Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3GB3
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SM4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наградите от игри могат да са най-различни: предметни и парични, от хазартни игри, състезания и конкурси, както и под формата на бонуси от работодателя ви. Има награди, които са необлагаеми и не се декларират пред НАП и награди, които са облагаеми и се декларират.

Ако сте получили награда, не сте задължени да декларирате стойността ѝ. Ако наградата е облагаема, трябва да платите окончателен данък върху стойността ѝ. В случаите на предметна награда, следва да платите сума, равна на дължимия данък, на лицето, предоставило наградата, освен ако не е уговорено данъкът да е за негова сметка.

Ако предоставяте награди, които не са освободени от облагане, трябва удържите, внесете и декларирате окончателния данък, както и да предоставите информация за изплатените доходи, обложени с окончателен данък (чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ). Задължението за плащане на окончателния данък е на получателя на наградата, вашето задължение е да го удържите и внесете. ЗДДФЛ не регламентира правила за удържането на окончателен данък при непаричен доход, поради което можете да създадете собствена процедура, чрез която да изпълните задълженията си, като имате предвид, че този разход няма да ви бъде признат за данъчни цели.. 

Награди, предоставени от:

 • работодател, се включват в облагаемия доход от трудови правоотношения и подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ, предвиден за авансово и годишно облагане на доходите от трудови правоотношения – вижте Доходи от трудов договор;
 • възложител, се включват в облагаемия доход от друга стопанска дейност, различна от стопанска дейност като едноличен търговец и подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ, предвиден за авансово и годишно облагане на доходите от съответната дейност – вижте Авансов данък върху доходите.

Необлагаеми награди

Необлагаеми са:

 • паричните и предметните печалби от хазартни игри, организирани с лиценз, издаден от НАП или съгласно законодателството на друга държава - членка на ЕС/ЕИП  (чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ). Хазартни игри, по смисъла на Закона за хазарта, са игрите на случайността, при които задължително има залог. Хазартните игри на територията на България могат да се организират само с лиценз.  Вижте Хазарт
 • наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава - членка на ЕС/ЕИП.
 • предметните печалби с незначителна стойност (пазарна цена до 100 лв.), получени от игри на случайността, различни от хазартните, при които печалбата се определя на случаен принцип (чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ). Паричните печалби са извън обхвата на разпоредбата.
 • Държавните и национални награди (чл. 13, ал. 1, т. 22 от ЗДДФЛ), предоставяни на:
  • творци в областта на културата;
  • спортисти, медалисти и призьори от европейски и световни първенства и олимпийски игри и от аналогични първенства и игри за хора с увреждания;
  • лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд „Култура“;
  • хора с особени заслуги към българската държава и нацията (за цялостен принос и изключителни постижения в различни области на обществения живот, за укрепване и развитие на гражданското общество и демократичните институции, за защита на човешките права и свободи, за борба с бедствия и аварии, за опазване на околната среда и за проява на лична доблест при изпълнение на обществен и граждански дълг).
  • ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси..

Примери

 • Пример 1: Физическо лице печели автомобил от хазартна игра, организирана с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта.. Автомобилът не подлежи на облагане с данък, тъй като е награда получена от хазартна игра, организирана с лиценз.
 • Пример 2: Физическо лице печели парична сума от Българския спортен тотализатор. Печалбата е необлагаема, тъй като е придобита на случаен принцип от организатор на хазартна игра с лиценз от Държавната комисия по хазарта.
 • Пример 3: Търговско дружество, което се занимава с търговия и дистрибуция на стоки, периодично прави презентации на своите продукти пред потенциални клиенти, като им дава възможност да участват в игра с предметна награда. Наградата е с пазарна стойност под 100 лв, избира се на случаен принцип и се предоставя с рекламна цел безвъзмездно на физическото лице, което я е спечелило. Тъй като името на печелившия участник се определя на случаен принцип и стойността на наградата е незначителна, то придобитата награда не подлежи на данъчно облагане.

Облагаеми награди

Облагаеми с окончателен данък са наградите от игри с развлекателен или състезателен характер, при които се изисква проява на сръчност, знания и умения от участниците, които не се основават на случайност и които не са предоставени от работодател или възложител (чл. 38, т. 14 от ЗДДФЛ). Облага се стойността на наградите; всички парични и предметни награди независимо от размера им, включително и предметните награди до 100 лв., доколкото същите не са предоставени от игри на случайността.

 • Пример 1: Физическо лице участва в конкурс за фотография или спортно състезание с предварително обявен награден фонд. Печели призово място и получава парична или предметна награда. Тъй като наградата е придобита, благодарение на личностните качества и умения на лицето, а не на случаен принцип, стойността ѝ е облагаема.
 • Пример 2: Физическо лице участва в игра и печели предметна награда на стойност над 100 лв., в която печелившите се определят на случаен принцип. Тъй като наградата е над допустимия праг за „незначителна стойност“ от 100 лв., тя е облагаема, като се има предвид пазарната ѝ цена без ДДС към датата на придобиване от физическото лице.
 • Пример 3: Физическо лице участва в конкурс за рисунка или есе, организиран от общината. Печели призово място, обвързано с изплащане на награда (парична или предметна). Тъй като наградата е спечелена заради неговите лични умения, а не на случаен принцип, стойността на същата е облагаема с окончателен данък независимо от размера ѝ.

Удържането и внасянето на дължимия окончателен данък става изцяло при платеца на дохода – предприятие или самоосигуряващо се лице. Той удържа данъка при предоставяне на наградата, независимо дали е в пари или натура, дали се отнася за местно или чуждестранно лице и дали лицето е малолетно или непълнолетно.

Облагаемите доходи от награди от източник в чужбина на местни физически лица се облагат с окончателен данък, който се изчислява в годишната данъчна декларация на физическите лица, които са ги придобили и се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на доходите.

Плащане

Окончателният данък е 10 на сто и се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода. Внесете данъка в държавния бюджет по сметка на ТД на НАП по мястото ви на регистрация. Вижте Плащане

Деклариране

В срока за внасяне на данъка декларирайте дължимия окончателен данък за начисления доход като подадете декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ (образец 4001) в ТД на НАП, в която подлежат на внасяне дължимите данъци. Вижте Деклариране на доходите на физическите лица.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица,Окончателен данък върху доходите

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!