Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3GJ7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S67

СЪДЪРЖАНИЕ

Местно физическо лице, за данъчни цели, без оглед на гражданството, е лице, което отговаря на едно от следните условия (чл. 4 от ЗДДФЛ):

 • има постоянен адрес в България;
 • пребивава на територията на България повече от 183 дни през годината, като денят на излизане и денят на влизане в страната се смятат поотделно за дни на пребиваване в страната – престой в България единствено с цел обучение или медицинско лечение не се смята за пребиваване в страната;
 • изпратено е в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия и членовете на неговото семейство;
 • има център на жизнени интереси в България – при определяне на жизнените интереси се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.

Чуждестранно физическо лице е всяко лице, което не е местно.

Чуждестранно е и физическо лице, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.

НАП прави преценка дали при дадени конкретни обстоятелства едно физическо лице е местно или чуждестранно по смисъла на ЗДДФЛ, след комплексна оценка на тези обстоятелства.

Данъчни задължения

Местните физически лица са данъчно задължени за доходи от страната и чужбина (чл. 6 от ЗДДФЛ).

Чуждестранните физически лица са данъчно задължени за доходи от България (чл. 7 от ЗДДФЛ).

Доходи от страната

Доходи от България са, без оглед мястото на изплащане на дохода (чл. 8 от ЗДДФЛ):

 1. Доходи от стопанска дейност чрез определена база на територията на Република България или от разпореждане с имуществото на такава определена база

Доходи от стопанска дейност са доходите (чл. 26, ал.7 и чл. 29 от ЗДДФЛ):

 • на регистрираните еднолични търговци;
 • от търговия по смисъла на търговския закон
 • на регистрираните като земеделски стопани, за производство на непреработени продукти от селско, горско, ловно и рибно стопанство;
 • от авторски и лицензионни възнаграждения
 • от занаяти, които не се облагат с патентен данък
 • от свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения

Определена база е (параграф 1 т. 4 от допълнителните разпоредби ЗДДФЛ във връзка с параграф 1 т. 7 от допълнителните разпоредби на Данъчно осигурителния процесуален кодекс – ДОПК):

 • определено място, чрез което чуждестранно физическо лице извършва цялостно или частично независими лични услуги или упражнява свободна професия в страната, като например архитектурно ателие, зъболекарски кабинет, адвокатска или друга кантора на консултант, офис на независим одитор или счетоводител;
 • трайно извършване на независими лични услуги или упражняване на свободна професия в страната, дори когато чуждестранно физическо лице не разполага с определено място.
 1. Доходи от труд и услуги извършени на територията на Република България.
 2. Доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от местни юридически лица и неперсонифицирани дружества, включително договори за съвместна дейност.
 3. Доходи от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, регистриран в Република България, без значение дали прехвърлителят е местно лице
 4. Доходи от награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица – общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници.
 5. Доходи от финансови активи – акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други – издадени от държавата, общините, местни юридически лица, неперсонифицирани дружества и други форми на съвместна дейност, както и от сделки с тях.
 6. Доходи от селско, горско, ловно и рибно стопанство на територията на страната.
 7. Доходи от използване, продажба, замяна или друго прехвърляне на недвижимо имущество, включително на идеална част или ограничено вещно право върху него, намиращо се на територията на страната.
 8. Доходи от неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Юрисдикции с преференциален данъчен режим са държавите/териториите, които не са държави-членки на Европейския съюз, и не обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия:

 • няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия;
 • налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;
 • дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.

Министърът на финансите утвърждава със заповед списъка на тези юрисдикции по предложение на изпълнителния директор на НАП. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“ (§ 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на ЗКПО). Заповедта, с която е утвърден текущият списък, обнародвана в Държавен вестник бр. 103 от 27 декември 2016, е № ЗМФ-1303 от 21 декември 2016 .

 1. Доходи начислени/изплатени от местни лица, от търговски представителства, както и от място на стопанска дейност или база в Република България:
 • Неустойки и обезщетения, реализирани вместо или заедно с друг доход от източник в Република България;
 • Парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;
 • Възнаграждения, различни от възнаграждения по трудови правоотношения, изплащани на служител или на член на управителен или контролен орган на българско юридическо лице, на клон на чуждестранно лице, служител в търговско представителство на чуждестранно лице или на друго лице, изпълняващо идентични или подобни функции;
 • Лихви, включително лихви по договор за лизинг;
 • Доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество;
 • Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;
 • Авторски и лицензионни възнаграждения;
 • Възнаграждения по договори за управление и контрол на предприятия;
 • Стипендии за обучение в страната и чужбина;
 • Доходи от осигуряване и от застраховане.

Доходи по чл. 8, ал. 6 от ЗДДФЛ, начислени от местни юридически лица или местни еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база извън страната или изплатени от местни физически лица чрез определена база извън страната, не са от източник в страната (чл. 8, ал. 7 от ЗДДФЛ).

Определенията за някои видове възнаграждения са дадени в параграф 1 на допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане – ЗКПО:

 • т. 8: „Авторски и лицензионни възнаграждения“ са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио- или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит. Не се смятат за авторски и лицензионни възнаграждения плащанията за придобиване на право на ползване на софтуер, в който е инкорпорирано само копие от съответната програма, в случай, че не се предоставят правата по копиране, размножаване, разпространяване, видоизменяне, публично представяне или други форми на търговско използване. „Промишлено, търговско или научно оборудване“ са всички движими вещи, включително транспортни средства, съоръжения, средства за производство, средства за оказване на услуги и други, които предприятието използва в стопанската си дейност.
 • т. 9: „Възнаграждения за технически услуги“ са плащанията с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице.
 • т. 10: „Франчайз“ е съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, предоставени срещу възнаграждение, за да се използват за продажба на стоки и/или за предоставяне на услуги.
 • т.11: „Факторинг“ е сделка по прехвърляне на еднократни или периодични парични вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, независимо дали лицето, придобило вземанията (фактор), поема риска

Деклариране на доходи от местни физически лица

Местните физически лица декларират с годишна данъчна декларация всички получени облагаеми доходи от страната и чужбина. Вижте Деклариране на доходите на физическите лица.

За доходи от чужбина, от държава, с която имаме сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), може да ползвате методите за избягване на двойното данъчно облагане:

 • данъчен кредит – попълвате приложение № 9 на декларацията;
 • освобождаване с прогресия попълвате приложения № 9 и № 10 на декларацията.

Вижте Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО).

Деклариране на доходи от чуждестранни физически лица

Чуждестранните физически лица декларират с годишна данъчна декларация (по чл. 50 от ЗДДФЛ):

 • Придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;
 • Доходите, подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на закона за местните данъци и такси, като и доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси (чл.13, ал.1, т.29 от ЗДДФЛ);
 • Само за чуждестранни физически лица, които са местни за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато изберат да преизчислят окончателния данък (чл. 37а от ЗДДФЛ);
 • Доходите от трудови правоотношения, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната (параграф 1, т. 26 буква „е“ от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ);
 • Доходите от правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1 (параграф 1, т. 26 буква „и“ от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ)

Вижте Деклариране на доходите на физическите лица.

Чуждестранните физически лица декларират окончателен данък с декларация за дължими данъци за доходите, подлежащи на облагане с окончателен данък (по чл. 55 от ЗДДФЛ), когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка.

Чуждестранните физически лица не подават декларация по чл. 55 когато доходите подлежат на облагане с окончателен данък, който е определен, удържан и внесен от платеца.

Вижте също Договор за управление и контрол.

Информация за автоматичния обмен на ЕС от чуждестранни лица

Чуждестранни физически лица, местни на друга държава членка на ЕС, които имат доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество и платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице подават информация по реда на чл. 73а от ЗДДФЛ за целите на автоматичния обмен веднъж годишно с декларацията по чл. 55 за четвърто тримесечие в срок до 31 януари на годината, следваща годината на получаване на дохода.

Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!