Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3G50
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S66

СЪДЪРЖАНИЕ

Закон

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), 0,9 MB, от 1 яну 2007

Писмо с изх. № 97-00-1339/ 18.01.2019 год. на изпълнителния директор на НАП до ДФ Земеделие

Облагане

Брутната сума на облагаемите ви доходи, получени като физическо лице, нерегистриран земеделски стопанин, под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет се облагат с окончателен данък (чл.38, ал.15 от ЗДДФЛ). Вижте Окончателен данък върху доходите.

Необлагаеми доходи от подпомагане

Не се облагат с данък помощите, добавките и обезщетенията за телесна повреда, професионална болест, смърт, отчуждаване и вреди на имущество, неимуществени вреди, застрахователно събитие, социални нужди, дарителство (чл.13, ал.1 от ЗДДФЛ).  Изплатеното подпомагане от горепосочените източници може да е необлагаем доход, само когато изплатените суми не представляват обезщетения за пропуснати ползи (чл.13, ал.1, т.13 от ЗДДФЛ).

Пример:
При природни бедствия или при настъпила епизодична обстановка, с решения на Управителния съвет на ДФ “Земеделие“ се изплащат целеви субсидии от държавния бюджет на засегнатите лица. По своята същност тези субсидии са форма на обезщетение на пострадалите лица за претърпените от тях загуби и не де облагат с данък.

Размер на данъка

10 % (чл.46, ал.1 от ЗДДФЛ).

Удържане и внасяне на данъка

Вие като физическо лице, нерегистриран земеделски стопанин, получател на тези доходи, нямате задължение за декларирането им пред НАП, тъй като данъкът е окончателен.

Ангажиментът за удържане му е на администратора на съответната помощ, който в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, го внася в държавния бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по мястото си на регистрация (чл.65, ал.14 във връзка с.чл.66, ал.1 от ЗДДФЛ). При определяне на датата на получаване на дохода  администраторът прилага правилата на чл.11 от ЗДДФЛ.

Администраторът преценява съгласно Наредба №3 от 29 януари 1999 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (НСПРЗС) дали сте регистрирани като земеделски стопанин към датата, на която възниква правото ви да получите съответното подпомагане. Облагането с окончателен данък е обвързано с липсата на регистрация като земеделски стопанин, а не с характера на извършваната дейност. Ако не сте регистрирани по реда на НСПРЗС като земеделски стопани, придобитите от вас облагаеми доходи от подпомагане се облагат с окончателен данък, независимо от характера на извършваната от вас стопанска дейност.

Пример:
Занаятчия, регистриран по реда на Закона за занаятите и не регистриран като земеделски стопанин, е получил подпомагане по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от програмата за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020 г., подкрепяна от Европейския фонд за развитие на селските райони, за процедура чрез подбор №BG06RDN001-6.002 „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“. Изплатените доходи се облагат с окончателен данък, при данъчна ставка 10 %. Данъкът се удържа от администратора на помощта ДФ“Земеделие“.

Издаване на документ за удържания данък

ЗДДФЛ не изисква от администратора да издава специален документ, удостоверяващ удържания от него окончателен данък, но няма пречка данъкът да бъде посочен в документа, издаден за изплатените суми, който ви се предоставя.

 

Възстановяване на удържан окончателен данък

Ако възстановите на администратора на помощта, изцяло или частично изплатените помощи/субсидии, от които е бил удържан окончателен данък, съответната сума вече не се явява облагаем доход и за нея не се дължи данък. Недължимо платените или събрани суми за данъци подлежат на прихващане и/или възстановяване. Вижте Възстановяване на надвнесени суми.

Пример:
След извършване на плащане към бенефициентите, получатели на подпомагането, се установи неспазване на задължения от тяхна страна и изплатените суми се явят недължимо платени или надплатени и ДФ “Земеделие“ ще предприеме необходимите действия за събирането им, като изиска възстановяване на сумата в пълен размер, включително и на удържания данък.

Санкции

За платеца на дохода от подпомагане:

  • Ако не удържат или не внесат в срок данък, се наказват с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 2000 лева (чл.81 от ЗДДФЛ).
Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица,Окончателен данък върху доходите

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!