Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3G92
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SQ7

СЪДЪРЖАНИЕ

Доходите от дивиденти са облагаем доход, който подлежи на облагане с окончателен данък. Вижте Окончателен данък върху доходите.

Данъчната ставка е 5 % (чл.46, ал.3 от ЗДДФЛ).

Понятия

Дивиденти (§1, т.5 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ) са доходи от:

 • акции;
 • дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
 • скрито разпределение на печалбата.

Скрито разпределение на печалбата (§1, т.8 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ във връзка. с §1, т.5 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО) са:

 • сумите, несвързани с осъществяваната от вас дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица, с изключение на доходите от акции и от дялови участия;
 • начислените разходи за лихви по заеми (освен ако условията на заема не са уговорени в изпълнение на изисквания, предвидени в нормативен акт), когато са налице поне три от следните условия:
  • заемът превишава собствения капитал на платеца на дохода към 31 декември на предходната година;
  • изплащането на заема или на лихвите по него не е ограничено с фиксиран срок;
  • изплащането на заема или на лихвите по него или размерът на лихвите зависи от наличието или от размера на печалбите на платеца на дохода;
  • изплащането на заема зависи от удовлетворяване исканията на други кредитори или от изплащането на дивиденти.

Доходи на българи от дивиденти от чужбина

Дивиденти от чужбина са дивиденти изплатени на местно физическо лице от източник в чужбина.

Облага се брутната сума на придобитите доходи от дивиденти.

Задължението за внасяне на данъка е ваше, като получател на дохода. Срокът е до 30 април на следващата година (чл.67, ал.4 от ЗДДФЛ).

Декларирате дохода и данъка в Приложение №8 към годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, която трябва да подадете между 10 януари и 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода (чл.67, ал.4 във връзка с чл.50, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ).

Към декларацията трябва да приложите доказателства за внесените в чужбина данъци. Доказателства не прилагате ако приложимата спогодба за избягване на двойното данъчно облагане предвижда при облагане на дохода в България да се приложи методът „освобождаване с прогресия“. Ако е удържан данък в държавата на източника на дохода, съобразно вътрешното ѝ законодателство и правилата на съответната спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, имате право да приложите предвидения в спогодбата метод за избягване на двойното данъчно облагане. Ако няма сключена СИДДО, можете да ползвате данъчен кредит (чл.76 от ЗДДФЛ).

Вижте Спогодби за избяхване на двойното данъчно облагане.

Дивиденти от България

Дивиденти от България са дивиденти изплатени на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България (дивиденти от местни юридически лица и неперсонифицирани дружества).

Данъкът се определя:

 • за доходи от акции и дялови участия, върху брутната сума, определена с решението за разпределение на дивидент (чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ);
 • за доходи от скрито разпределение на печалбата, върху брутния размер на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата.

Доходи на българи от дивиденти от България

Ако сте местно физическо лице и сте получили дивиденти от източник в България, нямате задължение за деклариране на дохода пред НАП, тъй като данъкът е окончателен и се декларира и внася от платеца на дивидентите.

Доходи на чужденци от дивиденти от България

Ако сте чуждестранно физическо лице и сте получили дивиденти от източник в България, нямате задължение за деклариране на дохода пред НАП. Платецът на дивидентите е декларирал и внесъл данъка.

Проверете наличието на спогодба между България и вашата държава за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО). Вижте Списък със спогодби по СИДДО.

Възможно е спогодбата да предвижда различен режим на облагане. От вас зависи да поискате да се приложи процедурата за прилагане на спогодбата. Процедурата за това е регламентирана в глава шестнадесета, раздел III, чл.135 до чл.142 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Можете да поискате да ви бъде издадено удостоверение за платения данък. Подайте искане в ТД на НАП, в която подавате данъчна декларация (чл.58, ал.1 ЗДДФЛ).

Ако имате надвнесен данък или недължимо платени суми за данъци за доходи от дивиденти от България, те ще ви бъдат възстановени от ТД на НАП, в която е внесен или подлежи на внасяне данъкът за дохода (чл.66, ал.2 и чл.68, ал.4 от ЗДДФЛ). Процедурата е регламентирана в чл.128 и 129 от ДОПК.

Изплащане на дивиденти в България

Ако сте предприятие, платец на дивиденти, удържате и внасяте данъка в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределение на дивидент или през което е извършено скритото разпределение на печалбата (чл.65, ал.2 и 3 от ЗДДФЛ).

Подавате декларация по чл.55 от ЗДДФЛ по електронен път в срока за внасяне на дължимия данък.

Ако сред получателите на дивиденти има чуждестранни физически лица, в справката се включвате тези доходи от дивиденти, декларирани по реда на чл. 142, ал. 5 от ДОПК. Доходите от дивиденти от акции и дялови участия се включват в справката за годината, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, съответно за данъчната година на извършване на на скрито разпределение на печалбата.

Справката подавате по електронен път в ТД на НАП по мястото ви на регистрация до 28 февруари на следващата година.

При заличаване/прекратяване на предприятие справката и декларацията подавате в сроковете и по реда за подаване по чл.162 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Наказвате се с глоба или имуществена санкция, ако не подлежите на по-тежко наказание:

 • Ако не удържите или не внесете в срок данък – до 1000 лв., а при повторно нарушение до 2000 лв. (чл.81 от ЗДДФЛ);
 • Ако не представите или несвоевременно представите информация за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък (по чл. 73 и 73а от ЗДДФЛ), както и ако посочите неверни или непълни данни – до 250 лв., а при повторно нарушение до 500 лв. (чл.82 от ЗДДФЛ). За нарушения за повече от едно физическо лице, санкцията се налага поотделно за всяко физическо лице.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица,Окончателен данък върху доходите

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!