2, т. 5 от ППЗДДС).

 

В срок 7 дни от постъпване на заявлението, органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация.

В срок 7 дни от приключване на проверката, органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията.

Дата на дерегистрацията е:

 • датата, на която лицето е прекратено, за случаите, в които лицето е престанало да съществува или е прекратило дейността (чл. 109, ал. 6 от ЗДДС).
 • датата на връчване на акта, за останалите случаи (чл. 109, ал. 7 от ЗДДС);
 • датата на регистрация на лицето в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, или датата на регистрация в страната по чл. 154 и 156 от същия закон  - в случаите по чл. 108, ал. 4 от ЗДДС (чл. 109, ал. 8 от ЗДДС).

 

Дерегистрация по инициатива на органа по приходите

Регистрацията по ДДС се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация при следните случаи:

 1. Има основания за задължителна дерегистрация в следните случаи (чл. 107 от ЗДДС).
  • смърт на физическо лице или физическо лице – едноличен търговец със или без заличаване от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
  • прекратяване на юридическо лице без ликвидация;
  • заличаване на юридическо лице, избрало да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел,;
  • прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;
  • заличаване на клонове на чуждестранни юридически лица.

 

2. Установи се някое от следните данъчни нарушения (чл. 176 от ЗДДС):

 • не можете да бъдете открити на посочения от вас адрес за кореспонденция;
 • промените адреса си за кореспонденция и не уведомите по предвидения за това ред;
 • системно не изпълнявате задълженията си по ЗДДС;
 • имате данъчни задължения на общата стойност, надхвърляща стойността на активите ви, намалена със задълженията ви.
 • не представите или не осигурите достъп до издадени или съставени от вас оригинални счетоводни документи, изискани от орган по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което сте уведомили органите по приходите.

3. Ако в 14-дневен не е подадено заявление за дерегистрация при след заличаване на едноличен търговец от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или прекратяване на юридическо лице с ликвидация, когато юридическото лице не е избрало да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (чл. 109, ал. 1 от ЗДДС), т.е. не е подало декларация, в която да е изразило това си желание, органът по приходите може да предприеме действия по дерегистрация на лицето. 

 

Актът за дерегистрация се връчва само в случаите по точка 2.

 

Дата на дерегистрацията е:

 • датата на възникване на съответното обстоятелство по точки 1 и 3;
 • датата на връчване на акта за дерегистрация за случаите по точки 2 и 4. (чл. 110 от ЗДДС).

 

Задължения за последния данъчен период

Към датата на дерегистрацията се приема, че извършвате доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които сте ползвали изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност данъчен кредит (чл. 111, ал. 1 от ЗДДС) и които са активи по смисъла на Закона за счетоводството или Закона за корпоративното подоходно облагане.

Не се облагат активите при:

 • дерегистрация поради смърт на физическо лицеили физическо лице - едноличен търговец, когато общата сума на данъчните основи на наличните стоки и услуги, определени по чл. 27, ал. 5 от ЗДДС, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е ползвало данъчен кредит, е до 25 000 лв. включително; когато общата сума на данъчните основи на наличните стоки и услуги надвишава 25 000 лв., данък се начислява върху общата сума на данъчните основи на стоките и услугите  (чл. 111, ал. 2, т. 1 от ЗДДС);
 • (чл. 111, ал. 2, т. 2 от ЗДДС) когато общата сума на данъчните основи на наличните стоки и/или услуги надвишава 25 000 лв. при дерегистрация поради смърт на физическо лице, което:

- не е едноличен търговец, ако независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, регистрирано по този закон на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит - само за приетите по наследство или по завет стоки и услуги, или от лице, което се регистрира на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит, в срок не по-късно от 14-то число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на починалото лице - само за приетите по наследство или по завет стоки и услуги, налични към датата на регистрация;

- е едноличен търговец, ако предприятието му е поето по наследство или по завет и независимата му икономическа дейност бъде продължена от лице, което е регистрирано по този закон на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит, или от лице, което се регистрира на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит, в срок не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на починалото лице - само за стоките и услугите, налични към датата на регистрация

 • преобразуване на регистрирано юридическо лице, ако новообразуваното или правоприемащото лице е регистрирано ЗДДС или се регистрира по реда и в срока за задължителна регистрация в резултат на преобразуване (по чл. 132 от ЗДДС) – само за наличните стоки към датата на регистрация;
 • за наличните активи – публична държавна или публична общинска собственост;
 • дерегистрация във връзка с данъчни нарушения (по чл. 176 от ЗДДС) и последваща регистрация в рамките на един данъчен период – за стоките и услугите, които са били налични, както към датата на дерегистрация, така и към датата на последващата регистрация.

Със справка-декларацията за последния данъчен период подавате протокол-опис за начисляване на данък за наличните активи, за които е приспаднат данъчен кредит по образец – приложение № 9 от ППЗДДС. Данъкът се включва в дневника за продажбите и в справката-декларация за последния данъчен период и участва при формиране на резултата за този период. 

Резултатът по справка-декларацията за последния данъчен период, ако е данък за внасяне се внася в държавния бюджет по сметка на компетентната териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в срок до края на календарния месец, следващ календарния месец, през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период.

Когато към датата на дерегистрация сте в процедура по приспадане (по чл. 92 от ЗДДС), се приема, че към тази дата двата едномесечни периода са изтекли.

 

Дерегистрация на чуждестранно лице, неустановено в страната.

Регистрацията по ДДС на чуждестранно лице, което не е установено в страната (регистрирано на основание чл. 133 от ЗДДС), се прекратява (чл. 134 от ЗДДС):

 • При наличие на условията напо ЗДДС за дерегистрация. Дерегистрацията се извършва по реда на чл. 109 от ЗДДС или по приложимия ред за съответния специален режим: на чл. 155 (режим извън Съюза), или 157 (режим в Съюза) от същия закон или 157б (режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии).
 • Когато чуждестранното лице е задължено да се регистрира по ЗДДС чрез акредитиран представител и не определи нов акредитиран представител в срок от 14 дни след прекратяването на текущия му акредитирания му представител или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си, не определи нов акредитиран представител. Дерегистрацията се извършва по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация, който не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича срокът за определяне на нов акредитиран представител.

При дерегистрацията се приема, че чуждестранното лице извършва доставка на всички налични стоки и/или услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е ползвало данъчен кредит и които са активи по смисъла на Закона за счетоводството или Закона за корпоративното подоходно облагане (чл. 111 от ЗДДС).

ДДС в България,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!