Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3086
Z7_PPGAHG80018CD0Q5VTE3VF1GA1

СЪДЪРЖАНИЕ

Срокът за подаване на годишна данъчна декларация от физически лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ) е 30 април на следващата година.

Ако сте пропуснали този срок, подайте декларация въпреки закъснението. За информация за начини и място за подаване, вижте Деклариране на доходите на физическите лица.

За закъснението подлежите на глоба или имуществена санкция до 500 лв. при първо нарушение и до 1000 лв. при повторно нарушение (чл. 80, ал. 1 и 3 от ЗДДФЛ).

Обърнете внимание, че неподаването на годишна данъчна декларация не може да остане скрито. Всяка година съпоставяме данните за изплатени суми на работници и служители, подадени от работодателите с данните за получени доходи, декларирани от физическите лица. Тъй като неподаването на декларация води до глоби, е важно да знаете в кои случаи трябва да декларирате доходите си пред НАП. Вижте Данък върху доходите на физическите лица.

Ако сте подали декларация, но искате да направите поправки в нея, вижте Коригираща декларация.

Данъци (стара таксономия),Случаи от живота,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!