Z6_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FSKB54
Z7_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FSKBB4

СЪДЪРЖАНИЕ

Размерите на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2023 г. са идентични с тези, които се ползваха през миналата година.  Те са приети с § 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (обн. ДВ, бр. 66/01.08.2023 г.).

Размерът на облекчението за деца за 2023 г. отново се определя в зависимост от броя на децата, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 6000 лв. (сума за получаване до 600 лв., когато през годината са получени доходи, обложени с 10 на сто данък ), за две - 12000 (сума за получаване до 1200 лв.), а за три и повече - 18000 лв. (сума за получаване до 1800 лв.).
Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания също се запазва и за 2023 г. е 12000 лв. (сума за получаване до 1200 лв.) 
Важно: Преди да представят необходимите документи за ползване на данъчно облекчение при годишно облагане, лицата трябва да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, следва да ги погасят, за да се възползват от данъчната отстъпка.
Наличието на задължения за местни данъци и такси, които подлежат на принудително изпълнение и събиране от НАП, също може да стане причина родителите да не получат данъчното облекчение. Вижте повече във Въпроси и отговори за родители за данъчните облекчения.

Родители, които през цялата 2023 година са по майчинство, не могат да ползват данъчните облекчения, тъй като доходът, който са получавали е необлагаем, т.е. не са плащали данък нямат облагаем доход, за който да се ползва облекчението. При тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител. 

Възстановената сума въз основа на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания не подлежи на принудително изпълнение.

 

Ползване на данъчните облекчения 

Лицата, които отговарят на всички условия, определени в закона (условията са описани по-долу в текста), могат да ползват облекченията по два начина:

 • чрез работодателя по основното трудово правоотношение на физическите лица - при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения. За целта, родителите трябва да представят на работодателя си декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца (по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ Образец 2005) и за деца с увреждания (чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006)  
 • с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В тези случаи декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се подават с годишната данъчна декларация.

 

Възможно е, при наличието на необходимите условия и обстоятелства, родителите на дете с увреждане да ползват и двете данъчни облекчения едновременно - за дете и за дете с увреждане. Двете облекчения могат да се ползват от единия родител, да се разпределят между двамата родители, като единият родител ползва облекчението за дете, а другият за дете с увреждане.  

Също така е възможно тези данъчни облекчения да се ползват и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия, описани в този текст.

 

1. Ползване на облекченията при годишно облагане на доходите от трудови правоотношения при работодателите, които към 31 декември 2023 г. са работодатели по основно трудово правоотношение

За ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при работодателя по основното трудово правоотношение, работникът/служителят в срок от 30 ноември до 31 декември 2023 г. трябва да предостави:

 • декларация за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) и/или 
 • декларация за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006), както и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето. 
 • писмена декларация, че към момента на подаването ѝ пред работодателя няма подлежащи за принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация. За улеснение на служителя/работника, вместо допълнителна декларация, трябва да отбележи в Част I на ред 6 на декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация, защото, ако това не е така, няма право да ползва облекченията.

В срок до 31 януари 2024 г. работодателят по основното трудово правоотношение на работника/служителя изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с размера на данъчните облекчения, и определя годишния размер на данъка.

Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък през годината и съответно е налице надвнесен данък, работодателят в срок до 31 януари 2024 г. възстановява разликата на работника/служителя. В този случай възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на това физическо лице или на други лица по трудови правоотношения.

Когато работодателят не е възстановил надвнесения данък, физическите лица могат да ползват данъчните облекчения с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г., включително и когато имат само доходи от трудови правоотношения. 

Лица, които през годината са били по майчинство или са получили други необлагаеми доходи, не е възможно да ползват данъчни облекчения, тъй като не са получавали облагаем доход и съответно не формират годишна данъчна основа, към която да се прилага намалението. 

 

Важно: През 2023 г. данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се ползват и при авансовото облагане на доходите, както следва:


1. За доходите от трудови правоотношения: Месечната данъчна основа за съответния месец 2023 г. се намалява със следните суми:

 • едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв. месечно;
 • две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 000 лв. месечно;
 • три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 500 лв. месечно;
 • дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1 000 лв. месечно.

За тази цел работникът/служителят еднократно избира да приложи авансовото ползване на данъчно облекчение за деца и/или за деца с увреждания чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя, с която декларира, че:

 • за прилагане на всяко от данъчните облекчения следва да изпълни условията, предвидени в чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ;
 • другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година;
 • работникът/служителят няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател.

Данъчното облекчение се ползва авансово до размера на сумата от месечната данъчна основа за доходите от трудово правоотношение на лицето, определена по реда на чл. 42, ал. 1 - 3 от ЗДДФЛ. В тези случаи дължимият авансово данък се определя след извършване на намалението с посочените по-горе суми.

Определянето на годишния данък по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ се извършва включително в случаите, когато облекченията за деца и за деца с увреждания са ползвани при авансовото облагане на доходите. 

2. За доходи от друга стопанска дейност и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество: данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се прилагат чрез намаляване на размера на дължимия авансов данък за първо, второ и трето тримесечие - до размера на дължимия авансов данък за съответното тримесечие, но не повече от:

 • 500 лв. месечно за едно ненавършило пълнолетие дете;
 • 1 000 лв. месечно за две ненавършили пълнолетие деца –  ;
 • 1 500 лв. месечно за три и повече ненавършили пълнолетие деца;
 • 1 000 лв. месечно за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане.

Облекченията за деца не могат да се прилагат за този вид доходи, когато:

 • размерът на авансовия данък се определя и удържа от платеца на дохода;
 • лицето има доходи от трудови правоотношения и е ползвало облекченията авансово при работодателя си.

Облекчението се ползва, при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година.

Годишният размер на данъчните облекчения  2023 г. в тези случаи се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица – земеделски стопани, които са избрали да се облагат като еднолични търговци, не могат да ползват облекченията за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите от тази дейност.

 

Ползване на облекченията с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ


Когато данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се ползват с подаване на годишна данъчна декларация, конкретният размер на данъчното облекчение за деца се определя в Част VІ, а на данъчното облекчение за деца с увреждания – в Част VІІ от Приложение № 10 (образец 2010) на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Когато работодателят по основното трудово правоотношение не е възстановил данъка при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, лицето, дори да има само доходи от трудови правоотношения, може да ползва облекченията с подаване на годишната данъчна декларация (попълва Приложения № 1 и № 10).


Ако облекченията не са ползвани при работодателя в пълен размер, към годишната данъчна декларация се прилагат декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) и/или декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето, при ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания, не се прилага към годишната данъчна декларация.

 

При ползване на данъчните облекчения с подаване на годишната данъчна декларация, данъчно задълженото лице не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително към датата/ите на подаване на коригираща/и декларация/и.

 

Възможно е, при наличието на необходимите условия и обстоятелства, родителите на дете с увреждане да ползват и двете данъчни облекчения едновременно - за дете и за дете с увреждане. Двете облекчения могат да се ползват от единия родител или да се разпределят между двамата родители, като единият родител да ползва облекчението за дете, а другият за дете с увреждане.  

Също така е възможно тези данъчни облекчения да се ползват и от: 

 • родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия, описани в този текст;
 • наследниците/заветниците на лице, което е починало през данъчната година и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година; в този случай облекчението се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация за доходите на починалото лице (образец 2001в), като условията се прилагат към датата на смъртта, а не към 31.12.2023 г., както е в останалите случаи.

 

По принцип всяко от облекченията се ползва само от единия родител (приемен родител, близък или роднина). Допустимо е, когато размерът на облекчението надвишава сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител (другия приемен родител, близък или роднина), като подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. В тези случаи сумарно размерът на данъчното облекчение, ползван от двамата родители, съответно приемни родители, близки или роднини, не може да превишава допустимия размер, според броя на децата.

Ако родителите нарушат изискването всяко едно от данъчните облекчения да се ползва само от единия от тях, като и двамата са ползвали данъчно облекчение за деца и/или деца с увреждания в пълен размер за 2023 г., всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

 

Данъчно облекчение за деца за 2023 г.

Размери на данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) :

 • при едно, ненавършило пълнолетие дете -  6000 лв. (сума за получаване до 600 лв.);
 • при две, ненавършили пълнолетие деца - 12 000 лв. (сума за получаване до 1200 лв.);
 • при три и повече, ненавършили пълнолетие деца - 18 000 лв. (сума за получаване до 1800 лв.)

 

Конкретният размер на облекчението зависи от броя на децата и се приспада от сумата от годишните данъчни основи (основата, върху която се начислява данък) по чл. 17 от ЗДДФЛ до размера на тази сума. 


За 2023 г. годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се намалява с разликата между допустимия размер за 2023 г. на данъчното облекчение за деца и размера на ползваното данъчно облекчение от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ за същата година. Това е така, тъй като данъчните облекчения се ползват на първо място за доходите, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа (доходи от трудови правоотношения, друга стопанска дейност, наеми, продажба на имущество, други източници) и след това от годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

 

Условия за ползване на данъчното облекчение за деца 

Могат да ползват данъчни облекчения местни или чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП), ако към 31 декември 2023 г. е: 

 • родител, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, или
 • настойник или попечител – при учредено настойничество или попечителство, или
 • член на семействата на роднини или близки - при настаняване на детето при роднини или близки, по смисъла на Закона за закрила на детето, за срок не по-кратък от 6 месеца, или 
 • приемен родител - при дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Също така е възможно тези данъчни облекчения да се ползват и от: 

 • родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия, описани в този текст;
 • наследниците/заветниците на лице, което е починало през данъчната година и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година; в този случай облекчението се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация за доходите на починалото лице (образец 2001в), като условията се прилагат към датата на смъртта, а не към 31.12.2022 г., както е в останалите случаи.
   

Важно условие, за да се възползвате от данъчното облекчение за деца, е да нямате неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

Към 31 декември 2023 г. детето, за което може да се ползва данъчното облекчение, трябва да:

 • е местно лице на държава-членка на ЕС, или на друга държава - страна по ЕИП;
 • не е навършило пълнолетие. Данъчното облекчение може да се ползва включително за дете, което е навършило пълнолетие или е родено през 2023 г. 
 • не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.

В случай на смърт на детето, тези условия се прилагат към датата на смъртта.

 

Данъчно облекчение за деца с увреждания за 2023 г.


Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) е 12 000 лв. за отглеждане на едно дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган (ТЕЛК/НЕЛК), и се приспада от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ до размера на тази сума.

Облекчението се определя според броя на децата с увреждания и няма ограничения за максималния му размер – например за две деца с увреждания размерът на облекчението ще бъде 24 000 лв. (сума за получаване до 2400 лв.) 
За 2023 г. годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се намалява с разликата между 12 000 лв. и размера на ползваното данъчно облекчение за деца с увреждания от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ за същата година.

 

Условия за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания

Могат да ползват данъчни облекчения за деца с увреждания местни или чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава-членка на ЕС, или в друга държава - страна по споразумението за Европейско икономическо пространство, ако към 31 декември 2023 г. е: : 

 • родител на дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, или
 • настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане – при учредено настойничество или попечителство, или
 • член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане – при настаняване на детето при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето за срок не по-кратък от 6 месеца, или 
 • приемен родител на дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане – при дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето. 

    Също така е възможно тези данъчни облекчения да се ползват и от: 

 • родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия, описани в този текст;
 • наследниците/заветниците на лице, което е починало през данъчната година и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година; в този случай облекчението се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация  за доходите на починалото лице(образец 2001в), като условията се прилагат към датата на смъртта, а не към 31.12.2023 г., както е в останалите случаи.
   

Важно условие, за да се възползвате от данъчното облекчение за деца с увреждания, е да нямате неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

Детето, за което може да се ползва данъчното облекчение, трябва: 

 • към 31 декември 2023 г. да е местно лице на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП;
 • към 1 януари 2023 г. да не е навършило пълнолетие;
 • да не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.

Данъчното облекчение се ползва включително за годината, в която детето е починало, като тези условия се прилагат към датата на смъртта, а не към 31.12.2023 г., както е в останалите случаи.

Данъчното облекчение може да се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, както и за годината, в която изтича срокът на валидност на решението. За това облекчение трябва да е налице валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето, за което ще се ползва облекчение.

 

Вижте повече информация във: 

 •  

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!