Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3GS5
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SA4

СЪДЪРЖАНИЕ

След като подадете годишната си данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ е възможно да установите пропуски или грешки в декларираните данни. Можете да направите поправки в декларираните данни като подадете нова декларация. Вижте Деклариране на доходите на физическите лица.

Корекции преди 30 април/30 юни

Преди изтичане на крайния срок за подаване на данъчната декларация, можете да направите промени по декларираните данни и обстоятелства като подадете нова декларация. Новата декларация замества предходната, затова трябва да съдържа всички верни данни за годината, а не само тези които се променят.

Няма ограничение на броя на декларациите, които можете да подадете в рамките на законово установения срок за подаване на декларацията - 30 април/30 юни (за деклариране на доходите на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и земеделски стопани, които са избрали този ред на облагане). Когато едно физическо лице е подало повече от една годишна данъчна декларация, за действителна се смята тази, която е подадена последна по време. Подадените преди това декларации нямат правна стойност.

Пример: През март физическо лице е подало годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, в която е декларирало придобитите през предходната година доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и е определило дължимия по декларацията данък. Впоследствие установява, че е пропуснало да декларира 100 лв., получени по извънтрудово правоотношение, поради което подава нова данъчна декларация още в началото на месец април. Няколко дни по-късно лицето констатира, че е допуснало грешка при описването на данните за платеца на доходите по извънтрудовото правоотношение, и на 15 април подава годишна данъчна декларация, в която въпросната грешка е отстранена. Действителна е декларацията, подадена на 15 април, а другите две са невалидни.

Корекции след 30 април/30 юни

При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след 30 април/30 юни (за деклариране на доходите на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и земеделски стопани, които са избрали този ред на облагане)  на годината, следваща годината на придобиване на дохода, имате право, еднократно, в срок до 30 септември на същата година, да правите промени чрез подаване на нова декларация (чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ).

При подаването на такава коригираща декларация не можете да ползвате отстъпка от 5 на сто, тъй като няма да е изпълнено изискването декларацията да е подадена в срока за ползване на отстъпката. Ако е изчислена отстъпка от 5 на сто в първоначално подадената/ите декларация/и, при извършването на корекция ще загубите отстъпката.

Възможността за извършване на еднократна корекция в дължимия по декларацията данък не удължава срока за внасяне на данъка. Ако в резултат от корекцията се установи по-голям размер на дължимия данък, сумата, която не е внесена в законово установения срок, ще се дължи с лихва, съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Органите по приходите могат да ви поканят да подадете коригираща декларация ако установят несъответствие между съдържанието на подадената декларацията и изискванията за попълването ѝ или несъответствие между данните в декларацията и данните, получени от трети лица или администрации. Трябва да отстраните несъответствията в 14-дневен срок от получаване на съобщението като подадете нова декларация (чл. 103 от ДОПК). Ако подадете новата декларация в посочения 14-дневен срок, тя ще се счита за валидна, независимо дали е подадена преди или след 30 април/30 юни (за деклариране на доходите на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и земеделски стопани, които са избрали този ред на облагане). Подаването на коригираща декларация по покана на орган по приходите, не отнема правото ви да подадете още една коригираща декларация до 30 септември.

Пример: На 20 април физическо лице подава годишна данъчна декларация за доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, получени през предходната година, в която е посочен данък за довнасяне в размер на 100 лв. При обработка на декларацията органът по приходите е установил, че данъкът за довнасяне, съгласно данните, описани в декларацията и приложенията към него, се разминава с посочения от лицето. В тази връзка е изпратено съобщение до физическото лице да отстрани констатираното несъответствие. Съобщението е получено от лицето на 28 април и на 10 май лицето подава нова декларация, в която коригира размера на данъка. Впоследствие лицето установява, че е пропуснало да декларира получена от него сума по извънтрудово правоотношение в размер на 50 лв. Лицето има право да подаде нова декларация преди 30 септември.

Ако сте допуснали техническа грешка, която се отнася до данни, съдържащи се в регистъра на НАП (например име или идентификационен номер, постоянен адрес или адрес за кореспонденция и т.н.), същата се отстранява от служител на НАП, за което ви се изпраща уведомление в 14-дневен срок от отстраняване на несъответствието.

Вижте още Деклариране след срока.

Случаи от живота,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!