Z6_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FSKB54
Z7_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FSKBB4

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Какво ще се случи, ако повече служители ползват данъчни облекчения за повече от едно дете при годишно облагане? Сумата може да надвиши размера на годишния данък за внасяне и той да не е достатъчен за покриване на облекченията. 


Съгласно чл. 49, ал. 6 и 7 от ЗДДФЛ, когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето. Възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица. Следователно, ако работодателят възстанови на служителите си сума, която надвишава размера на данъка за внасяне за месеца, през който е направено преизчисляването, разликата може да се прихване от вноски за данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за следващи месеци.  

 

Как се решава въпросът при бюджетните организации, които имат бюджетни ограничения и изплащат надвнесената сума на лицата до 31.12.? 

Данъчният закон не дава специални насоки за бюджетните организации. Действията на работодателите са регламентирани по един и същи начин в разпоредбата на чл. 49 от ЗДДФЛ, независимо от статута им. В този смисъл бюджетните организации, които са работодатели по смисъла на ЗДДФЛ, също са задължени да преизчисляват на годишна база дължимия данък за доходите от трудови правоотношения. В случай че нямат възможност да възстановят изцяло или частично надвнесения данък на служителите си, последните могат да ползват данъчните облекчения с подаване на годишна данъчна декларация.

 

Нужно ли е да издаваме служебни бележки? 


Съгласно чл. 45, ал.1 от ЗДДФЛ, при поискване от лицето, работодателят издава служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Когато служебната бележка се издава от работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя към 31 декември на данъчната година, се посочва и данъкът, удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 49. Следователно, ако работникът/служителят не е поискал да му бъде издадена служебна бележка, работодателят не е задължен да го прави. На основание чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ служебните бележки се издават в 14-дневен срок от датата на поискването им.

 

Ако служителите са с минималния за страната доход, ползват ли данъчни облекчения и в какъв размер?

Общият размер на данъчните облекчения, които работодателят по основното трудово правоотношение може да приложи по реда на чл.49, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ, не може да превишава размера на определената от него годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3 от същия закон.

 

Имаме служители чуждестранни лица, те могат ли да ползват данъчни облекчения за деца и как?

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се прилагат и от чуждестранни физически лица, но само в случай, че са установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато са реализирали доходи от източник в България и съответно се облагат по реда на ЗДДФЛ с данък върху общата годишна данъчна основа и/или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. За да ползват облекчението за деца или за деца с увреждания, тези лица трябва допълнително да приложат към съответния образец на декларация (образец 2005 или 2006) копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач. 


Наши служители работят в чужбина, те ползват ли данъчни облекчения за деца?

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се прилагат от местни физически лица, както и от чуждестранни физически лица, които са установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които отговарят на условията по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ, при положение че са реализирали доход, подлежащ на облагане с годишен данък по реда на този закон.
 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!