Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3G64
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SA6

СЪДЪРЖАНИЕ

Данъчното облекчение представлява намаление на дължимия данък, вижте Данъчни облекчения от годишния данък. Може да ползвате следните облекчения (глава 4 от ЗДДФЛ):

Годишните размери на данъчните облекчения за лица с намалена  работоспособност, за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, а лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, за деца и  за деца с увреждания се ползват в следната последователност:

  1. от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ (сумата от годишните данъчни основи за доходи от: трудови правоотношения, друга стопанска дейност, наем, прехвърляне на права или имущество, доходи от други източници).
  2. от годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от ЗДДФЛ – за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а (регистрирани земеделски стопани, избрали да се облагат като ЕТ).

Сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ за лица с 50 % и повече намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със  7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане на срока на валидност на решението. Разликата между 7920 лв. и ползваното облекчение за годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ, когато тя е положително число, може да се приспадне от годишната данъчна основа за доходи от дейност като ЕТ. На същият принцип се ползва и облекчение за внесени осигурителни вноски по реда на чл. 9а от КСО. Когато има положителна разлика, т.е. неприспаднати вноски от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ, те се приспадат от годишната данъчна основа за доходи от дейност като ЕТ. Вижте Годишен данък за дейност като едноличен търговец.

ВАЖНО: Данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация

За облекчения при корпоративния данък, вижте Данъчни облекчения за корпоративен данък

Случаи от живота,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!