Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3031
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S24

СЪДЪРЖАНИЕ

Доходите на местниите физически лица от продажба на имущество са уредени в раздел V чл. 33 на ЗДДФЛ. Това са доходите от

 • продажба или замяна на:
  • недвижимо имущество и ограничени вещни права върху такова имущество;
  • превозни средства – пътни, въздухоплавателни и водни;
  • произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
  • акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове, други финансови активи и чуждестранна валута;
 • прехвърляне на предприятие на едноличен търговец;
 • лизинг.

Доходите се облагат с гоидшен данък. С  годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ декларирате годишния доход и данък.

За този вид доход не дължите авансов данък

Чужди граждани

Ако сте чуждестранно физическо лице, доходите ви от продажба на имущество с източник в страната се облагат с окончателен данък, когато не са реализирани чрез база в страната (чл. 37 от ЗДДФЛ). Вижте Окончателен данък.

Това са доходи от:

 • продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество;
 • вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество;
 • продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества (чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ).

Доходи от продажба на движимо имущество, включително превозно средство, не се счита за доход от страната и подлежи на облагане в държавата, на която сте местно лице за данъчни цели.

Недвижимо имущество и ограничени вещни права

Облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество и ограничени вещни права върху такова имущество е положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото, намалена с 10 % разходи.

Изключения. Не се облагат (чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ) доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:

 • един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
 • до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.

Ако доходът се заплаща на части в различни години, за всяка от тези данъчни години облагаемият доход се определя по формулата:

ОДДГ = [(ПЦ – ЦП) – 0.10х(ПЦ-ЦП)]хЧПП/ПЦ

където:

 • ОДДГ е облагаемият доход за данъчната година;
 • ПЦ е продажната цена;
 • ЦП е цената на придобиване;
 • ЧПП е частично полученото плащане през данъчната година.

Превозни средства, изкуство, колекции и антиквариат

Облагаемият доход от продажба или замяна на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети е положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване при продажба или замяна. Тук няма намаляване на разходи.

Изключения. Не се облагат доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-голям от една година (чл. 13, ал. 1, т. 2, б. „а“ от ЗДДФЛ);

Продажната цена включва всичко придобито от вас във връзка с продажбата или замяната, включително възнаграждение, различно от пари (чл. 33, ал. 5 от ЗДДФЛ).

Цената на придобиване е (чл. 33, ал. 6 от ЗДДФЛ):

 1. при придобиване на имущество – документално доказаната цена;
 2. при замяна с доплащане –
  • документално доказаната цена на придобиване, увеличена с документално доказаното доплащане, което дължите;
  • когато няма документално доказана цена на придобиване – документално доказаното доплащане, което дължите;
 3. при продажба или замяна на имущество,
  • придобито при замяна – пазарната цена на имуществото към датата на придобиването му;
  • придобито преди 1 януари 1998 – документално доказаната цена на придобиване, актуализирана до 1997 г. включително с общия индекс на потребителските цени, обявен от Националния статистически институт;
 4. при учредяване право на строеж – документално доказаната цена на придобиване на поземления имот, съответстваща на частта, за която е учредено право на строеж;
 5. при заличаване на едноличен търговец, когато имуществото на предприятието е преминало към физическото лице-собственик – данъчната стойност на имуществото към момента на заличаването на едноличния търговец от търговския регистър;
 6. при направена непарична вноска в търговско дружество чрез предоставяне на недвижим имот, а към датата на вписване на вноската в търговския регистър, доходите от продажбата или замяната на имота са необлагаеми – частта от непаричната вноска, вписана в учредителния договор, дружествения договор или устава на търговското дружество, съответстваща на продадените или заменените акции и дялове;
 7. при продажба или замяна на акции и дялове, получени за направени непарични вноски в търговско дружество, с изключение на случаите по т.6 – документално доказаната цена на придобиване на акциите и дяловете;
 8. при продажба или замяна на акции и дялове, с изключение на случаите в които пазарната цена се приема за цена на придобиване (съгласно чл. 38, ал. 7 от ЗДДФЛ), придобити чрез непарична вноска в търговско дружество срещу направени непарични вноски в друго търговско дружество – документално доказаната цена на придобиване на имуществото, което първоначално е било предмет на непарична вноска, ако към датата на вписването на вноската в търговския регистър доходите от продажбата или замяната на това имущество са облагаеми.

Цената на придобиване е нула:

 • когато няма документално доказана цена на придобиване, включително за имущество, придобито по дарение, или за акции и дялове, получени при разпределение на печалба или друг източник на собствен капитал;
 • при последваща продажба или замяна на поземлен имот в случаите на учредяване право на строеж, включително на ограничени вещни права върху него.

Финансови активи и валута

Облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове, други финансови активи и чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка.

Реализираната печалба/загуба за всяка сделка е продажната цена намалена с цената на придобиване на финансовия актив.

Когато продавате финансови активи от един вид, издадени от едно лице, които сте придобили на различни цени и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки актив е средно претеглената цена, изчислена въз основа на цената на придобиване на всички активи от същия вид и издател, които държите към датата на продажбата.

При продажба или замяна на финансов актив, доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето на актива.

Изключения. Не се облагат доходите от сделки с финансови инструменти (чл. 13, ал.1, т. 3 от ЗДДФЛ):

 • с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала и държавни ценни книжа;
 • сключени при обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава, членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • сключени при обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната (за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип);
 • сключени при търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава, членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

До 31 декември 2025 г. „разпореждане с финансови инструменти“ за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ са и сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти. „Права“ за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала.

Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец

Облагаемият доход при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец със заличаване на търговеца е положителната разлика между определената с договора продажна цена и собствения капитал на предприятието.

Доходът се смята за придобит на датата на вписване на прехвърлянето.

Доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец без заличаване на едноличния търговец се третират като доходи от стопанска дейност като едноличен търговец (чл. 26, ал.1 от ЗДДФЛ). Вижте Годишен данък за дейност като едноличен търговец.

Лизинг

Облагаемият доход, получен във връзка с предоставяне на имущество по договор за лизинг, който изрично предвижда прехвърляне на правото на собственост върху имуществото, се определя по следната формула:

ОДДГ = [(ДЦ – ЦП) – 0.10х(ДЦ-ЦП)]хПВ/ДЦ

където:

 • ОДДГ е облагаемият доход за данъчната година;
 • ДЦ е определената по договора цена на имуществото;
 • ЦП е цената на придобиване;
 • ПВ са получените вноски през данъчната година без съдържащите се в тях лихви.

При прекратяване на договора преди изтичане на срока му и без да се прехвърли правото на собственост върху имуществото, неподлежащите на връщане вноски се смятат за доход от ползване на имущество, придобит към момента на прекратяването. В тези случаи „ПВ“ е сумата на неподлежащите на връщане вноски по договора за лизинг, получени през предходни данъчни години.

Придобитите вноски по договор за лизинг, който не предвижда изрично прехвърляне на правото на собственост върху имуществото, се третират като доходи от наем (чл. 31, ал. 2 от ЗДДФЛ). Вижте Доходи от наем.

Лихвите по договор за лизинг, придобити от местно физическо лице, се третират като доходи от други източници, без оглед клаузите на договора (чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ).

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Случаи от живота,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!