Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) – Справка за осигурителен доход (включително по електронен път) – № 839

 

Кой ползва услугата?

Заявители на услугата са физически лица.

 

Как и къде ползваме услугата?

Услугата може да се заяви:

  1. с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП. За да бъде достъпна услугата с ПИК, е необходимо да се заяви ползването на  услуга Достъп до информация“.
  2. с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото или упълномощено от него лице;

За да бъде услугата достъпна по електронен път  с квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:

  • Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице и потвърден пълен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до групата „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“.

 

Срок за получаване на услугата

В момента на заявяване на услугата.

 

Резултат 

Получаване на информация, във формата на справка,  за наличните в информационната система на НАП данни за подадените от осигурител/работодател декларации образец №1 от Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица за размера на осигурителния доход за социално осигуряване и размера на начисления месечен облагаем доход.

 

Такси

За предоставяне на услугата, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от Закона за Национална агенция за приходите, приходната агенцията не събира такса.

 

Санкции

Няма

Осигурявам се сам,Справки

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!