Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3G57
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S65

СЪДЪРЖАНИЕ

Ако сте ползвали данъчни облекчения за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“, дължите окончателен данък върху сумата, за която сте ползвали облекчение (вижте: Данъчни облекчения от годишния данък), както следва:

За допълнително доброволно осигуряване, когато:

 • получите внесените суми преди да придобиете право на допълнителна пенсия;
 • прехвърлите суми от ваша индивидуална партида по партида на трето лице.

За доброволно здравно осигуряване, когато:

 • получите обратно внесените суми, с изключение на случаите на възстановяване на разходи за здравно обслужване и предоставяне на здравни услуги и стоки на осигуреното лице при настъпване на предвидените в здравноосигурителните договори случаи.

За застраховка „Живот“, когато:

 • получите обратно внесените суми за застраховката;
 • ползвате сумите от застрахователен договор за да погасите заем, който сте обезпечили със застраховката;
 • има изменение на застрахователния договор, за който сте ползвали облекчение, в договор, за който не може да се ползва съответното облекчение, включително и при договор, за който сте ползвали данъчно облекчение по реда на отменения Закон за облагане доходите на физическите лица.

Не се облагат с окончателен данък

 • сумите, за които не сте ползвали данъчно облекчение;
 • направените чрез работодателя социални разходи до 60 лева месечно за всяко осигурено лице за вноски/премии за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховка “Живот“, отчетени от предприятията и търговските представителства, независимо дали извършват търговска дейност (чл. 24, ал.2, т.12 от ЗДДФЛ).
 • доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия; доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори; доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица.

 

Размер на данъка

Окончателен данък - 10 %.

Окончателен данък - 7 % за доходи от застраховка „Живот“, договорът, за която е 15 или повече години (чл.46 от ЗДДФЛ).

 

Удържане и внасяне на данъка

Окончателният данък се определя и удържа от платеца на дохода – застрахователното/осигурителното дружество, но задължението за данъка е ваше като получател на дохода.

Срокът за внасяне на данъка е краят на месеца, следващ тримесечието, през което ви е изплатен доходът (чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ).

При изплащане на дохода застрахователното/осигурителното дружество ще ви поиска да предоставите писмена декларация, в която да декларирате дали и какви данъчни облекчения сте ползвали. Въз основа на тази декларация дружеството установява облагаемите и необлагаемите доходи и данъкът, който трябва да плати от ваше име.

Когато са ви изплатени облагаеми доходи от доброволно осигуряване и застраховане от източник в чужбина и вие сте местно физическо лице, задължението за внасяне на данъка е ваше, като получател на дохода. Срокът е до 30 април на следващата година (чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ).

Деклариране

Застрахователното/осигурителното дружество, което изплаща дохода, подава декларация по чл.55 от ЗДДФЛ по електронен път в срока за внасяне на данъка. Вие, като получател на дохода, нямате задължение за декларирането му пред НАП, тъй като данъкът е окончателен.

Декларирате облагаемите доходи от доброволно осигуряване и застраховане от източник в чужбина и окончателния данък в Приложение № 8 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, която трябва да подадете между 10 януари и 30 април на годината, следваща годината на придобиването им (чл. 67, ал. 4 във връзка с чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ).

Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

Застрахователните и осигурителни дружества, платци на доход, следва да подадат по електронен път в срок до 28 февруари на следващата година справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържания през годината данък (чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ).

Санкции

За вас, като получател на дохода: ако декларирате неверни данни, които водят до по-нисък данък за вас или до неплащане на данък, наказанието е глоба до 1000 лева, ако не подлежите на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 2000 лева.

За застрахователните и осигурителни дружества, като платци на дохода:

 • Ако не подадат декларация за дължими данъци в установените срокове, наказанието е глоба до 500 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 1000 лева (чл.80 от ЗДДФЛ).
 • Ако не удържат или не внесат в срок данък, се наказват с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 2000 лева (чл.81 от ЗДДФЛ).
 • Ако не представят или представят несвоевременно справка за изплатените през годината доходи и за удържания през годината данък както и ако посочват неверни или непълни данни, се наказват с глоба или имуществена санкция в размер до 250 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 500 лева. Глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице, за което е извършено нарушение (чл.82 от ЗДДФЛ).
Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица,Окончателен данък върху доходите

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!