Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ – Приемане на годишна данъчна декларация за облагане с данък върху приходите на бюджетните предприятия – услуга № 1032

 

Кой подава? 

Годишната данъчна декларация по чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ се подава от бюджетните предприятия, когато подлежат на облагане с данък върху приходите за съответната година, т. е. имат сделки по чл. 1 от Търговския закон и/или отдават под наем движимо/недвижимо имущество. С тази декларация се декларира и дължимият данък върху разходите.

С декларацията се подава и годишен отчет за дейността по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.

 

Как и къде се подава?

Декларацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез електронния портал на Национална агенция за приходите /НАП/

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Декларации, документи или данни, подавани от юридически лица“.

 

Срок за подаване

Декларацията се подава от 1 март до 30 юни на следващата календарна година.

В случаите на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице в годината на деклариране, декларацията се подава в 30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването.

 

Резултат от подаването

  • Подателят получава автоматично съобщение с входящ номер.
  • Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес в уведомление за приемане или отхвърляне на декларацията. Декларацията, като електронен документ, се счита за подадена, ако е подписана с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП.
  • При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК, в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде нова, отговаряща на изискванията декларация.

 

Санкции

Данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., като при повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000лв.

 

Такси

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси.

 

Закон за корпоративното подоходно облагане,Корпоративни данъци,Корпоративен данък

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!