Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) – Приемане на Декларация образец № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“ (включително по електронен път) – № 1663

 

Кой ползва услугата

Заявители на услугата са самоосигуряващи се лица,  когато се осигуряват само здравно осигуряване; фонд „Пенсии“; фонд „Пенсии“ и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година и за определени периоди са  внесли авансово осигурителни вноски или упълномощени от тях лица,

Декларацията се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.

 

Как и къде

Декларацията може де се подаде по следните начини:

  • в офис на НАП – лично или от упълномощено лице, или чрез лицензиран пощенски оператор;
  • по електронен път с КЕП или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП, чрез електронния портал на НАП: Вижте: Портала за електронни услуги. 

За да бъде услугата достъпна по електронен път с КЕП следва да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице“  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата „Декларации, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване“.

За да бъде достъпна услугата с ПИК, издаден от НАП, следва да е заявено ползването на  услуга „Подаване на декларации, документи или данни“.

При подаване на декларацията на хартиен носител, е необходимо същата да е придружена с протокол за подаване на данни, приложение към по чл. 8, ал. 7 от  Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лицаподписан от лицето.

 

Срок   

Декларацията се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в срок до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски.

 

Резултат 

След подаване на декларация образец №5, данните се обработват в информационната система на НАП. В резултат на това декларацията може да бъде приета или отхвърлена, ако липсват някои от задължителните реквизити или има несъответствия в декларираните данни.

При подаване на декларация през портала за предоставяне на електронни услуги на НАП автоматично се издава входящ номер и дата, които се изпращат на подателя с електронно съобщение. След обработване на подадените данни в информационната система на НАП, на лицето се изпраща съобщение за резултата от обработката – приета или отхвърлена (с посочена причина) декларация. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП, секция „Декларации, справки, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване, както и за изплатени доходи по трудови правоотношения“ → „Декларация обр.5 – авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” →  „Справки“.

 

Такса

За предоставяне на услугата, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от Закона за Национална агенция за приходите, агенцията не събира такса.

 

Санкции

Самоосигуряващи се лица, които не подадат или не подадат в срок декларация обр. №5, се наказват с глоба в размер от 50 до 500 лв. (чл. 355, ал. 1 от  Кодекса за социално осигуряване).

 

 

Осигурявам се сам,Здравно осигурени лица,Деклариране осигуряване и трудови договори

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!