Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) Предоставяне на справка за изплатените доходи на физически лица, №2687 

 

За кого е услугата?

Услугата предоставя възможност на физическите лица да проверяват дали за тях има подадени данни за изплащани доходи от ). работодатели/платци на доходи по трудови и/или различни от трудови правоотношения.В справката за доходи от трудови правоотношения се визуализира информация за облагаемия доход, задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото лице, удържания данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, размера на ползвани данъчни облекчения.
Справката за изплатени суми по различни от трудови правоотношения предоставя данни за вида и размера на изплатения доход, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.
Справката се предоставя по данъчни периоди от 2016 г., като за периоди до 2018 г. включва само доходи, различни от трудови правоотношения, а след 2019 г.  включва и доходи от трудови правоотношения.
 

 

Как и къде ползваме услугата?

Услугата е достъпна от портала за електронни услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с квалифициран електронен подпис (КЕП)
За да бъде услугата достъпна по електронен път  с КЕП следва да е подадено:

  • Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице и потвърден пълен достъп до услугите на НАП или 
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до групата "Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка".

За да бъде достъпна услугата с ПИК, издаден от НАП следва да е заявено ползването на  услуга „Достъп до информация“.

 

Резултат 

Физическите лица получават информация за изплатените им през съответната данъчна година доходи, предоставена в НАП от предприятия и самоосигуряващи се лица по реда на чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ.

 

Срок за ползване на услугата

Справката се предоставя по инициатива на лицето

 

Такси

НАП не събира такси за ползване на услугата.
 

Санкция 

Няма
 

Справки

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!