Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ – Приемане на декларация за данъка върху хазартната дейност по електронен път – услуга №1184

Декларацията се подава от лицата, организатори на хазартните игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга и от операторите на телефонната или друга електронна съобщителна услуга.

С декларацията по чл. 239, ал.1 и 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ се декларират направените залози и данъкът върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Декларацията се подава и в случаите на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице и датата на заличаване/прекратяване е през съответния месец, за който се отнася декларацията.

Когато организаторът на хазартната игра е чуждестранно юридическо лице, извършващо дейност в страната чрез място на стопанска дейност, в първата подадена декларация за съответната година се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е над 10 на сто.

 

Срок за подаване

Декларацията се подава в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите.

 

Как и къде подаваме?

Декларацията се подава само по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез електронния портал на Национална агенция за приходите /НАП/

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Декларации, документи или данни, подавани от юридически лица“.

 

Резултат от подаването

  • Подателят получава автоматично съобщение с входящ номер.
  • Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес в уведомление за приемане или отхвърляне на декларацията. Декларацията, като електронен документ, се счита за подадена, ако е подписана с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП.
  • При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК, в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде нова, отговаряща на изискванията декларация.

 

Санкции

Данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., като при повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000лв.

 

Такси

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси.

Корпоративни данъци

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!