Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3GI5
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80493

СЪДЪРЖАНИЕ

Закон

Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Закон за данъците върху доходите на физическите лица 

Облагане

Ако сте едноличен търговец, регистриран земеделски стопанин, избрал този ред на облагане, и физическо лице, извършващо дейност като търговец без регистрация, се облагате с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.

С годишен данък за дейност като едноличен търговец се облага данъчната печалба, формирана по реда на ЗКПО, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.

При формиране на данъчната печалба прилагате разпоредбите за пренасяне на данъчна загуба (глава единадесета на ЗКПО). Ако извършвате дейности, които подлежат на облагане с алтернативен данък по смисъла на ЗКПО, се облагате при условията на същия закон.

 

Данъчна основа

Годишната данъчна основа е облагаемият доход за данъчната година, намален с:

 • вноските, които сте задължени да правите за данъчната година за своя сметка за социално и здравно осигуряване;
 • внесените в чужбина за ваша сметка задължителни осигурителни вноски.

Годишната данъчна основа може да намалите с: 

 • вноски за допълнително доброволно осигуряване (може да намалите годишната данъчна основа с до 10 %);
 • вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по сключени договори за застраховки „Живот“ (може да намалите годишната данъчна основа с до 10 %);
 • при намалена работоспособност с и над 50 %, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, с разликата между 7920 лв. и ползваното данъчно облекчение;
  разликата между направените през годината лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране по чл. 9а от КСО и ползваното данъчно облекчение;
  • разликата между допустимото данъчно облекчение за деца и ползваното данъчно облекчение;
 • разликата между 2000 лв. и ползваното данъчно облекчение за деца с увреждания.

 

Облекчения

Данъчното облекчение e намаление на дължимия данък. Може да ползвате облекчения за намалена работоспособност, доброволно осигуряване и застраховане, осигурителен стаж при пенсиониране, деца и деца с увреждания. Вижте Данъчни облекчения от годишния данък

Облекчения ползвате при условие че нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

Облекченията ползвате в следната последователност:

 1. Облекченията първо приспадате от данъчната основа за доходите си, ако имате такива, от трудови правоотношения, друга стопанска дейност, наем, прехвърляне на права или имущество, и други източници.
 2. След това, ако облекченията, на които имате право, надвишават доходите ви по точка 1, приспадате остатъка от данъчната основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец вкл. на регистрирани земеделски стопани, избрали да се облагат като ЕТ и на физически лица, извършващи дейност като търговец без регистрацияи за доходи като земеделски стопани, избрали да се облагат като ЕТ. 

 

Размер на данъка

15 % върху годишната данъчна основа. От така определения данък се приспада авансово внесеният през годината данък.

Авансови вноски

Авансови вноски правите при условията и по реда на ЗКПО.

Вижте: Авансови вноски по ЗКПО.

 

Деклариране

Като самоосигуряващо се лице, декларирате дохода чрез електронните услуги на НАП, достъпни с електронен подпис или ПИК, в офис на НАП, като подадете годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001), Приложение № 2 „Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ“.

В случай, че сте едноличен търговец и през годината не сте реализирали доходи от стопанска дейност, не следва да подавате декларация на това основание.

Вижте Деклариране на доходите на физическите лица.

Срокове

Декларирате доходите си в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Плащате дължимия по декларацията данък до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнася доходът.

Вижте още Деклариране след срока

Плащане

Данъкът плащате по сметка на ТД на НАП по постоянния адрес на едноличния търговец. 

Вижте Плащане.

Възстановяване на надвнесен данък

Ако сте надвнесли данък, обикновено в следствие от ползване на данъчно облекчение, надвнесената сума ви се възстановява в 30 дневен срок по банковата сметка, която сте посочили в част IV от Приложение 2 (образец 2001).

Имате възможност да изберете да използвате надвнесения данък за погасяване на налични или бъдещи задължения по реда на чл. 130 а от ДОПК. 

Вижте Възстановяване на надвнесени суми.

Санкции

Ако не подадете декларация за дължими данъци в установените срокове, наказанието е глоба или имуществена санкция до 500 лева, ако не подлежите на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е до 1000 лева. Ако подадете неверни данни, които водят до по-нисък данък за вас или до неплащане на данък, наказанието е глоба или имуществена санкция до 1000 лева, ако не подлежите на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 2000 лева. (За всички санкции, вижте глава петнадесетта, част шеста, Административнонаказателни разпоредби от ЗДДФЛ).

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данъци (стара таксономия),Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!