Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3GV3
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SM7

СЪДЪРЖАНИЕ

Доходът за таксиметров превоз на пътници е необлагаем по Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ и Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ Той се облага с патентен данък. Патентният данък на таксиметровите шофьори се определя от общинския съвет в срок до 31 октомври на предходната година и. Размерът му е между 300 лв. и 1000 лв.

Независимо от обстоятелството, че са освободени от облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, тези доходи подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от същия закон.

Вижте Данък за таксиметровата дейност

Ако превозвачът е платил данък върху таксиметровия превоз на пътници  по реда на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, към които се причислява и патентния данък, физическите лица – водачи на автомобила не дължат данък по ЗДДФЛ за доходите си от таксиметровата дейност. Това важи, както за шофьори, които извършват превоза за своя сметка, така и когато водачът работи от името на регистриран превозвач. Едноличните търговци- превозвачи се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда ЗМДТ. За доходите от други дейности, с изключение на тези от таксиметровия превоз, едноличните търговци  се облагат по реда на Закона за данъка върху дохода на физическите лица/ЗДДФЛ/. При определяне на облагаемия доход не се включват доходът, подлежащ на облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси.

За доходите, подлежащи на облагане с данък върху таксиметровата дейност на пътници, се подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, съответно по чл. 92 от ЗКПО.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица,Окончателен данък върху доходите

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!