Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Вижте видео указанието за подаване на предварително попълнената годишна данъчна декларация.

С тази декларация декларирате годишните си доходи като местно или чуждестранно физическо лице съгласно чл. 50 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).  Вижте Данък върху доходите на физическите лица.

Доходи

Декларирате доходи по трудови и граждански договори (хонорари), от дейност като едноличен търговец, земеделски стопанин, от авторство, лицензи, занаяти, свободни професии, наеми, лихви, продажба на имущество, облагаеми обезщетения, дивиденти и дялове от чужбина и др.

 

Подготовка

Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи от физически лица, които не извършват дейност като търговци, можете да подавате: 

 

В декларациите, подадени в периода 10 януари - 1 март по електронен път, данните, предоставени от платците на доходи, не се зареждат автоматично. Това налага физическото лице - задължено да подава годишна данъчна декларация,  да набави самостоятелно информация за придобитите доходи, с цел коректно попълване на декларацията.     

В този случай преди да подадете годишната данъчна декларация, трябва да направите справки и да подготвите информацията от следните документи:

 

  • сметки за изплатени суми за доходи от друга стопанска дейност (граждански договори, авторски възнаграждения и др.) и за доходи от наем.  Издават се задължително от платеца на дохода и не се прилагат към декларацията; 
  • служебни бележки за доходи от трудови правоотношения, от друга стопанска дейност (доходи от граждански договори, авторски възнаграждения и др.) наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и други източници. Издават се от платците на доходите, когато те са предприятия или самоосигуряващи се лица, само по желание на физическите лица и не се прилагат към декларацията;

 

Вижте още в Документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация_(чл. 23 от ЗДДФЛ)

 

  • ако не сте самоосигуряващо се лице и подавате декларацията в офис на НАП или по пощата, изтеглете, разпечатайте и попълнете всички необходими  приложения и декларации от списъка с образци, които се намират по-долу в тази страница

Вижте още и Формуляри

     

Когато физическо лице подава годишна данъчна декларация с персонален идентификационен код или електронен подпис след началото на март, тя ще бъде попълнена автоматично и няма да е необходимо да се прилагат служебни бележки за доходите. В годишната данъчна декларация можете да видите информация за доходите си от трудов договор, хонорари и възнаграждения по граждански договори и други доходи платени от предприятия и самоосигуряващи се лица, като ще имате възможност да прегледате данните, да ги коригирате и/или допълните. 

 

Вижте: Предварително попълнена годишна декларация за облагане на доходите на физически лица /чл. 50 ЗДДФЛ/

Ако сте лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, избрал да се облага като едноличен търговец, преди да попълните годишната си данъчна декларация направете преглед дали правилно са формирани счетоводния финансов резултат и данъчния финансовия резултат.
  
Ако не сте самоосигуряващо се лице можете да подадете декларацията в офис на НАП или по пощата, като я изтеглите, разпечатате и попълните всички необходими  приложения от списъка с образци по-долу.
Ако за декларацията използвате приложението за попълване с бар код следва да го изтеглите, попълните и подадете по един от описаните начини за подаване.

 

Подаване на декларацията

Важно: Самоосигуряващите се лица (по смисъла на КСО) подават годишната си данъчна декларация само по електронен път

 

Срок за подаване

От 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.  

От 1 март до 30 юни - за деклариране на доходите на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, които са избрали този ред на облагане. 

 

Резултат

След подаване на декларацията ще получите разписка с входящ номер в зависимост от начина на подаване:

 

  • през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК и електронен подпис
  • по имейл при подаване с електронен подпис;
  • в офис на НАП при подаване на място;
  • по пощата, при подаване по пощата;
  • в пощенските станции. 

 

Такси

Безплатно

 

Плащане

Вижте Плащане. За отстъпки и облекчения, вижте Годишен данък върху доходитеДанъчни облекчения

 

Образци


Етикети: 

Данък върху доходите на физическите лица,Доходи на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!