Z6_PPGAHG800P3O00QPEBA91C20D3
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM804H4

СЪДЪРЖАНИЕ

Вижте видео указанието за подаване на предварително попълнената годишна данъчна декларация.

 

Закон

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), 0,9 MB, от 1 янури 2007 г.
 

 

Облагане

С данък върху доходите се облагат всички доходи, получени от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по закон.

Не се облагат доходите, посочени в чл. 13 от закона.

 

Данъчна основа

Данъчната основа е сумата от годишните данъчни основи (чл. 17 и глава 5 от ЗДДФЛ) от доходи от:

 • трудови правоотношения (чл. 25),
 • стопанска дейност като едноличен търговец (чл. 28),
 • друга стопанска дейност (чл. 30),
 • наем (чл. 32),
 • прехвърляне на права или имущество (чл. 34) и
 • други източници (чл. 36)

намалена с предвидените облекчения (глава 4 от ЗДДФЛ).

 

Облекчения

Данъчното облекчение e намаление на дължимия данък. Може да ползвате облекчения за намалена работоспособност, доброволно осигуряване и застраховане, осигурителен стаж при пенсиониране, дарения, млади семейства, деца, деца с увреждания и безкасови плащания.

Вижте Данъчни облекчения от годишния данък

 

Размер на данъка

10 % от данъчната основа за доходите, които сте придобили през предходната година.

15 % за еднолични търговци.

 

Авансови вноски

Авансово се облагат доходите от:

 • трудови правоотношения,
 • друга стопанска дейност и
 • наем.

Вижте Авансов данък върху доходите.

 

Деклариране

Декларирате дължими данъци по интернет с електронен подпис или ПИК, в офис на НАП или по пощата като подадете годишна данъчна декларация (по чл. 50 от ЗДДФЛ) и/или декларация за дължими данъци (по чл. 55 от ЗДДФЛ). Вижте Деклариране на доходите на физическо лице.

 

Годишна данъчна декларация

Подавате декларация за доходи през предходната година (по чл. 50 от ЗДДФЛ) ако сте:

 • Местно физическо лице и:
  • получили сте доходи, подлежащи на облагане с данък: наем, парични и предметни награди от игри, състезания, конкурси, продажба на имущество, акции и дялови участия;
  • искате да ползвате данъчни облекчения;
  • плащали сте патентен данък;
  • имате необлагаеми доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач;
  • дали сте или получили заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;
  • притежавате акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
  • придобили сте доходи от чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък.
 • Едноличен търговец и имате доходи от стопанска дейност.
 • Чуждестранно физическо лице и сте получили доходи в България, подлежащи на облагане с данък.

Формуляри, които можете да изтеглите: 

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. с БАРКОД

Не подавате годишна данъчна декларация:

 • ако получавате само доходи от трудов договор и не искате да ползвате данъчни облекчения, вижте Доходи от трудови правоотношения;
 • за необлагаеми доходи;
  освен доходите от таксиметров превоз (чл. 13, ал. 1, т. 29 от ЗДДФЛ);
 • за доходи, облагаеми с окончателен данък,
  освен за доходи от чужбина от дивиденти и ликвидационни дялове, от замяната на акции и дялове, от осигуряване и застраховане Живот, от лихви по банкови сметки и от награди от игри, състезания и конкурси (чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ);
 • ако сте чуждестранно лице и имате доходи, обложени с окончателен данък,
  освен при преизчисляване на данъка (чл. 37а от ЗДДФЛ).

Вижте Документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация, за да подготвите необходимите документи, преди да подадете декларация.

 

Декларация за дължими данъци

Декларирате дължимия данък (по чл. 55 от ЗДДФЛ) като подадете данъчна декларация за дължим данък ако сте:

 • Предприятие или самоосигуряващо се лице – платец на доходи, задължен да удържа и внася данъци.
 • Физическо лице, придобило доходи от: наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; друга стопанска дейност (напр. извънтрудови правоотношения; упражняване на свободна професия и др. за които облагаемия доход се формира по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ); доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ.
 • Физическо лице, придобило доходи, което само трябва да определи и внесе дължимия данък за тези доходи, т.е. платецът на доходите не е задължен да удържа и внася данъка. Изключение: когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина (чл. 67, ал. 4), данъкът се внася до 30 април на следващата година и се декларира в годишната данъчна декларация.
 • Чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава-членка на ЕС и през годината сте получавали доходи от наем или друго възмездно ползване на права или имущество и сте задължени да внасяте дължимия данък за тези доходи. В тези случаи в срока за подаване на декларацията за четвъртото тримесечие на годината, представяте допълнителна информация, като попълвате Приложение № 1 (образец 4001).

За деклариране на авансов данък, вижте Авансов данък върху доходите.

Срокове

 • годишна данъчна декларация (по чл. 50 от ЗДДФЛ): до 30-и април на следващата календарна година;
 • декларация за дължими данъци (по чл. 55 от ЗДДФЛ): за авансов и окончателен данък, 30 април, 31 юли, 31 октомври и само за окончателен данък 31 януари на следващата година.

Вижте още Деклариране след срока

 

Плащане

Вижте Плащане.

Ползвате 5% отстъпка, но не повече от 500 лв., ако едновременно отговаряте на следните условия:

 • подадете декларация по електронен път
 • подадете декларацията до 31 март на следващата година;
 • към момента на подаване на декларацията нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения;
 • внесете данъка за довнасяне до 31 март на следващата година.

 

Възстановяване на надвнесен данък

Ако сте надвнесли данък, обикновено в следствие от ползване на данъчно облекчение, надвнесената сума ви се възстановява в 30-дневен срок по банковата сметка, която сте посочили на стр. 2 от основната част от декларацията (образец 2001).

Вижте Възстановяване на надвнесени суми.

Санкции

Ако не подадете декларация за дължими данъци в установените срокове, наказанието е глоба до 500 лева, ако не подлежите на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 1000 лева. Ако подадете неверни данни, които водят до по-нисък данък за вас или до неплащане на данък, наказанието е глоба до 1000 лева, ако не подлежите на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 2000 лева. (За всички санкции, вижте част шеста. Административнонаказателни разпоредби от ЗДДФЛ).

 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Годишен данък за дейност като едноличен търговец,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!