Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3886
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SE6

СЪДЪРЖАНИЕ

Резултатът за един данъчен период е разликата между общата сума на данъка добавена стойност, който дължите за периода и общата сума на данъчния кредит, който сте приспаднали през периода. Когато данъчният кредит превишава начисления данък, разликата представлява резултат за периода – данък за възстановяване (чл.88 от ЗДДС).

За възстановяване на ДДС на чужди граждани, вижте Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица.

Условия за ползване на данъчен кредит

Данъчен кредит е сумата на данъка, която имате право да приспаднете от данъчните си задължения по ЗДДС за закупени стоки или получени услуги, както и за авансови плащания свързани с тях. За да ползвате данъчен кредит трябва:

  • да сте регистрирано по ЗДДС лице на основание различно от чл.97а (регистрация за извършени и/ или получени услуги) или чл.99 (за вътреобщностно придобиване);
  • данъкът да е начислен за получени или платени авансово от вас стоки или услуги по облагаема доставка;
  • стоките или услугите да бъдат използвани за целите на облагаемата ви дейност;
  • да притежавате данъчен документ, в който данъкът е посочен на отделен ред (ако документът е митническа декларация, да сте посочен в нея като вносител, и данъкът да е внeсен или е издаден протокол от него и данъкът е самоначислен в случаите по глава осма от ЗДДС);
  • да упражните правото на приспадане на данъчния кредит през данъчния период на възникване на това право или в един от следващите дванадесет данъчни периода чрез включването на данъчния документ (фактура, митническа декларация, протокол) в дневника за покупките;
  • правото на приспадане на данъчния кредит да не е изрично изключено от ЗДДС.

Правила за възстановяване

Възстановяването на данъка като резултат за периода е уредено в чл.92 от ЗДДС. Ако за даден данъчен период резултатът е данък за възстановяване е необходимо да проследите какви ще са резултатите за следващите два данъчни периода, тъй като съгласно процедурата по приспадане данъкът за възстановяване се приспада от данъка за внасяне за следващите два данъчни периода. Ако след приспадането, в рамките на следващите два данъчни периода има остатък от този данък за възстановяване, то следва да поискате този данък да ви бъде възстановен.

Пример:
За данъчен период октомври 2019 резултатът за периода, посочен в клетка 60 от справка-декларацията, е данък за възстановяване в размер на 1000 лв. За този данък започва процедура по приспадане. За следващите два данъчни периода резултатите са: за ноември – данък за внасяне 200 лв. и за декември – данък за внасяне 300 лв. Въведени са в клетка 70 от справките-декларации. Неприспаднатата част от данъка за възстановяване е 500 лв. Този неприспаднат остатък е посочен в клетка 80 от спрвака-декларацията за декември.

При определени условия данъкът се възстановява за всеки отделен месец, без да се прилага описаната по-горе процедура по приспадане. За да се възползвате от тази възможност за ускорено възстановяване на данъка е необходимо предмета на доставките, които извършвате и техните обеми да попадат в посочените в чл.92, ал.3 от ЗДДС.

Срок за възстановяване

Срокът за възстановяване на данъка е поставен в зависимост от това, дали от страна на приходната администрация във връзка с приключилата процедура по приспадане, ще ви бъде извършвана проверка или ревизия.

  • При проверка, срокът за възстановяване е 30 дни от подаването на последната справка-декларация и след като се прихванат изискуеми публични задължения (ако имате такива) събирани от НАП.
  • При ревизия, срокът за възстановяване е срокът за издаване на ревизионния акт.

Непосочването на данъка за възстановяване в клетка 80 от последната справка-декларация след приключила процедура по приспадане не означава, че този данък не може да ви бъде възстановен. Когато сте пропуснали да попълните посочената клетка от справка-декларацията може да подадете писмено искане до компетентната териториална дирекция на НАП. Образеца на искане за прихващане и възстановяване по чл.129 от ДОПК.

Искането се разглежда, ако е подадено в срок до 5 години от възникването на правото данъка да ви бъде възстановен, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване.

След постъпване на искането по решение на органа по приходите се възлага проверка или ревизия.

ДДС в България,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!