Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ – Приемане на декларация за изплатени доходи и предоставени данъчни облекчения по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/ – услуга № 1269

С декларация по чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ платците на доходи на чуждестранни физически или юридически лица, които са задължени да удържат и внасят окончателен данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ или Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ декларират размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения.

Декларацията е свързана с прилагането на особения ред за удостоверяване на основанията за ползване на данъчни облекчения, съгласно спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица. Тези основания се удостоверяват пред платеца на доходи, когато платецът начислява на чуждестранно лице доходи от източник в страната с общ размер до 500 000 лв. годишно.

 

Срок за подаване

Декларацията с размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения  се подава до 31 март на следващата година.

 

Как и къде подаваме?

Декларацията се подава в териториалната дирекция /ТД/ на Националната агенция за приходите /НАП/ където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на доходите. Подаването може да се осъществи в компетентната ТД/офис на НАП – лично или от упълномощено лице, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. Информация за контакти със структурите на НАП е предоставена в рубриката Контакти .

Когато са изплатени доходи на повече от пет лица, декларацията се подава само по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез електронния портал на НАП

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Декларации, документи или данни, подавани от юридически лица“.

 

Резултат от подаването

  • Подателят получава автоматично съобщение с входящ номер.
  • Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес в уведомление за приемане или отхвърляне на декларацията. Декларацията, като електронен документ, се счита за подадена, ако е подписана с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП.
  • При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК, в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде нова, отговаряща на изискванията декларация.

 

Санкции 

Който не представи или не подаде декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК в установения срок, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба – за физическите лица, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв. При повторно нарушение наказанието е глоба за физическите лица или имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 1000 до 10 000 лв.

 

Такси

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси.

 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Закон за корпоративното подоходно облагане,Данък върху доходите на физическите лица,Доходи на физическите лица,Корпоративен данък

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!