Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3GF7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CR6

СЪДЪРЖАНИЕ

Таксиметрови превози са превозите на пътници срещу заплащане, извършвани от регистрирани превозвачи или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, с леки автомобили до седем места, включително мястото на водача, които водачите държат в готовност, за да изпълнят пътуване до определена от клиента цел – така т. 26 на §1 от ДР на Закона за автомобилните превози (ЗАвП).

Доходи

Не са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ /чл.13, ал.1, т.29 от ЗДДФЛ/. Независимо от обстоятелството, че са освободени от облагане по ЗДДФЛ, тези доходи подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от същия закон.

Вижте Доходи от таксиметрова дейност

Размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници

Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници се определя от общинския съвет в срок до 31 октомври на предходната година в годишен размер в границите от 300,00 до 1000,00 лв. Когато Общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за съответната година до 31 октомври на предходната, данъкът се събира на база действащия размер за предходната година- чл. 61ф от ЗМДТ.

Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници постъпва в приход на общината, за територията на която е издадено разрешение от кмета за извършване на таксиметров превоз на пътници – чл. 61ц от ЗМДТ.

Данъчно задължени лица

 • Данъчно задължени лица за заплащане на данък върху таксиметровия превоз на пътници са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по ЗАвП – чл. 61у, ал. 3 от ЗМДТ.
 • Само превозвачите дължат данък върху таксиметровия превоз на пътници за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за този вид дейност от кмета на общината, а за всички останали дейности като данъчно задължени се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), с изключение на случаите, в които е дължим патентен данък по ЗМДТ – чл. 61у, ал. 2 от ЗМДТ.

Деклариране и плащане 

 За определяне на данъка върху таксиметровия превоз на пътници данъчно задълженото лице подава декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, в която посочва обстоятелствата, свързани с определяне на данъка – чл. 61х, ал. 1 от ЗМДТ.

Къде се подава декларацията?

 • Декларацията се подава в общината, за територията на която се издава разрешението за извършване на таксиметрова дейност – чл. 61х, ал. 1 от ЗМДТ.

Кога се подава декларацията? 

 • Декларацията се подава преди получаване на разрешението. – чл. 61х, ал. 1 от ЗМДТ.

Кога се внася данъка върху таксиметровия превоз на пътници?

 • Данъкът се внася преди получаване на разрешението за извършване на таксиметрова дейност като гаранция за неговата събираемост – чл. 61ш от ЗМДТ.

При промени, които имат значение за определяне на данъка, се подава нова декларация в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство- чл. 61х, ал. 3 от ЗМДТ.

Как се определя дължимия данък (чл. 61ч от ЗМДТ)

Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници се заплаща за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Когато разрешението за извършване на таксиметрова дейност е издадено през годината, дължимият данък върху таксиметровия превоз на пътници се определя по формулата:

 

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

хБМ

ДДТГ=  ___________________

12

където:

 • ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
 • ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ е размерът на годишния ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ;
 • БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Видно от формулата, дължимият данък е пропорционален на броя на календарните месеци от година, обхванати от срока, за който е издадено разрешението.

Възстановяване на недължимо внесен данък

Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

ПДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

x ОМ

НВДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ = ______________________

БМ

Където:

 • НВДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ е недължимо внесената част от ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ за текущата година;
 • ПДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;
 • БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;
 • ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Видно от формулата, данъкът върху таксиметровия превоз на пътници е недължим от месеца, следващ този на прекратяване на разрешението. В този случай по писмено искане на задълженото лице надвнесената част от данъка се възстановява и/или прихваща по реда на чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) с изискуеми публични вземания на общината от това лице.

Санкции за неподаване на декларация /чл. 127 от ЗМДТ/

Неспазване на разпоредбите на ЗМДТ се санкционира както следва:

 • глоба за физическите лица в размер от 50 до 200 лв;
 • имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци от 100 до 500 лв.
 • за маловажни случаи на административно нарушение от 10 до 50 лв. като за наложената глоба се издава фиш – чл.128, ал.5 от ЗМДТ.
Данък за таксиметрова дейност

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!