Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN38J6
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S15

СЪДЪРЖАНИЕ

Авансовите вноски за корпоративния данък са месечни и тримесечни.Вижте Корпоративен данък.

Авансовите вноски за корпоративния данък са месечни и тримесечни. Определят се на базата на прогнозната данъчна печалба на данъчно задълженото лице за текущата година.

Месечни авансови вноски – извършват се от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната превишават 3 000 000 лв.

Тримесечни авансови вноски – извършват се от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски. По-конкретно това са лицата, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната са в диапазона от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.
Новоучредените в резултат на преобразуване дружества правят тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването и в следващата година. 

Тримесечни авансови вноски могат да правят и лицата, които са освободени от авансови вноски като в този случай те следва да прилагат съответните разпоредби за определяне, внасяне и деклариране, но по отношение на тези лица не се прилага санкционната лихва по чл. 89 от ЗКПО.

Авансови вноски не правят:

1. Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за за годината преди предходната не превишават 300 000 лв.;

2. Новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Деклариране 

Предвиден е един образец на декларация във връзка с авансовите вноски, с който се:

  • Декларира видът и размерът на авансовите вноски за текущата година (чл. 87а от ЗКПО).
  • Извършват се промени (увеличение и намаление) на размера на декларираните авансови вноски (чл. 88 от ЗКПО)

Вижте  Декларация по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски 

Срокове за деклариране: 

  • От 01 март до 15 април на текущата година – за деклариране съгласно чл. 87а от ЗКПО на вида и размера на авансовите вноски за текущата година.
  • В срок до 15 ноември - лицата могат да подават декларация съгласно чл. 88 за промени на авансовите вноски. Промените на вноските може да се ползват едва след нейното подаване. Важно е да се има предвид, че за да се ползва намаление или увеличение на месечната авансова вноска за месец декември, съответно на тримесечната авансова вноска за трето тримесечие, чийто срок за внасяне е 1 декември, декларацията трябва да е подадена най-късно до 15 ноември на съответната година, защото това е предвиденият в ЗКПО краен срок за подаване на декларацията за промени на авансовите вноски.

При първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски от новоучредени в резултат на преобразуване дружества декларацията следва да бъде подадена в срока за извършване на първата тримесечна авансова вноска след преобразуването.

Декларацията  се подава по електронен път чрез е-услугите на НАП, достъпни с електронен подпис /КЕП/.

Плащане 

Срокове за внасяне:

  • Месечни авансови вноски – за месеците януари, февруари и март – до 15 април, а за месеците от април до ноември – до 15 число на текущия месец, а за месец декември - до 1 декември;
  • Тримесечни авансови вноски – за първо и второ тримесечие – до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, а за трето тримесечие – до 1 декември. За четвърто тримесечие не се прави авансова вноска.
Закон за корпоративното подоходно облагане,Корпоративен данък

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!