Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3GR5
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CR4

СЪДЪРЖАНИЕ

Закон

Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/ 

Установяването, обезпечаването и събирането на патентния данък се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Облагане

С годишен патентен данък се облагат физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват патентни дейности, за доходите си от патентни дейности, изброени изчерпателно в Приложение №4 към Глава втора от Закона за местните данъци и такси, при условие че:

– оборотът за предходната година не превишава 50 000 лв., и

– и не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон).

Размерът на патентния данък се определя от Общинският съвет в граници, съгласно приложение № 4 в зависимост от местонахождението на обекта на територията на съответната община. Видове патентни дейности, подлежащи на облагане с патентен данък, както и определените от Общинският съвет граници на годишният размер на данъка, вижте в Приложение №4 към Глава втора от ЗМДТ .

ВАЖНО: Когато в рамките на 12 последователни месеца прекратите патентна дейност и/или образувате ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, новообразуваното предприятие не се облага с патентен данък. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът ви превиши 50 000 лв. или се регистрирате по Закона за данък върху добавената стойност, то тогава облагането ще се извършва по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Патентен данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно, съгласно приложение № 4, а тези които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

Деклариране 

Данъчните декларации за облагане с патентен данък са по образец, в който до 31 януари на текущата година се декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали патентна данъчна декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

Лицата подават патентна декларация за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.

Следва да подадете данъчна декларация и за възникването на обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2 през съответния период (образувате ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца или се регистрирате по ЗДДС). Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали тези обстоятелства.

Патентните данъчните декларации се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването ѝ се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.

Извън тези случаи данъчната декларация се подава в Столичната община.

Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.

Плащане

Внасяне на патентен данък

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

  1. за първото тримесечие – до 31 януари;
  2. за второто тримесечие – до 30 април;
  3. за третото тримесечие – до 31 юли;
  4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 61н, а когато декларация не е подадена – в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването ѝ.

Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл. 61о, ал. 2 и 3 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника, съответно в Столичната община.

Данъчни облекчения

Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

  1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
  2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;
  3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 – 15, 18 – 20, 25, 27 – 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
  4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

Данъчното облекчение се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

Вижте Приспадане на патентен данък

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от ЗМДТ невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Съгласно разпоредбата на чл. 126а, ал. 1 от ЗМДТ лице, което не подаде декларация по чл. 61н или не я подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Съгласно разпоредбата на чл. 126а, ал. 2 от ЗМДТ лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл. 61н, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от ЗМДТ не се смята за административно нарушение неплащането в срок на патентния данък.

Съгласно разпоредбата на чл. 128 от ЗМДТ актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

 

Патентен данък,Местни данъци и такси

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!