Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN30O2
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SK5

СЪДЪРЖАНИЕ

Какви и колко документи трябва да приложите към данъчната декларация зависи от упражняваната дейност и исканите данъчни облекчения.

Пример: Вие сте жена в младо семейство. През годината имате доходи само от трудови правоотношения. Имате ипотечен кредит за закупуване на жилище. За да ползвате данъчно облекчение за ипотечния кредит, трябва да подадете декларация и да приложите единствено документ от банката за направени през годината лихвени плащания

 

За доход

В случай че сте изискали издаването на служебни бележки за доходите и разполагате с такива, не следва да ги прилагате към годишната данъчна декларация. 

Служебните бележки, удостоверяващи изплатените доходи и удържаните данъци, са следните видове:

 

За облекчения

Вижте Данъчни облекчения.

Забележка. Когато сте ползвали в пълен размер данъчните облекчения за намалена работоспособност, закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране, дарения, деца и деца с увреждания през работодателя си по основното трудово правоотношение и сте представили нужните документи пред работодателя, документите не се прилагат към годишната данъчна декларация. В тези случаи е необходимо да направите отметка на съответното място в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация.

    Документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация за ползване на данъчни облекчения:

 • Дарения.
  • Копие на документ, удостоверяващ, че дареното лице е от изброените в закона, за които може да се ползва данъчно облекчение за дарения. 
  • Копие на документ, удостоверяващ че предметът на дарението е получен. 
  • Когато дарението е в полза на лица в друга държава членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство, официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговия превод на български език, извършен от заклет преводач.
 • За млади семейства (за ипотечен кредит за закупуване на жилище).
  • Документ, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище. Издава се от банката кредитодател.
  • Когато банката кредитодател е установена за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство, легализиран превод на български език, извършен от заклет преводач, на документа, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания.
  • Когато деклараторът е чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство, официални легализирани документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ и техният превод на български език, извършен от заклет преводач. Издават се от компетентните органи на съответната чужда държава
 • За деца.
  • Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005).
  • Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство, копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.
 • За деца с увреждания.
  • Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22в, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006).
  • Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство, копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.
 • За другите данъчни облекчения не се изискват документи.

За извършена дейност през минали години

Когато се подава коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.

 

За внесен в чужбина данък

 • Когато на местно физическо лице е удържан данък в друга държава, доказателства за размера на внесения в чужбина данък. Такива доказателства може да не се прилагат за доходи от източник в чужбина, при облагането на които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане „Освобождаване с прогресия“.
 • Когато местно физическо лице е внасяло задължителни осигурителни вноски в чужбина, доказателства за размера на внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски.

 

За патентен данък

 • Когато през течение на годината физическото лице е преминало от облагане с патентен данък към облагане по общия ред, документ за дължимия и внесен патентен данък. Издава се от компетентната община.

 

За отчет на дейност

 • Едноличните търговци прилагат към декларацията годишен отчет за дейността – това е отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката. Вижте Годишен отчет за дейността.
 • Годишен отчет за дейността прилагат и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и физически лица, упражняващи дейност като търговци без регистрация.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Случаи от живота,Годишен данък за дейност като едноличен търговец,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!