Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN38Q2
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SU4

СЪДЪРЖАНИЕ

Възстановяване на начисления данък добавена стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз и са установени в трети страни, които възстановяват данък добавена стойност или подобен данък на български лица, за закупените от тях стоки, получените услуги и осъществен внос на територията на България се регламентира от Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-10 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността (Наредба № Н-10), която пренася Тринадесета директива на Съвета относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки в областта на данъка върху оборота - правила за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на Общността (86/560/ЕИО).


Лицата, установени в държавите, които са посочени в Заповед № ЗМФ-204 от 16.03.2021 г. на Министерство на финансите и № 95-00-142 от 09.03.2021 г. на Министерство на външните работи, могат да подават искания за възстановяване на ДДС по реда на Наредба № Н-10.

 

Кога се възстановява ДДС в България?

Лица, имащи право на възстановяване на ДДС (условия, определящи едно лице като „чуждестранно лице”):
Право да поиска да му бъде възстановен ДДС има всяко данъчно задължено лице (лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея), за което са изпълнени едновременно следните условия за периода, за който се отнася искането за възстановяване:
1. лицето няма седалище и адрес на управление, постоянен обект, постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната;
2. лицето не е извършвало доставки с място на изпълнение на територията на страната съгласно ЗДДС с изключение на доставка на:

  • транспортни услуги и услуги, свързани с международен транспорт по смисъла на чл. 30 и 31 от ЗДДС;
  • стоки и услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по доставката, съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗДДС.

3. страната, в която лицето е установено, е посочена в списъка на страните, които възстановяват ДДС или друг подобен данък на български лица, утвърден от министъра на финансите и министъра на външните работи.

Условия, при които възниква правото на възстановяване:

  • лицето има право на възстановяване на начислен данък върху добавената стойност за получени от него стоки и услуги и осъществен от него внос, които впоследствие ще се използват за извършвани от лицето облагаеми доставки в страната, където то е установено, при условие, че същите биха били с право на данъчен кредит, ако се извършват на територията на страната.  
  • размерът на данъка, за който е възникнало правото на възстановяване през календарната година или за остатъка от същата да е не по-малък от 50 лева.

Как се подава искане за възстановяване на ДДС?

Правото на възстановяване на ДДС възниква, когато подлежащият на възстановяване данък стане изискуем и се упражнява чрез упълномощен от чуждестранното лице агент, който действа от името и за сметка на лицето.

Чуждестранното юридическо лице упражнява правото си на възстановяване на данък върху добавената стойност, като предостави на агента, а той от своя страна на компетентния орган по приходите следните документи:

  • искане за възстановяване на данък върху добавената стойност по образец,  попълнено от агента на лицето на български език, с изключение на информацията за наименованието и адреса на лицето, която се попълва на официалния език на страната, в която то е установено;
  • декларация, че са изпълнени условията за определяне на лицето като „чуждестранно лице”;
  • оригинално удостоверение по образец, издадено от компетентните данъчни власти от страната, където лицето е установено и легализиран превод на това удостоверение на български език, доказващо, че лицето извършва икономическа дейност, през календарната година, за която е възникнало правото на възстановяване;
  • оригинали на данъчни документи за получени доставки или документи за осъществен внос, за които се иска възстановяване на данък върху добавената стойност;
  • писмено пълномощно за упълномощаване на агента. Упълномощаването се извършва писмено за всяко искане.

 

Срок за подаване и обработване на искане за възстановяване?

Правото на възстановяване се упражнява най-късно до 30 юни на годината, следваща годината, в която е възникнало правото на възстановяване на данъка.
Искането за възстановяване може да се отнася за период, по-малък от 1 календарна година, но не по-малък от 3 месеца. В този случай възстановяване на данък се допуска при условие, че размерът на данъка е равен или надвишава 400 лева. Също така искането за възстановяване може да се отнася за период, по-малък от 3 месеца, ако този период е остатък от календарната година и размерът на данъка е не по-малък от 50 лева. 
ДДС се възстановява от компетентния орган по приходите в български левове, по банкова сметка, посочена в искането за възстановяване, в срок до 6 месеца от постъпването на искането, като разходите по превода на възстановения данък са за сметка на чуждестранното лице.

За повече информация виж: Глава III „Условия и ред за възстановяване на платен ДДС от българската администрация на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността“ на Наръчник за възстановяване на данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка на Европейския съюз

Списък на агенти за представителство по възстановяване на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз и са установени в трети страни, които възстановяват данък добавена стойност или подобен данък на български лица, за закупените от тях стоки, получените услуги и осъществен внос на територията на България.
 

Списъци на агенти за представителство по възстановяване на ДДС

Списък на Агенти за представителство по възстановяване на правомерно начисления данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността и са установени в трети страни, които възстановяват ДДС или подобен данък на български лица по смисъла на Наредба № Н-10/24.08.2006г.
18.01.2021

ДДС при сделки в ЕС,Закон за ДДС,ДДС в България

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!