Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Декларация образец №3  Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – Приемане на декларация образец № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет”, от фонд “Безработица” и други №1484

 

От кого се подава

Декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“ се подава на основание чл. 2, ал. 1; чл.8, ал. 1 на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г.) от следните осигурители:

 • училищата  – за лицата от 18- до 22-годишна възраст, които учат редовно до завършване на средното образование;
 • висшите училища – за студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст,  докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, както и чуждестранните студенти – редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение, приети във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България;
 • Агенцията за социално подпомагане – за лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социалното подпомагане, и за родителите, осиновителите или съпрузите или един от родителите на майката или бащата, които полагат грижи за лице с увреждане с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или с трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
 • доставчиците на социални услуги – за ползващите социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и социални услуги за осигуряване на подслон, финансирани от държавния бюджет;
 • Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието –  за лишените от свобода и задържаните под стража;
 • Агенцията за бежанците – за лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище;
 • общините – за предоставените от тях социални услуги – резидентен тип, за            гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, както и ползващите социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и социални услуги за осигуряване на подслон, финансирани от държавния бюджет;
 • Националният осигурителен институт – за лицата, които получават обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, и безработните, получаващи парично обезщетение за безработица;
 • пенсионноосигурителните дружества – за пенсионерите от професионален пенсионен фонд, които получават срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране.

 

Срок за подаване

Декларацията се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до:

 • 20 дни след края на месеца, за който се отнасят данните;
 • 20-о число на месеца, следващ този на издаване на разпореждането за отпускане на пенсия или съответното обезщетение
 • 20-о число на месеца, следващ месеца на сключване на пенсионния договор по КСО, с данните за периода от придобиване правото на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

 

Как и къде подаваме

Декларация образец № 3 се подава на електронен носител  на място в офис на НАП; по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя (КЕП) в структура и формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които имат месечно повече от 10 осигурени лица, подават декларации образец № 3 само по електронен път чрез използване на КЕП.

Декларацията се  подава с протокол по образец, подписан от задълженото по наредбата лице или негов представител, а за самоосигуряващите се лица – подписан от лицето.

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата „Декларации, справки, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване, както и за изплатени доходи по трудови правоотношения“

Можете да се запознаете с реда за ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП на

 

Резултат от подаването

При приемането на така подадената декларация на подателя се издава вх. №, а за резултата от обработката се генерира протокол с резултат от обработката,

Не се приема:

 • декларация, която не съдържат ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, ЕГН, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните, и подпис. Не се приемат и декларациите с некоректно попълнени данни;
 • електронен носител, който е повреден, нечетим или е с вируси.

В случаите, в които отказано приемане на:

 • декларация, задълженото лице следва да подаде коректни данни в 7-дневен срок от датата, на която е отказано приемане на декларацията;
 • електронния носител, задълженото лице е длъжно да представи годен и с коректно попълнена информация електронен носител в 7-дневен срок от връщането му.

 

Санкция

Задължените лица, които не подадат или не подадат в срок декларация обр. №3, се наказват с имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.(чл. 355, ал. 1 КСО) .

 

Такси

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси.

 

Осигуряване (Стара таксономия),Здравно осигурени лица,Деклариране осигуряване и трудови договори

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!