Z6_PPGAHG800H5KC0QLTHDSPM10S2
Z7_PPGAHG800P3J50QLTHFM923O37

СЪДЪРЖАНИЕ

Ако извършвате стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, заедно с годишната данъчна декларация представяте и годишен отчет за дейността за нефинансови предприятия, несъставящи баланс. Това включва:

  • еднолични търговци;
  • физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци;
  • физически лица, упражняващи дейност като търговци без регистрация.

Годишен отчет за дейността не подавате ако през данъчната година не сте осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността.

Санкции

Неизпълнението за задълженията за попълване и представяне в срок на годишния отчет за дейността се санкционира по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), като се налага глоба или имуществена санкция в размер на 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Съдържание

Годишният отчет за дейността съдържа:

  • справка за предприятието;
  • отчет за приходите и разходите;
  • справка за таксите и комисионите;
  • справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори;
  • справка за данъците и таксите;
  • справка за получени субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи;
  • справка за производството и продажбите на промишлени продукти.

Годишният отчет за дейността на едноличен търговец или земеделски стопанин, на които размерът на нетните приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000 лв. и не подлежи на задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и разходите /ОПР/.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Годишен данък за дейност като едноличен търговец,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!