Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3GK5
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SI7

СЪДЪРЖАНИЕ

Местно физическо лице, за данъчни цели, без оглед на гражданството, е лице, което отговаря на едно от следните условия (чл. 4 от ЗДДФЛ):

  • има постоянен адрес в България;
  • Препребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, като денят на излизане и денят на влизане в страната се смятат поотделно за дни на пребиваване в страната – престой в България единствено с цел обучение или медицинско лечение не се смята за пребиваване в страната;
  • изпратено е в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия и членовете на неговото семейство;
  • има център на жизнени интереси в България – при определяне на жизнените интереси се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.

Чуждестранно физическо лице е всяко лице, което не е местно.

Чуждестранно е и физическо лице, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.

Вижте: Местни и чуждестранни лица

Случаи от живота

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!