Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ – Приемане на декларация за деклариране вида и размера на авансовите вноски и за промени на авансовите вноски по ЗКПО – услуга № 824           

 

Кой подава декларация?

Декларация по чл. 87а от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски подават лицата:

 • подлежащи на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО,
 • физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, и физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, които съгл. чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛ правят авансови вноски при условията и по реда на ЗКПО.
 • дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването, които внасят задължителна временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията (Регламент (ЕС) 2022/1854).

Данъчно задължените лица подават декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато очакват, че те ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък, както и в случаите на преобразуване на дружества и кооперации и при прехвърляне на предприятие, когато е налице промяна в размера на определените от приемащото дружество след преобразуването авансови вноски.

Декларацията се подава за:

 • деклариране вида и размера на авансовите вноски по чл. 87а, ал.1 от ЗКПО;
 • първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО;
 • промени на авансови вноски по чл. 88 от ЗКПО.
 • деклариране на авансови вноски за временна солидарна вноска.

Декларация не подават лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО: 

 • данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 000 лв.;
 • новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

 

Как и къде подаваме?

Декларацията по чл. 87а и по чл. 88 от ЗКПО се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез  електронния портал на Национална агенция за приходите /НАП/

Декларацията за деклариране на авансови вноски за временна солидарна вноска се подава по електронна поща на компетентната териториална дирекция, като лицата попълнят Част I „Идентификационни данни за данъчно задълженото лице“ и Част V „Деклариране на авансови вноски за временната солидарна вноска за 2023 г.“.  

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Декларации, документи или данни, подавани от юридически лица“.

 

Срок

Декларация по чл. 87а с авансови вноски за текущата година се подава от 1 март до 15 април на същата година.

Важно: Декларация се подава и ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, но лицето е задължено да извършва авансови вноски. В този случай като размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска, съответно размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска след преотстъпване, се посочва нула.

Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено в резултат на преобразуване дружество се декларират в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването.

Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено дружество в случаите по чл. 83, ал. 3 се декларират в срока за извършване на първата избрана тримесечна авансова вноска.

Декларацията за деклариране на авансови вноски за временната солидарна вноска за 2023 г. се подава до:
-    30.10.2023 г. – за месец октомври 2023 г.
-    30.11.2023 г. – за месец ноември 2023 г.
 

За промени в авансовите вноски: 

Декларация по чл.88, за намаляване или увеличаване на авансовите вноски може да се подава в срок до 15 ноември на съответната година. Намалението, съответно увеличението, на авансовите вноски се ползва едва след подаването на декларацията. 

Пример: На 15.05. Х г. е подадена декларация за промени на месечни авансови вноски за месеците V, VІ и VІІ от Х г. Така декларираните промени се ползват, защото декларацията е подадена преди изтичане на срока за внасяне на авансовите вноски за посочените месеци. За да се ползва обаче намаление или увеличение на месечната авансова вноска за месец декември, съответно на тримесечната авансова вноска за трето тримесечие, чийто срок за внасяне е 1 декември, декларацията трябва да е подадена най-късно до 15 ноември на съответната година, защото това е предвиденият в ЗКПО краен срок за подаване на декларацията за промени на авансовите вноски. 

В случаите на преобразуване по реда на глава деветнадесета, когато е налице промяна в размера на определените от приемащото дружество след преобразуването авансови вноски, декларацията се подава в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването.

 

Резултат от подаването

 • Подателят получава автоматично съобщение с входящ номер.
 • Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес в уведомление за приемане или отхвърляне на декларацията. Декларацията, като електронен документ, се счита за подадена, ако е подписана с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП.
 • При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК, в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде нова, отговаряща на изискванията декларация.

 

Санкции

Данъчно задължено лице, което:

 • не подаде декларация по ЗКПО;
 • не подаде декларацията в срок;
 • не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък

се наказва с имуществена санкция в размер от 500 лв. до 3 000 лв., като при повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1 000 лв. до 6 000 лв.

Когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 25 на сто сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75 на сто от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 25 на сто сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 25 на сто се дължи лихва. 
Лихвата се определя съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и се изчислява от 16 април до 31 декември на съответната година, а за новоучредено дружество в резултат на преобразуване - от датата, следваща датата, на която изтича срокът за извършване на първата тримесечна авансова вноска, до 31 декември на годината на преобразуването.
 

Такси

НАП не събира такси, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП. 

Закон за корпоративното подоходно облагане,Корпоративни данъци,Корпоративен данък

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!