Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Декларация за данък върху хазартна дейност от игри с игрални автомати и игри в казино /чл. 246 от ЗКПО/

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) – Приемане на декларация за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомоти и игри в игрално казино (по електронен път) – № 964.

 

Заявители на услугата

Заявители на услугата са лицата, организатори на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

 

Как и къде се подава?

  • Декларация по чл. 246 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по образец се подава само по електронен път чрез портала за предоставяне на електронни услуги на Национална агенция за приходите (НАП). За да бъде услугата достъпна по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата „Декларации, документи или данни,  подавани от физически лица“.

 

Срок за подаване

Срокът за подаване на декларацията по чл. 246 от ЗКПО е до 15-о число на месеца, следващ тримесечието.

 

Резултат от подаването

Приета/отхвърлена декларация по чл. 246 от ЗКПО.

При наличие на грешни или отхвърлени данни, на лицето се дава 7-дневен срок от датата на съобщението с отхвърлените данни, да подаде нова декларация с коректно попълнени данни /съгласно чл.102, ал.4 от ДОПК /.

 

Санкция 

Съгласно чл. 261, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО, данъчно задължено лице, което не подаде декларация п чл. 246 от ЗКПО, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., а при повторо нарушение от 1000 до 6000 лв.

 

Такси

При подаване на декларацията по чл. 246 от ЗКПО, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такса.

Корпоративни данъци,Корпоративен данък

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!