Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN38D5
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1C74

СЪДЪРЖАНИЕ

Закон

Закон за корпоративното подоходно облагане 

Облагане

С корпоративен данък се облага печалбата на:

 • местни търговски дружества: изцяло - както в България, така и от чужбина;
 • чуждестранни юридически лица: от място на стопанска дейност в България;
 • юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията: от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;
 • неперсонифицирани дружества и осигурителни каси създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване: изцяло - както от България, така и от чужбина;
 • организатори на хазартни игри и оператори на кораби: от всички дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен данък (чл. 5, ал. 5 и чл. 218, ал. 2 от ЗКПО).

Не се облага печалбата на лицата, които подлежат на облагане само с алтернативни данъци за съответната дейност, посочена в чл. 5, ал. 5 и в част пета на закона:

 • таксиметрови превозвачи на пътници;
 • бюджетни предприятия;
 • организатори на хазартни игри;
 • оператори на кораби.

От облагане с корпоративен данък са освободени (чл. 174, 175, 176 и 176а от ЗКПО):

 • Колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове и други алтернативни инвестиционни фондове;
 • Дружества със специална инвестиционна цел;
 • Български червен кръст;
 • Организаторите на хазартни игри, за които се дължи държавна такса по чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта.

Данъчна основа

Данъчната печалба (чл. 19 от ЗКПО).

Облекчения

Данъчното облекчение e намаление на дължимия данък. Може да ползвате облекчения за наемане на безработни, стипендии за ученици и студенти, наемане на хора с увреждания, социални и здравноосигурителни фондове, както и държавни и минимални помощи за дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната и държавна помощ за земеделски стопани.

Вижте Данъчни облекчения за корпоративен данък.

Размер на данъка

10 на сто (чл. 20 от ЗКПО).

Деклариране

Декларирате дължимия данък чрез годишна данъчна декларация, която подавате по интернет с електронен подпис. Декларация може да подаде и ваш упълномощен представител.

С годишната данъчна декларация подавате и годишния отчет за дейността (чл. 92, ал. 3 от ЗКПО). Годишен отчет за дейността е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (§ 1, т. 56 от ДР на ЗКПО).

Вижте Подаване на декларация за облагане с корпоративен данък /чл. 92 от ЗКПО/

Вижте по-долу в текста как се декларират авансови вноски. 

Авансови вноски

Задължени сте да правите авансови вноски когато нетните ви приходи от продажби за годината преди предходната превишават 300 000 лв.

Вижте Авансови вноски

Авансови вноски не правите :

 • когато нетните ви приходи от продажби за годината преди предходната не превишават 300 000 лв.;
 • в годината на учредяването ви като данъчно задължено лице и в следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Авансовите вноски за корпоративния данък са месечни и тримесечни. Определят се на базата на прогнозната ви данъчна печалба за текущата година.

 • Месечни авансови вноски: извършват се в случай, че нетните приходи от продажби за годината преди предходната превишават 3 000 000 лв. 
 • Тримесечни авансови вноски: извършват се, когато нетните ви приходи от продажби за годината преди предходната са в диапазона от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.

В случай че сте новоучредено, в резултат на преобразуване дружество, дължите тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването и в следващата година
Тримесечни авансови вноски може да правите и когато сте освободени от авансови вноски, като в този случай следва да прилагате съответните разпоредби за определяне, внасяне и деклариране. В този случай спрямо вас няма да се приложи санкционната лихва по чл. 89 от ЗКПО.

Деклариране на авансови вноски: Предвиден е един образец на декларация във връзка с авансовите вноски, с който се:

 • Декларира видът и размерът на авансовите вноски за текущата година (чл. 87а от ЗКПО).
 • Извършват се промени (увеличение и намаление) на размера на декларираните авансови вноски (чл. 88 от ЗКПО)

Вижте Декларация по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски.

Срокове

Срокове за деклариране: 

 • От 1 март до 15 април на текущата година – за деклариране съгласно чл. 87а от ЗКПО на вида и размера на авансовите вноски за текущата година.
 • В срок до 15 ноември -– лицата могат да подават декларация, съгласно чл. 88 за промени на авансовите вноски. Промените на вноските може да се ползват едва след нейното подаване.

Важно! За да се ползва намаление или увеличение на месечната авансова вноска за месец декември, съответно на тримесечната авансова вноска за трето тримесечие, чийто срок за внасяне е 1 декември, декларацията трябва да е подадена най-късно до 15 ноември на съответната година.

 • При първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски от новоучредени в резултат на преобразуване дружества декларацията следва да бъде подадена в срока за извършване на първата тримесечна авансова вноска след преобразуването.

Декларацията  се подава по електронен път чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с електронен подпис (КЕП).

Срокове за внасяне:

 • Месечни авансови вноски – за месеците януари, февруари и март – до 15 април, за месеците от април до ноември - до 15-о число на текущия месец, а за месец декември – до 1 декември;
 • Тримесечни авансови вноски – за първо и второ тримесечие - до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, а за трето тримесечие – до 1 декември. За четвърто тримесечие не се прави авансова вноска.

Плащане

Вижте Плащане

Санкции

С имуществена санкция се наказва данъчно задължено лице, което:

 • не подаде декларация, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък:
  от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение, от 1000 до 6000 лв. (чл. 261 от закона);
 • не подаде приложение към годишната данъчна декларация или посочи неверни данни или обстоятелства в него:
  от 100 до 1000 лв., а при повторно нарушение, от 200 до 2000 лв. (чл. 261 от закона);
 • отчете стопанска операция в нарушение на счетоводната си политика и това води до неправилно определяне на счетоводния му финансов резултат:
  от 100 до 1000 лв., а при повторно нарушение, от 200 до 2000 лв. (чл. 263 от закона);
 • не изпълни задълженията си за подаване на годишен отчет за дейността (чл. 92, ал. 3 от закона):
  от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение, от 1500 до 5000 лв. (чл. 276 от закона).

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на НАП, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на НАП или от упълномощено от него длъжностно лице. (чл. 278 от ЗКПО)

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Други документи за изтегляне: 

Декларации за изтегляне

Закон за корпоративното подоходно облагане,Корпоративен данък

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!