Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3G11
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CM2

СЪДЪРЖАНИЕ

Определени доходи не се включват в размера на годишния облагаем доход, но се облагат отделно с окончателен данък. Това са:

  • определени доходи на чуждестранни лица от източник в България, които не са реализирани чрез определена база в страната – доходи от използване или разпореждане с движимо и недвижимо имущество, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги, лихви и др. При тях ставката на данъка – 10 %;
  • доходи на местни и чуждестранни лица от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“, както и някои други, посочени в чл. 38 на закона доходи . Данъчната ставка е 10 или 7 %;
  • доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местни и чуждестранни физически лица – 5 %;
  • доходи от лихви по банкови сметки на местни лица. Ставката е 8 %;
  • облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Ставката е 10 %;
  • облагаеми доходи на физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет. Ставка на данъка – 10 %.

Вижте кои доходи се облагат с окончателен данък 

Как се определя окончателният данък

Базата, върху която се определя окончателният данък е различна, в зависимост от конкретния източник на доход. Като правило, данъкът се изчислява от брутната сума на дохода.

1. За доходите от дивиденти окончателният данък се определея върху брутната сума, определена с решението за разпределеляне на дивидент. 

2. За доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалбата се окончателният данък се определя върху брутния размер на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата.

3. За доходите от ликвидационни дялове окончателният данък се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството/кооперацията.

4. Облагаемият доход от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества се определя към момента на замяната и е положителната разлика между пазарната цена на придобитите при замяната акции/дялове и цената на придобиване на акциите или дяловете в преобразуващото се дружество.

5. За другите доходи на местни и чуждестранни физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък, данъкът се определя върху брутната сума на придобитите доходи.

6. За облагаемите с окончателен данък доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество и вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество, данъкът се определя върху положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото, намалена с 10 на сто разходи.

7. За облагаемите с окончателен данък доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества, данъкът се определя върху положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото.

8. За другите доходи на чуждестранни физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък, данъкът се определя върху брутната сума на начислените/изплатените доходи.

Чуждестранни лица

Чуждестранните физически лица, които са местни лица за данъчни цели на държави – членки на ЕС/ЕИП, имат право да изберат да преизчислят окончателния данък за някои доходи като подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Внасяне

1. Окончателният данък за доходите от дивиденти се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент.
2. Окончателният данък за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалбата се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е извършено скритото разпределение на печалбата.
3. Окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял.
4. Окончателният данък за облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване и застраховане и от лихви по заеми към кооперация се удържа и внася от застрахователното/осигурителното дружество, когато то е местно лице, съответно от кооперацията, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице.
5. Окончателният данък за придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки се удържа и внася от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода.
6. Окончателният данък за неустойки и обезщетения от всякакъв вид в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим се удържа и внася от платеца на дохода в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от местното юридическо лице, от едноличния търговец, от мястото на стопанска дейност или определената база в страната.
7. Окончателният данък за останалите доходи се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице.
8. Окончателният данък за определени доходи се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
9. Окончателният данък за придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител се удържа и внася от платеца на доходите в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
10. Окончателният данък за облагаемите доходи, придобити от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет се удържа и внася от администратора на съответната помощ в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода.
11. Окончателният данък за някои доходи на местни физически лица с източник от чужбина, се внася от лицето, придобило дохода, в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Деклариране

Лицата, задължени да удържат и внасят окончателен данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ, декларират дължимия данък за тримесечието с декларацията по чл. 55, ал. 1  от ЗДДФЛ (образец 4001) в срок до края на месеца, следващ тримесечието. Декларацията се подава в ТД на НАП, където подлежат на внасяне дължимите данъци.
Окончателният данък за доходите на местните физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък с източник от чужбина, се внася от лицето, придобило дохода, в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в Приложение № 8 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

По искане на заинтересованото лице за внесения данък върху доходи на чуждестранни физически лица се издава удостоверение по образец. Удостоверението се издава от ТД на НАП, където е подадена или подлежи на подаване декларацията.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица,Окончателен данък върху доходите

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!