Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3054
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SS4

СЪДЪРЖАНИЕ

Нямате задължение да декларирате доходите си в НАП ако получавате доходи единствено от трудови правоотношения и към 31 декември на годината, в която получавате дохода, работодателят ви е определил годишния размер на данъка за придобитите през годината доходи от вас и е удържал и внесъл пълния размер на данъка за съответната година до 31 януари на следващата година.

Трябва да подадете годишна данъчна декларация при следните случаи:

  • Желаете да ползвате данъчни облекчения с подаване на данъчна декларация. Вижте Данъчни облекчения за данък върху доходите.
  • Работодателят ви не е определил годишния размер на данъка за всички доходи, придобити от вас през годината по трудови правоотношения.
  • Дължимият годишен данък не е равен на авансово удържания ви през годината данък.

За доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, б. “е“ и б. „и“ от ЗДДФЛ задължително се подава декларация. Това са:

  • правоотношенията, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната и
  • правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1 от ДР на ЗДДФЛ.
     

За всички останали случаи, в които трябва да подадете декларация вижте Данък върху доходите на физическите лица.

По желание може да подадете декларация и ако имате необлагаеми доходи, които желаете да обявите. Посочвате ги в Приложение 13 на декларацията.

За начини и място за подаване на декларация, вижте Деклариране на доходите на физическо лице.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Случаи от живота,Данък върху доходите на физическите лица,Окончателен данък върху доходите

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!