Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3GM0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SA5

СЪДЪРЖАНИЕ

Доходът Ви от стопанска дейност като физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин, се облага като на физически лица, които не са търговци – с данък върху общата годишна данъчна основа с приспадане на разходи за дейността (по чл. 29 от ЗДДФЛ). Вижте Данък върху доходите на физическите лица.

Имате възможност да изберете да се облагате като еднолични търговци – с данък върху годишната данъчна основа (по чл. 28 от ЗДДФЛ). При избор на този начин на облагане, той се прилага за не по-кратко от 5 последователни години.

Избор

Избирате доходите ви като земеделски стопанин да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, като:

 • подадете декларация за избор до 31 декември на предходната година;
 • за новорегистрирани земеделски стопани за годината на регистрация, в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с попълване на Приложение 2 „Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ“. Вижте Деклариране на доходите на физическите лица.

Изборът важи за 5 години. След изтичане на 5-годишния срок можете:

 • да продължите да се облагате по същия ред – срокът се удължава с една година и не е необходимо да подавате нова декларация;
 • да изберете да преминете към облагане с данък върху общата годишна данъчна основа с приспадане на разходи за дейността – подайте до 31 декември на предходната година декларация за избор.

Изтеглете Декларация за избор на начин на облагане на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани 

Облагане

Ако сте избрали да се облагате като еднолични търговци – с данък върху годишната данъчна основа – облагаемият доход се формира по описания ред в Годишен данък за дейност като едноличен търговец, като в него:

 • не се включва финансовият резултат за доходи, които, съгласно чл. 11 от ЗДДФЛ са придобити в предходни данъчни години и за които и за които приходът възниква и се начислява в периода на облагане с данък върху годишната данъчна основа от стопанската дейноста като едноличен търговец;
 • се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл. 11 от ЗДДФЛ са придобити през периода на облагане с данък върху годишната данъчна основа от стопанската дейноста като едноличен търговец и които не участват при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване или за следващи години.

Вижте Земеделски стопани

Доходите на регистрираните като земеделски стопани физически   лица се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ – като едноличните търговци, само ако лицата сами изберат този ред на облагане. В тези случаи земеделските стопани определят облагаемия доход от стопанската си дейност (в т.ч. и от субсидии и други подобни плащания) като прилагат правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за формиране на данъчната печалба. Данъчната ставка е 15 %.

При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски стопани физически лица не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа по реда на 48, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Едноличните търговци, регистрирани като земеделски стопани, имат право да преотстъпват данъка върху годишната данъчна основа в размер до 60%, ако стопанската им дейност е за производство на непреработена растителна и животинска продукция, при условията на Закона за корпоративното подоходно облагане за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани. Това данъчно облекчение, не се прилага по отношение на:

 1. лице, което е предприятие в затруднено положение;
 2. лице, което е голямо предприятие;
 3. физическо лице, извършващо стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ;
 4. лице, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановило изцяло помощта;
 5. инвестиции в напояване.

Данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, може да се ползва до 31 декември 2022 г., включително за данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г.

Едноличните търговци – земеделски стопани, както и физическите лица по чл. 29а от ЗДДФЛ, които подлежат на облагане по този ред, правят авансови вноски при данъчна ставка 15 % при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Случаи от живота,Закон за корпоративното подоходно облагане,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!