Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3GU5
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SQ6

СЪДЪРЖАНИЕ

Доходът от продажбата на движими вещи чрез интернет подлежи на облагане, когато:

  • дейността се извършва по занятие, системно и с цел реализиране на печалба;
  • сделките имат траен характер и се извършват през продължителен период от време;
  • дейността се извършва от лице, регистрирано като търговец за целите на търговската му дейност.

Когато, в резултат на множество продадени вещи, генерирате системен доход, продажбата на вещи по интернет не би могла да се определи като сделки с еднократен случаен характер или продажби на вещи от бита, закупени за лично потребление и съответно придобитите доходи от продажби по интернет не могат да се определят като необлагаеми.

За търговец се смята всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже, ако дейността му не е посочена в дейностите, изброени в чл. 1, ал. 1 от Търговския закон. Дори да нямате търговска регистрация като едноличен търговец, при извършване на сделки по занятие, притежавате качеството на търговец и доходите ви от тази стопанска дейност подлежат на облагане по реда за облагане на доходите от стопанска дейност на едноличен търговец (чл. 26, ал. 1-7 от ЗДДФЛ).

Вижте още за реда на облагане на доходите от продажби в интернет

Ако извършвате търговска дейност по интернет и реализирате доходи, следва да се регистрирате като едноличен търговец (ЕТ) или юридическо лице. Ако не се регистрирате като юридическо лице, доходите ви от тази дейност се облагат като доходи от стопанска дейност на ЕТ.

Вижте Годишен данък за дейност като едноличен търговец.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!